Viceministro likimas kelia įtampą koalicijoje
Val­dan­čių­jų gre­to­se - ne­su­ta­ri­mų ki­birkš­tys. Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui nu­sta­čius sa­vai­tės ter­mi­ną, per ku­rį iš kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gų tu­ri bū­ti at­leis­tas Dar­bo par­ti­jos (DP) de­le­guo­tas Vy­tau­tas Vi­ge­lis, "dar­bie­čiai" už­si­mi­nė apie ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš koa­li­ci­jos.

Jei „dar­bie­čiai“ pa­klus so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio A. But­ke­vi­čiaus va­liai, bu­vu­sio Šven­čio­nių me­ro 55-erių V. Vi­ge­lio veik­la Kul­tū­ro­je mi­nis­te­ri­jo­je bus tru­ku­si vos mė­ne­sį. Prem­je­ras va­kar par­eiš­kė, kad kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pri­va­lo dar šią sa­vai­tę at­leis­ti V. Vi­ge­lį iš vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gų, ki­taip pos­to pra­ra­di­mas grės ir pa­čiam mi­nis­trui.

Kė­dę Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė­je V. Vi­ge­lis lie­pos pra­džio­je ga­vo be prem­je­ro pa­lai­mi­ni­mo. Po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, aud­rą van­dens stik­li­nė­je su­kė­lę po­li­ti­kai da­bar ne­be­ži­no, kaip iš­si­suk­ti iš pa­dė­ties pa­ti­riant kuo ma­žiau nuo­sto­lių.

Mo­ra­lė ir interpretacijos

Pa­pra­šy­tas nu­ro­dy­ti, ko­dėl V. Vi­ge­lis ne­tin­ka bū­ti kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tru, prem­je­ras va­kar tei­gė, kad šis po­li­ti­kas ne­ati­tin­ka mo­ra­lės kri­te­ri­jų, ku­rie ke­lia­mi po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nams.

Ta­čiau DP ly­de­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio toks mo­ty­vas ne­įti­ki­no. „Pa­sa­ky­ki­te man bent vie­ną tei­si­nį ar­gu­men­tą, ko­dėl V. Vi­ge­lis ne­tin­ka į vi­ce­mi­nis­trus, ir aš pir­mas siū­ly­siu jį at­leis­ti. O kai pra­by­la­ma apie mo­ra­li­nius mo­ty­vus, pra­si­de­da in­terp­re­ta­ci­jos“, - LŽ sa­kė jis. Kar­tu V. Ma­zu­ro­nis su­ti­ko, jog di­džiau­sia klai­da bu­vo ta, kad vi­ce­mi­nis­tro kan­di­da­tū­ra prieš jį ski­riant ne­bu­vo su­de­rin­ta su prem­je­ru „dėl tech­ni­nių prie­žas­čių“.

„Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je ti­krai ne­bu­vo su­si­ta­ri­mo, kad prem­je­ras ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti sky­ri­mus. Bu­vo su­si­ta­ri­mas, kad koa­li­ci­jos par­tne­riams rei­kia dau­giau bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je, taip pat ir dėl vi­ce­mi­nis­trų kan­di­da­tū­rų“, - aiš­ki­no DP va­do­vas. Jo nuo­mo­ne, vie­nin­te­lė iš­ei­tis iš su­si­da­riu­sios pa­dė­ties - drau­ge ieš­ko­ti spren­di­mo. „Rei­kia ra­miai ana­li­zuo­ti, pa­siš­ne­kė­ti, pa­gal­vo­ti. DP tam pa­si­ren­gu­si“, - sa­kė po­li­ti­kas. Jis ti­ki­no, kad ul­ti­ma­tu­mų kal­ba - „ne tas ar­gu­men­tas, ku­ris įti­kin­tų DP pri­im­ti vie­ną ar ki­tą spren­di­mą“. V. Ma­zu­ro­nis ti­ki­no ne­ži­nan­tis, ar V. Vi­ge­lis liks vi­ce­mi­nis­tru.

Prem­je­ro gar­bės rei­ka­las

Di­džiau­sios Sei­mo opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, prem­je­ro po­zi­ci­ja dėl V. Vi­ge­lio yra tei­sin­ga, bet la­bai pa­vė­luo­ta. „Jei prem­je­ras bent kiek val­dy­tų si­tua­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je, jis tu­rė­tų iš­rei­ka­lau­ti, kad to­kie spren­di­mai su juo bū­tų de­ri­na­mi iš anks­to. Tuo­met ne­rei­kė­tų rea­guo­ti į ži­niask­lai­dos ir ki­tų po­li­ti­kų ra­ši­nius bei par­eiš­ki­mus“, - LŽ sa­kė jis.

Kon­ser­va­to­rius prieš mė­ne­sį iš­siun­tė pre­zi­den­tei ir prem­je­rui krei­pi­mą­si, ku­ria­me iš­dės­tė mo­ty­vus, ko­dėl „dar­bie­tis“ ne­tin­ka­mas bū­ti kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tru. „At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas V. Vi­ge­lis Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos ir Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo yra pri­pa­žin­tas su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus. Taip pat skelb­ta ir apie ki­tus ne­tin­ka­mus jo vie­šo el­ge­sio fak­tus. To­kio as­mens sky­ri­mas kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tru ne­abe­jo­ti­nai su­lauk­tų ne­igia­mos kul­tū­ros bend­ruo­me­nės reak­ci­jos“, - tuo­met pa­žy­mė­jo J. Raz­ma.

V. Vi­ge­lis pa­te­ko į skan­da­lą, kai 2011 me­tais gal­būt ne­blai­vus Var­šu­vos oro uos­te bu­vo iš­lai­pin­tas iš lėk­tu­vo. Anot J. Raz­mos, da­bar jau A. But­ke­vi­čiaus gar­bės rei­ka­las pa­siek­ti, kad jo rei­ka­la­vi­mas bū­tų įvyk­dy­tas. Po­li­ti­kui at­ro­do, kad prem­je­ro ir V. Ma­zu­ro­nio ap­si­žo­džia­vi­mas nė­ra reikš­min­gas fak­tas. Esą ma­žes­nis koa­li­ci­jos par­tne­ris taip mė­gi­na “iš­sau­go­ti orų vei­dą”. „Ši už­si­tę­su­si is­to­ri­ja ro­do, kad mū­sų po­li­ti­nė sis­te­ma nė­ra svei­ka. To­kių abe­jo­ti­nų sky­ri­mų aps­kri­tai rei­kė­tų veng­ti, o ne pa­skui ste­bė­ti, kas ką įveiks - DP prem­je­rą ar prieš­in­gai. Tai - že­mas ly­gis. Vals­ty­bė­je yra rim­tes­nių prob­le­mų nei to­kios mui­lo ope­ros“, - įsi­ti­ki­nęs J. Raz­ma.

Komp­ro­mi­tuo­ja valstybę

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las va­kar par­eiš­kė, kad DP veiks­mai komp­ro­mi­tuo­ja Lie­tu­vą, o par­ti­jos va­do­vui V. Ma­zu­ro­niui va­do­vau­ja jos stei­gė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas. „Be par­ti­jos stei­gė­jo jo­kie pa­grin­di­niai spren­di­mai ne­bu­vo pri­ima­mi - tai ma­tau iš mū­sų po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džių. Jo­se V. Us­pas­ki­chas, ku­ris ne­tu­ri jo­kių par­ei­gų par­ti­jo­je, vis tiek da­ly­vau­ja ir jo nuo­mo­nė nu­le­mia", - sa­kė G. Kir­ki­las.

Anot jo, V. Us­pas­ki­cho veiks­mai taip pat ga­li bū­ti kie­no nors koor­di­nuo­ja­mi. „Toks įspū­dis, jog DP veiks­mai yra tik tam, kad Lie­tu­va bū­tų komp­ro­mi­tuo­ja­ma kaip vals­ty­bė. Ko­dėl taip ne­kęs­ti kul­tū­ros, ko­dėl taip ne­kęs­ti Lie­tu­vos? Ne­sup­ran­tu tų žmo­nių“, - sa­kė G. Kir­ki­las.

Opus klausimas

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, dvie­jų par­ti­jų at­sto­vams per ži­niask­lai­dą aiš­kin­tis par­ti­nius san­ty­kius - ne vie­ta ir ne lai­kas. „Per­so­na­li­jų klau­si­mai pa­pras­tai spren­džia­mi už už­da­rų du­rų. Ma­tyt, pir­ma­sis klai­dą pa­da­rė Š. Bi­ru­tis“, - LŽ sa­kė eks­per­tas.

Jis pri­mi­nė, kad vi­ce­mi­nis­trų klau­si­mas po per­nykš­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų aps­kri­tai yra la­bai opus, į kiek­vie­ną kan­di­da­tą žvel­gia­ma per di­di­na­mą­jį stik­lą. Pa­sak A. Kru­pa­vi­čiaus, ki­taip nei And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­to­je Vy­riau­sy­bė­je, kai mi­nis­trai tu­rė­jo tei­sę pa­tys su­bur­ti sa­vo po­li­ti­nę ko­man­dą, da­bar­ti­nis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas su­da­ry­tas pa­gal par­ti­nių kvo­tų sis­te­mą. „To­kia tvar­ka rei­ka­lau­ja pa­čio­je koa­li­ci­jo­je de­rin­ti ir vi­ce­mi­nis­trų kan­di­da­tū­ras“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, V. Ma­zu­ro­nio gra­si­ni­mai, esą DP ga­lin­ti pa­lik­ti koa­li­ci­ją, bu­vo „per stip­rūs“. A. Kru­pa­vi­čius sa­kė ne­ma­nan­tis, kad dėl šios is­to­ri­jos pos­to ne­tek­tų ir mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis. „Nie­kas ne­suin­te­re­suo­tas ne­igia­ma gran­di­ni­ne reak­ci­ja, ku­ri koa­li­ci­jo­je su­kel­tų nau­jų įtam­pų. Vėl tek­tų ieš­ko­ti mi­nis­tro, jį vėl de­le­guo­tų DP, o pre­zi­den­tė grei­čiau­siai jo iš pir­mo kar­to ne­tvir­tin­tų“, - ti­ki­no po­li­to­lo­gas. Anot jo, il­gai trun­kan­ti „aud­ra stik­li­nė­je“ ne­nau­din­ga nė vie­nai par­ti­jai. Dėl to ne­sus­tip­rė­tų nei prem­je­ro įvaiz­dis, nei pa­ge­rė­tų DP ver­ti­ni­mas.