Vidaus reikalų ministerija bando reformuoti valstybės tarnybą
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lo keis­ti at­ran­ką į vals­ty­bės tar­ny­bą, tar­nau­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo reg­la­men­ta­vi­mą, ska­ti­ni­mo prie­mo­nes.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­mis pa­tai­so­mis dėl vals­ty­bės tar­ny­bos pert­var­kos siū­lo­ma į tar­nau­to­jų al­gą in­teg­ruo­ti prie­dus už sta­žą ir kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę.

Pa­gal siū­ly­mus, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ga­lės bū­ti mo­ka­mos tik dvie­jų rū­šių prie­mo­kos. Vie­na jų bū­tų už dar­bą, kai raš­tu pa­ve­da­ma lai­ki­nai at­lik­ti ir ki­to vals­ty­bės tar­nau­to­jo funk­ci­jas, tai leis­tų už­dirb­ti iki 40 pro­cen­tų dau­giau per mė­ne­sį. Taip pat iki 20 pro­cen­tų prie­mo­kos ga­lės bū­tų mo­ka­mos už dar­bą, kai yra nu­kry­pi­mų nuo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų.

Pro­jek­te siū­lo­ma at­ski­roms par­ei­gy­bių gru­pėms nu­sta­ty­ti ga­li­mų par­ei­gi­nių al­gų in­ter­va­lą. In­ter­va­lą su­da­ry­tų še­šios tar­pi­nės par­ei­gi­nės al­gos. Par­ei­gi­nių al­gų ri­bos pro­jek­tuo­ja­mos taip, kad esa­mos par­ei­gi­nės al­gos ne­ma­žė­tų, tei­gia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Pro­jek­te par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­to nu­sta­ty­mo pri­nci­pas bu­vo pa­si­rink­tas sie­kiant par­ei­gi­nės al­gos nu­sta­ty­mo lanks­tu­mo, to­dėl į par­ei­gas pri­iman­čiam as­me­niui nu­sta­ty­ta ga­li­my­bė tai­ky­ti vie­ną iš pro­jek­te nu­ro­dy­tų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tų, at­siž­vel­giant į tar­nau­to­jo dar­bo ko­ky­bę“, – nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.

Aukš­čiau­sios par­ei­go­se (pir­mo­sios trys par­ei­gy­bių gru­pės) dir­ban­tiems as­me­nims bū­tų mo­ka­ma fik­suo­ta al­ga be in­ter­va­lo. Anot mi­nis­te­ri­jos, tai leis­tų iš­veng­ti su­bjek­ty­vu­mo ir ne­skaid­ru­mo ap­mo­kant šiems vals­ty­bės tar­nau­to­jams už dar­bą, taip pat ne­pa­gei­dau­ja­mos ne­igia­mos įta­kos jų at­lie­ka­moms funk­ci­joms.

Šiuo me­tu fik­suo­ta par­ei­gi­nė al­ga pa­gal tei­sės ak­tus nu­sta­to­ma vals­ty­bės par­ei­gū­nams, po­li­ti­kams, tei­sė­jams, pro­ku­ro­rams.

Mi­nis­te­ri­ja taip pat siū­lo nu­ma­ty­ti nau­jas ska­ti­ni­mo prie­mo­nes. Vals­ty­bės tar­nau­to­jui ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma dvie­jų al­gų dy­džio iš­mo­ka už as­me­ni­nį iš­skir­ti­nį in­dė­lį įgy­ven­di­nant įstai­gai nu­sta­ty­tus tiks­lus ar­ba pa­siek­tus re­zul­ta­tus bei įgy­ven­din­tus už­da­vi­nius, ko­ky­biš­kai ir kie­ky­biš­kai vir­ši­jan­čius ki­tų to­kias pat par­ei­gas uži­man­čių įstai­gos tar­nau­to­jų veik­los re­zul­ta­tus.

Tar­nau­to­jui taip pat ga­lės bū­ti ski­ria­ma iki tri­jų pa­pil­do­mų ap­mo­ka­mų poil­sio die­nų per mė­ne­sį ar­ba ati­tin­ka­mai su­trum­pi­na­mas dar­bo lai­kas.

Re­for­muo­ti vals­ty­bės tar­ny­bą ban­dė ir pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė, ta­čiau pa­tai­sos įstri­go Sei­me. Anks­tes­nes pa­tai­sas ini­ci­ja­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, kai jai dar va­do­va­vo da­bar­ti­nis prem­je­ras Sau­liaus Skver­ne­lis.