Vidaus reikalų ministras: SGD terminalo apsauga daro įspūdį
Klai­pė­do­je penk­ta­die­nį vie­šin­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas tei­gia, kad jam pa­val­di Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba ir „Klai­pė­dos naf­ta“ at­sa­kin­gai sau­go Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lą.

„Da­ro įspū­dį, kaip at­sa­kin­gai „Klai­pė­dos naf­ta“ ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba at­lie­ka sa­vo par­ei­gas“, – BNS te­le­fo­nu iš SGD ter­mi­na­lo sa­kė T.Ži­lins­kas.

Jo tei­gi­mu, prie ter­mi­na­lo įreng­tos ap­sau­gos zo­nos, jos taip pat sau­go­mos. Ter­mi­na­lo vi­du­je ir iš­orė­je vei­kia ka­me­ros, ap­link jį par­ei­gū­nai pe­rio­diš­kai apip­lau­kia, o esant rei­ka­lui ga­li vyk­dy­ti ste­bė­ji­mą ir po van­de­niu.

Mi­nis­tras tvir­ti­no pa­ste­bė­jęs ir ke­lis SGD ter­mi­na­lo ap­sau­gos trū­ku­mus, ta­čiau sa­kė, kad jie nė­ra es­mi­niai.

„Jei­gu žiū­rė­tu­me sis­te­miš­kai, tai ti­krai pa­da­ry­ta dau­giau ne­gu rei­kia“, – tei­gė T.Ži­lins­kas.

Jis tei­gė, kad ka­riuo­me­nės, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, „Klai­pė­dos naf­tos“ bei po­li­ci­jos par­ei­gū­nai maž­daug ke­tu­ris – pen­kis kar­tus per me­tus ren­gia pra­ty­bas, su­si­ju­sias su SGD ter­mi­na­lo ap­sau­ga.

T.Ži­lins­kas su ener­ge­ti­kos mi­nis­tru Ro­ku Ma­siu­liu ap­žiū­rė­ti ter­mi­na­lo vy­ko po to, kai prieš po­rą sa­vai­čių į ša­lia Bū­tin­gės ter­mi­na­lo esan­tį tank­lai­vį at­si­tren­kė pri­va­ti jach­ta. Tos jach­tos, ku­ri kir­to Lie­tu­vos sie­ną, ne­pa­ma­tė nei pa­sie­nie­čių, nei ka­riuo­me­nės ra­da­rai.

„Aš ma­nau, kad SGD ter­mi­na­le yra ne­įma­no­mas toks in­ci­den­tas, kaip Bū­tin­gės ter­mi­na­le“, – kal­bė­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Jis tvir­ti­no ne­se­niai krei­pę­sis į ener­ge­ti­kos ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­trus, kad šie nu­sta­ty­tų aukš­tes­nį Bū­tin­gės ter­mi­na­lo ap­sau­gos ly­gį. Šiuo me­tu jis yra vi­du­ti­nis.