Viceministras: Lietuva dėl pabėgėlių yra pasirengusi uždaryti sieną
Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si ap­sau­go­ti iš­ori­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­ną tuo at­ve­ju, jei prie jos pri­ar­tė­tų ne­kon­tro­liuo­ja­mi pa­bė­gė­lių srau­tai, esant bū­ti­ny­bei ją bū­tų ga­li­ma ir už­da­ry­ti, sa­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„Dėl Ry­tų sie­nos ap­sau­gos – mes esa­me pa­si­ruo­šę įvai­riais ly­giais, mes ga­li­me ir už­da­ry­ti sa­vo sie­nas. Pa­sie­nie­čiai, aiš­ku, vie­ni to ne­pa­da­rys, bet yra tar­pins­ti­tu­ci­nis pla­nas, pri­si­dė­tų ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, ir vie­šo­jo sau­gu­mo par­ei­gū­nai“, – penk­ta­die­nį Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) po­sė­dy­je, ku­ria­me ap­tar­ta Eu­ro­pos mig­ra­ci­jos dar­bot­var­kė, sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nis Ažu­ba­lis klau­sė, kaip tar­ny­bos bū­tų pa­si­ruo­šu­sios rea­guo­ti, jei pa­bė­gė­liai ban­dy­tų pe­rei­ti Lie­tu­vos sie­ną: „Į­si­vaiz­duo­ki­me to­kią do­va­nė­lę, čia la­bai leng­va suo­rga­ni­zuo­ti tam pa­čiam Krem­liui, 300–500 mig­ran­tų ir dvie­jo­se-tri­jo­se vie­to­se jie ei­na ne per pra­ėji­mo punk­tus, o per sie­ną, ką ta­da da­rom? O jei tūks­tan­tis suo­rga­ni­zuo­tas?“

„Mo­de­liuo­ja­mos to­kios si­tua­ci­jos, sta­lo pra­ty­bų pa­vi­da­lu, šį mė­ne­sį pla­nuo­ja­me ir rea­lias pra­ty­bas. Iš ti­krų­jų esant to­kiais kri­ti­nei si­tua­ci­jai kar­tu su po­li­ci­ja, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, net yra įsta­ty­mi­niai pa­grin­dai, ir ka­riuo­me­nės pa­si­tel­ki­mas, im­tu­mė­mės ak­ty­vių prie­mo­nių. Be abe­jo, nu­ma­to­mas ši­tų as­me­nų lo­ka­li­za­vi­mas, su­ku­riant sto­vyk­las, at­lie­kant jų ap­sau­gą“, – sa­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos va­das Re­na­tas Po­žė­la.

Jis taip pat tvir­ti­no, kad šiuo me­tu sie­nos ap­sau­gos klau­si­mais glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja­ma su Bal­ta­ru­si­ja, ku­ri nu­si­tei­ku­si ge­ra­no­riš­kai, keb­les­nė si­tua­ci­ja su Ru­si­ja.

„Šian­dien, kad to­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­ty­tų, kad pra­bun­da­me ir ma­to­me – prie mū­sų sie­nų tūks­tan­tis pa­bė­gė­lių, ne­ma­to­me to­kių grės­mių. Rei­kia pa­si­džiaug­ti ge­ru bend­ra­dar­bia­vi­mu su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ka, iš ti­krų­jų san­ty­kiai la­bai ge­ri ir kas­die­ni­nis dar­bas bend­ras“, – sa­kė R.Po­žė­la.

Į pa­sta­bą, kad ne­ver­tė­tų pa­sik­liau­ti vien Bal­ta­ru­si­jos pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, VSAT va­do­vas at­sa­kė, jog tai tik vie­nas duo­me­nų šal­ti­nis, yra kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos bū­du ren­ka­ma, taip pat žval­gy­bos in­for­ma­ci­ja. „To­dėl to­kia si­tua­ci­ja, kad vie­ną ry­tą at­si­ke­liam ir ran­dam (pa­bė­gė­lius prie sie­nos) – ne­la­bai ma­tom, kad tai rea­lu“, – tvir­ti­no R.Po­žė­la.

Eu­ro­pa šiuo me­tu ieš­ko bū­dų iš­spręs­ti pa­bė­gė­lių kri­zę, kai per pra­ėju­sius me­tus į Eu­ro­pą at­vy­ko dau­giau nei mi­li­jo­nas pa­bė­gė­lių, dau­gu­ma jų – iš ka­ro dras­ko­mos Si­ri­jos.

Lie­tu­va pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą yra pri­ėmu­si vie­ną ke­tu­rių as­me­nų pa­bė­gė­lių šei­mą, o per dve­jus me­tus yra įsi­pa­rei­go­ju­si pri­im­ti 1105 žmo­nes.

Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vy­bė Eu­ro­pos Są­jun­go­je va­sa­rio pra­džio­je BNS in­for­ma­vo, kad pa­gal ES vyk­do­mą per­kė­li­mo prog­ra­mą į ki­tas Są­jun­gos ša­lis iš Ita­li­jos iki šiol bu­vo per­kel­ti 279 pa­bė­gė­liai, iš Grai­ki­jos – 202 žmo­nės. Tuo me­tu Eu­ro­pos Są­jun­ga yra su­ta­ru­si per dve­jus me­tus nuo 2016-ųjų pers­kirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių.