Viceministrė: Seimas gali keisti Trišalės tarybos suderintą Darbo kodeksą
Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui ti­kin­tis, kad Sei­mas pri­ims Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tą nau­ją li­be­ra­les­nį Dar­bo ko­dek­są, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trė ma­no, jog iš­lie­ka ti­ki­my­bė, kad Sei­mas pa­sielgs ki­taip.

„Sup­ran­ta­me, kad ti­ki­my­bė yra ir ji eg­zis­tuo­ja vi­suo­met. Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas lai­kė­si po­zi­ci­jos, jog iš es­mės tu­ri bū­ti pri­tar­ta nuo­sta­toms, ku­rios bu­vo pri­im­tos Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Ma­ty­si­me, kaip klos­ty­sis si­tua­ci­ja“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pir­ma­die­nį kal­bė­jo Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė.

Ji tei­gė ti­kin­ti, kad Sei­mui pa­vyks pri­im­ti Dar­bo ko­dek­są ir jis įsi­ga­lios lie­pos 1 die­ną.

„Kai įsi­ga­lios Dar­bo ko­dek­sas, at­lik­si­me ste­bė­se­ną ir žiū­rė­si­me, kas vei­kia ir ne­vei­kia. Dis­ku­tuo­si­me nuo­lat. Dar­bo ko­dek­sas yra gy­vas or­ga­niz­mas ir jis yra kei­čia­mas nuo­la­tos“, – tei­gė E.Ra­di­šaus­kie­nė.

Vie­nas iš nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so kū­rė­jų ir Vil­niaus Uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to de­ka­nas To­mas Da­vu­lis žur­na­lis­tams kal­bė­jo, jog ti­ki, kad Sei­mo na­riai pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je nuo Tri­ša­lės ta­ry­bos su­kū­ri­mo 1995 me­tais ne­be­keis dar­buo­to­jų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų su­si­ta­ri­mų dėl Dar­bo ko­dek­so.

„Mes ti­ki­mės, kad ei­na­me prie aukš­tes­nio so­cia­li­nio dia­lo­go kul­tū­ros ly­gio. Ma­nau, tai yra bū­ti­na, kad ga­lė­tu­me nu­siųs­ti ži­nu­tę so­cia­li­niams par­tne­riams, jog bū­tent jie ga­li su­si­tar­ti dėl kon­kre­čių nuo­sta­tų. Ma­nau, kad tu­rė­si­me gra­žią pra­džią nau­jos so­cia­li­nio dia­lo­go kul­tū­ros“, – kal­bė­jo T.Da­vu­lis.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pra­šo nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Sau­sio mė­ne­sį EK pre­li­mi­na­riai par­eiš­kė, kad pri­tai­kius iš­im­tį dėl so­cia­li­nio mo­de­lio, Lie­tu­va iš es­mės ati­tik­tų Sta­bi­lu­mo ir au­gi­mo pa­kto rei­ka­la­vi­mus. Ga­lu­ti­nai so­cia­li­nio mo­de­lio ati­ti­ki­mą Sta­bi­lu­mo ir au­gi­mo pa­kto iš­ly­goms, Ko­mi­si­ja tu­rė­tų įver­tin­ti pa­va­sa­rį, kai bus ver­ti­na­ma Lie­tu­vos 2017-ųjų sta­bi­lu­mo prog­ra­ma.

E.Ra­di­šaus­kie­nė tvir­ti­no, jog vis dar ti­ki­ma­si, kad EK ne­pa­keis sa­vo nuo­mo­nės dėl iš­ly­gos.

„Mes ti­ki­mės, kad iš­ly­ga ga­lios. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­jo dis­ku­si­jas su pa­čia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir ban­do­me iš­lai­ky­ti tą iš­im­tį“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­trė.

An­tra­die­nį Sei­mas ke­ti­na svars­ty­ti Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je šie­met pa­tai­sy­tą nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są. Li­be­ra­les­nis ko­dek­sas bu­vo pri­im­tas pra­ėju­siais me­tais, ta­čiau į val­džią at­ėjus „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų dau­gu­mai Sei­me jis bus ati­dė­tas pus­me­čiui, kad ga­lė­tų bū­ti pa­tai­sy­tas. Jei­gu Sei­mas ne­už­truks, nau­jas ko­dek­sas tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti lie­pos 1 die­ną.

Kol vy­ko darb­da­vių, dar­buo­to­jų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų de­ry­bos, ku­rios bai­gė­si ko­vo vi­du­ry­je, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis vie­šai ne kar­tą tvir­ti­no, kad Sei­me bus pri­im­tas toks Dar­bo ko­dek­sas, koks bu­vo su­tar­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, o vi­si ki­ti pa­kei­ti­mai bus pa­lik­ti at­ei­ties dis­ku­si­joms.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ge­gu­žės pra­džio­je tei­gė, jog jei­gu Sei­me bus pri­im­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­tar­tas ir nuo lie­pos tu­rin­tis įsi­ga­lio­ti nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­so, jis iš kar­to tu­rės bū­ti pa­pil­dy­tas, nes da­bar dar­buo­to­jų tei­sės yra gi­na­mos per silp­nai.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas jau yra aps­vars­tęs ir pri­ta­ręs vi­siems Tri­ša­lės ta­ry­bos spren­di­mams dėl nau­jo­jo Dar­ko ko­dek­so. Ta­čiau ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė kai ku­rioms nuo­sta­toms, dėl ku­rių Vy­riau­sy­bės, dar­buo­to­jų ir darb­da­vių at­sto­vai Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­su­si­ta­rė.

Par­la­men­ta­rai vėl siū­lo li­cen­ci­juo­ti lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes, griež­čiau reg­la­men­tuo­ti ne­kon­ku­ra­vi­mo su­si­ta­ri­mus ir fi­nan­si­nes sank­ci­jas darb­da­viams, ku­rie dels at­sis­kai­ty­ti su at­leis­tais dar­buo­to­jais. Ko­mi­te­tas siū­lo ko­dek­se nu­ma­ty­ti, kad dar­buo­to­jams už su­trum­pin­tą dar­bą kenks­min­go­mis są­ly­go­mis bū­tų mo­ka­ma kaip už vi­są dar­bo lai­ką, ta­čiau tam prieš­ina­si darb­da­viai.