Viceministras: dvigubas pavardžių rašymas pakenktų saugumui
Dvie­jų pa­var­džių ra­šy­mas ta­me pa­čia­me do­ku­men­te ga­li kel­ti grės­mę ša­lies sau­gu­mui, sa­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Tre­čia­die­nį Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui svars­tant pi­lie­čių ini­cia­ty­vą dėl Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­var­džių ra­šy­mo vi­ce­mi­nis­tras sa­kė, kad vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­ta­ria pro­jek­tui.

„Mū­sų tar­ny­bos pra­šo ne­pri­tar­ti pro­jek­tui. Sau­gu­mas tu­ri bū­ti pri­ori­te­tas. Šian­dien kar­tais tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos sa­vo duo­me­nų ba­zė­se ne­su­si­kal­ba. Ši pa­tai­sa įneš­tų la­bai di­de­lį chao­są tarp­tau­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Be to, ne­ma­to­me ir di­de­lės nau­dos, bū­tų iš­leis­ti di­de­li pi­ni­gai“, – sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Tal­ka: Už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ yra su­rin­ku­si per 50 tūkst. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių par­ašų, kad jų par­eng­tas pro­jek­tas bū­tų svars­to­mas Sei­me. Ji pa­tei­kė As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tą, kad duo­me­nys as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je ir pa­se įra­šo­mi vals­ty­bi­ne kal­ba, o pi­lie­čio pa­gei­da­vi­mu an­tra­me pus­la­py­je ga­li bū­ti ra­šo­ma ori­gi­na­li pa­var­dė ir var­das lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.

„Ma­no par­ei­ga pers­pė­ti apie grės­mes, jei­gu taip at­si­tiks, kad žmo­gus bus skir­tin­gai iden­ti­fi­kuo­tas, pa­sek­mės bus“, – įspė­jo vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras.

Pa­sak jo, ir da­bar pa­si­tai­ko, kad žmo­nės skir­tin­gai iden­ti­fi­kuo­ja­mi, „ne­per­duo­da­ma rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja apie žmo­nes, ku­rie ne­tu­rė­tų bū­ti įlei­džia­mi į ku­rią nors ša­lį, o jie yra įlei­džia­mi“.

Pro­jek­tui at­sto­va­vęs Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Po­vi­las Urb­šys ra­gi­no ge­riau įver­tin­ti grės­mes, ku­rios ga­li kil­ti, jei­gu pro­jek­tas ne­bū­tų pri­im­tas ir bū­tų lei­džia­ma do­ku­men­tuo­se pa­var­des ra­šy­ti ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Ki­tas pro­jek­to rė­mė­jas Sei­mo na­rys Po­vi­las Gy­lys pa­brė­žė, kad pi­lie­čių pa­teik­tas pro­jek­tas yra komp­ro­mi­sas. Jis ak­cen­ta­vo, jog Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bi­nė kal­ba Lie­tu­vo­je yra lie­tu­vių.

Pa­na­šų pro­jek­tą anks­čiau par­la­men­tui yra pa­tei­ku­si gru­pė Sei­mo na­rių, ta­čiau šiam pro­jek­tui ne­igia­mą iš­va­dą par­eiš­kė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Tre­čia­die­nį jis taip pat nu­ta­rė, kad pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti to­bu­li­na­mas.

Šis ko­mi­te­tas anks­čiau yra ap­sisp­ren­dęs, kad rei­kia leis­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių as­men­var­džius ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, jei­gu pa­tei­kia­mas do­ku­men­to šal­ti­nis su to­kia pa­var­de ar var­du.

Par­la­men­te taip pat svars­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, pa­gal ku­rį Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­var­dės ga­lė­tų bū­ti ra­šo­mos pa­gal ori­gi­na­lų šal­ti­nį lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę „w“. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.