Viceministrė: socialinio būsto plėtrą skatinsime per nuomą
Po Vals­ty­bės kon­tro­lės kri­ti­kos dėl so­cia­li­nio būs­to įsi­gi­ji­mui skir­tų lė­šų ne­ra­cio­na­laus nau­do­ji­mo ir ne­ma­žė­jan­čių ei­lių jį gau­ti, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ža­da pa­gal­bą sa­vi­val­dy­bėms.

„Be jo­kios abe­jo­nės, tam skir­si­me pa­pil­do­mą dė­me­sį, ir ga­vę iš­va­das dar in­ten­sy­viau bend­rau­si­me su sa­vi­val­dy­bių at­sa­kin­gais pa­da­li­niais, kad tas prob­le­mas dė­tu­me ant sta­lo ir spręs­tu­me drau­ge“, – BNS sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trė Vil­ma Ši­la­lie­nė.

Mi­nis­te­ri­ja vi­lia­si, kad so­cia­li­nis būs­tas taps prie­ina­mes­nis ska­ti­nant žmo­nes pa­tiems jį nuo­mo­tis.

Vals­ty­bės kon­tro­lės tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės daž­nai pa­si­ren­ka bran­giau­sią būs­to įsi­gi­ji­mo bū­dą – nau­jų būs­tų sta­ty­bą, ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų re­kons­truk­ci­ją. Be to, pla­nuo­ja­mų sta­ty­ti nau­jų ir re­kons­truo­ja­mų ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų vi­du­ti­nės kai­nos, pa­ly­gin­ti su vi­du­ti­nė­mis kai­no­mis rin­ko­je, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se yra di­des­nės nuo 2 iki 10 kar­tų. Tai, pa­sak au­di­to­rių, reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bės už tuos pa­čius fi­nan­si­nius iš­tek­lius so­cia­li­niu būs­tu ap­rū­pi­na ma­žiau as­me­nų ir šei­mų, nei ga­lė­tų.

Au­di­to­riai at­as­kai­to­je iš­sa­kė abe­jo­nių dėl Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­gė­gių, Aly­taus, Kai­šia­do­rių, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Rad­vi­liš­kio, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių, Plun­gės ra­jo­nų spren­di­mų, su­si­ju­sių su so­cia­li­nio būs­to plė­tra. In­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dos spren­di­mus dėl so­cia­li­nio būs­to sta­ty­bos Vals­ty­bės kon­tro­lė per­da­vė ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai.

„Pas­ta­bos yra tei­sin­gos, tą kri­ti­ką rei­kia pri­im­ti, nors ir bū­na vie­šie­ji pir­ki­mai, aki­vaiz­du, kad sta­ty­bos ar­ba se­nų pa­sta­tų re­kons­truk­ci­jos yra ne pa­ti ge­riau­sia prie­mo­nė šiuo me­tu di­din­ti būs­to fon­dą. Iš ti­krų­jų mes nu­si­ma­tę plė­trą per nuo­mą rin­ko­je – tai ska­tin­ti, ir įdieg­ti pa­ska­tas nuo­mo­to­jams, ir vi­siems as­me­nims ir šei­moms, ku­rie tu­ri tei­sę į par­amą būs­tui iš­si­nuo­mo­ti, su­da­ry­ti są­ly­gas gau­ti būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ją. Tai iš es­mės jau yra, tik­tai lė­tai įsi­va­žiuo­ja, kaip ir mi­ni au­di­tas“, – dės­tė vi­ce­mi­nis­trė V.Ši­la­lie­nė.

„Vie­na iš pa­ska­tų bū­tų būs­to nuo­mi­nin­kams ma­žin­ti pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą ar nu­ma­ty­ti vi­sai nu­li­nį va­rian­tą“, – pri­dū­rė ji.

Anot vi­ce­mi­nis­trės, lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to ei­les pla­nuo­ja­ma ma­žin­ti ir per leng­va­tas būs­tui įsi­gy­ti.

„Dar daug vil­čių de­da­me į prog­ra­mą jau­noms šei­moms re­gio­nuo­se, kad kom­pen­suo­tu­me da­lį būs­to pa­sko­los ir tuo bū­du, vie­na ver­tus, ga­lė­tu­me su­lai­ky­ti emig­ra­ci­ją, pa­ska­tin­ti jau­nas šei­mas lik­ti, ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę ak­ty­viau nau­do­tis būs­to pa­sko­lo­mis. Daž­nai šian­dien di­džiu­lis iš­šū­kis yra su­si­tar­ti su ban­ku ir gau­ti pa­sko­lą, tai šio­je vie­to­je mes ma­ty­tu­me ne­ma­žą sa­vo in­dė­lį su ta prog­ra­ma: pri­si­dė­ti kom­pen­suo­jant da­lį pir­mi­nio mo­kes­čio, pra­di­nio įna­šo, ir tuo bū­du pa­ska­tin­ti įsi­gy­ti“, – kal­bė­jo V.Ši­la­lie­nė.

Pa­sak Vals­ty­bės kon­tro­lės, nau­jos par­amos prie­mo­nės – būs­to nuo­mos ar iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čių da­lies kom­pen­sa­ci­jos – as­me­nims nė­ra pa­trauk­lios. Būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­jo­mis 2015 me­tais pa­si­nau­do­jo tik 0,3 proc., o 2016 me­tais – 6,8 proc. iš pla­nuo­tų šia par­ama pa­si­nau­do­sian­čių as­me­nų ir šei­mų.

Pa­sak au­di­to­rių, so­cia­li­nio būs­to lau­kia dau­giau nei 12 tūkst. as­me­nų ir šei­mų. Jie taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad šiuo me­tu ša­ly­je nė­ra iš­ski­ria­ma, ku­rioms as­me­nų gru­pėms su­dė­tin­giau­sia sa­va­ran­kiš­kai su­si­ras­ti būs­tą, ku­rios iš jų yra la­biau­siai pa­žei­džia­mos. Bend­ro­je ei­lė­je lau­kia vi­si ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys: jau­nos šei­mos, ne­įga­lie­ji, li­kę be tė­vų glo­bos, šei­mos, au­gi­nan­čios tris ir dau­giau vai­kų, dar­bin­gi as­me­nys. Be ki­ta to, au­di­tas at­sklei­dė ir tai, kad so­cia­li­niu būs­tu ga­li nau­do­tis as­me­nys, ku­rie ne­tu­rė­tų jo gau­ti.