Vidaus reikalų viceministrais turėtų tapti A. Norkevičius ir J. Morkūnas
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis iš­si­rin­ko du nau­jus vi­ce­mi­nis­trus - jais tu­rė­tų tap­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to va­do­vas Ar­tū­ras Nor­ke­vi­čius ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Mor­kū­nas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas To­mas Ber­žins­kas BNS penk­ta­die­nį sa­kė, kad nau­jie­ji vi­ce­mi­nis­trai par­ei­gas tu­rė­tų pra­dė­ti ei­ti ki­tą sa­vai­tę.

S.Skver­ne­lį į mi­nis­tro par­ei­gas de­le­ga­vo par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. J.Mor­kū­ną į par­ei­gas de­le­guo­ja „tvar­kie­čių“ par­ti­ja, nors kol kas jis par­ti­jai ne­prik­lau­so. Jo kan­di­da­tū­ra ki­tą sa­vai­tę dar bus ap­ta­ria­ma par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je, BNS tei­gė par­ti­jos at­sto­vas Vid­man­tas Sta­niu­lis.

„J.Mor­kū­no na­rys­tė par­ti­jo­je dar nė­ra įfor­min­ta, bet iš pri­nci­po bu­vo kal­ba­ma, kad jis ke­ti­na (tap­ti na­riu)“, - sa­kė V.Sta­niu­lis. J.Mor­kū­nas mi­nis­te­ri­jo­je bū­tų at­sa­kin­gas už re­gio­nų plė­trą.

A.Nor­ke­vi­čius taip pat ne­klau­so par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, ta­čiau, anot V.Sta­niu­lio, jam to­kia są­ly­ga nė­ra ke­lia­ma.

„Jis bus at­sa­kin­gas už par­ei­gū­nų rei­ka­lus ir taip to­liau, tai ši­to­je vie­to­je jau yra mi­nis­tro pre­ro­ga­ty­va“, - aiš­ki­no V.Sta­niu­lis.

S.Skver­ne­lio ko­man­do­je šiuo me­tu dir­ba tik vie­nas vi­ce­mi­nis­tras - so­cial­de­mo­kra­tas El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.