Vicemerams – daugiau galių
Sei­me ski­na­si ke­lią Vie­tos sa­vi­val­dos, Biu­dže­ti­nių įstai­gų bei Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mų pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios su­teik­ti tei­sę me­ro pa­va­duo­to­jams pri­im­ti spren­di­mus dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų dar­bo san­ty­kių, kai pats me­ras ne­ga­li vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus vi­ce­me­rai ne­ga­li mi­nė­tų as­me­nų ne tik at­leis­ti iš dar­bo, bet ir iš­leis­ti į at­os­to­gas ar iš­siųs­ti į ko­man­di­ruo­tę. Esą taip bus už­kam­šy­tos įsta­ty­mų spra­gos, kai ne­sant me­ro to­kius spren­di­mus ga­li pri­im­ti ne­bent sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, ku­rios į po­sė­džius daž­niau­siai ren­ka­si vos kar­tą per mė­ne­sį.

Su­riš­tos rankos

Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė jau dau­giau kaip du mė­ne­sius gy­ve­na be me­ro, mat juo iš­rink­tas Vin­cas Pli­kai­tis ser­ga, tad jį pa­va­duo­ja vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Bag­da­na­vi­čius. „No­rė­da­mi ku­rios nors įstai­gos va­do­vą iš­leis­ti at­os­to­gų ar į ko­man­di­ruo­tę, tu­ri­me šauk­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, nes už me­rą tik ta­ry­ba ga­li pri­im­ti spren­di­mus. Tai di­de­lė prob­le­ma“, – sa­kė K. Bag­da­na­vi­čius.

Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Za­vis­taus­ko tei­gi­mu, šauk­ti ta­ry­bos po­sė­džius vien tam, kad juo­se bū­tų spren­džia­mi dar­bo san­ty­kių klau­si­mai, dėl ku­rių anks­čiau vie­nas­me­niš­kai nu­spręs­da­vo me­ras, pri­rei­kia ir pa­pil­do­mų žmo­giš­kų­jų, ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių. Už da­ly­va­vi­mą po­sė­dy­je ta­ry­bos na­riams mo­ka­ma. „Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rė­tų spręs­ti es­mi­nius, vi­sai sa­vi­val­dy­bei rū­pi­mus klau­si­mus, o ne svars­ty­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų at­os­to­gas, jų ko­man­di­ruo­tes“, – pa­brė­žė G. Za­vis­taus­kas.

Apie par­adok­sa­lią si­tua­ci­ją, kai at­os­to­gau­jant me­rui jo pa­va­duo­to­jai ne­ga­li pa­si­ra­šy­ti dar­bo san­ty­kius su biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vais reg­la­men­tuo­jan­čių pot­var­kių, „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo ir Ra­sei­nių ra­jo­no me­ras Al­gir­das Gri­cius. „Jei me­ras iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę, ir, pa­vyz­džiui, su­ser­ga mo­kyk­los di­rek­to­rius, me­ro par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis vi­ce­me­ras ne­tu­ri tei­sės pa­si­ra­šy­ti pot­var­kio, kad ku­ris nors iš mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų lai­ki­nai pa­va­duo­tų su­sir­gu­sį di­rek­to­rių. Tai ab­sur­das“, – pa­brė­žė A. Gri­cius. Anot jo, pa­gal da­bar­ti­nę įsta­ty­mų ver­si­ją me­ras lyg ne­tu­ri tei­sės nei at­os­to­gau­ti, nei sirg­ti.

Siū­lo gel­bė­ti padėtį

Sei­me įre­gis­truo­tos Vie­tos sa­vi­val­dos, Biu­dže­ti­nių įstai­gų bei Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rias pa­tei­kė par­la­men­ta­ras Gin­tau­tas Kin­du­rys, prieš tap­da­mas Sei­mo na­riu dir­bęs Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ru.

Jis siū­lo pra­plės­ti me­ro pa­va­duo­to­jų kom­pe­ten­ci­ją – nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę, kad tais at­ve­jais, kai me­ras ne­ga­li ei­ti sa­vo par­ei­gų (ser­ga ar­ba yra iš­vy­kęs į ko­man­di­ruo­tę), jį pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras ga­lė­tų spręs­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų dar­bo san­ty­kių rei­ka­lus.

Po­vi­las Urb­šys: „Me­ras lyg ir yra va­do­vas – be jo nie­kas ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mų, o jis pats net ne­ga­li... su­sirg­ti. Tai ne­nor­ma­lu.“

Tie­sa, siū­lo­ma pa­ti­kė­ti ne vi­sus rei­ka­lus, o tik su­teik­ti ga­li­my­bę me­ro pa­va­duo­to­jams biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų va­do­vus siųs­ti į ko­man­di­ruo­tę ar šiems su­teik­ti at­os­to­gas, ne il­ges­nes nei 14 die­nų. Ta­čiau tei­sė pri­im­ti į par­ei­gas ar­ba at­leis­ti, skir­ti draus­mi­nio po­vei­kio prie­mo­nes ir to­liau lik­tų iš­skir­ti­nai me­ro ar sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pre­ro­ga­ty­va.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­brė­žė, kad įtei­sin­ta to­kia nuo­sta­ta leis­tų vi­ce­me­rams spręs­ti de­gan­čias prob­le­mas, o es­mi­nes spręs­tų pa­tys me­rai. Siū­lo­moms įsta­ty­mų pa­tai­soms nu­ma­čiu­si pri­tar­ti ir Vy­riau­sy­bė. Tai pa­da­ry­ti jai siū­lo vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Ur­bo­nas. Jis par­agi­no mi­nis­te­ri­jas bei vi­sas su­in­te­re­suo­tas ins­ti­tu­ci­jas kuo sku­biau ap­tar­ti Sei­mo na­rio G. Kin­du­rio siū­lo­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas.

Ne­ati­tin­ka šių die­nų reikalavimų

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pa­ta­rė­ja sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­vi­mo klau­si­mais Vi­da Ab­lin­gie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog LSA yra jau ži­no, ko­kia yra ša­lies sa­vi­val­dy­bių nuo­mo­nė dėl G. Kin­du­rio siū­lo­mų įsta­ty­mų pa­tai­sų, ir ne­prieš­ta­rau­ja, kad bū­tų pra­plės­ta sa­vi­val­dy­bių me­ro pa­va­duo­to­jų kom­pe­ten­ci­ja.

„Tai la­bai ak­tua­li vie­tos sa­vi­val­dos prob­le­ma. Jos ne­lie­ka, kai ne­ga­lin­tį ei­ti me­ro par­ei­gų as­me­nį lai­ki­nai pa­va­duo­ja ki­tas ta­ry­bos na­rys, ta­čiau ji iš­ky­la, kai šias par­ei­gas pra­de­da ei­ti vi­ce­me­ras. To­kių dvip­ras­my­bių įsta­ty­muo­se ne­tu­rė­tų bū­ti“, – ti­ki­no V. Ab­lin­gie­nė.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Po­vi­las Urb­šys pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­čios įsta­ty­mų nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios vi­ce­me­rų kom­pe­ten­ci­ją ir ap­ri­bo­jan­čios jų ga­lias ne­sant me­ro spręs­ti kai ku­riuos dar­bo rei­ka­lus, ne­ati­tin­ka šių die­nų rei­ka­la­vi­mų.

„Me­ras tar­si pri­ly­gi­na­mas val­do­vui – be jo nie­kas spren­di­mų ne­ga­li pri­im­ti, o jis pats ne­ga­li... sirg­ti. Tai ne­nor­ma­lu. Rei­kė­tų, kad ne­kil­tų to­kių ne­su­sip­ra­ti­mų, ir pa­lik­ti ga­li­my­bę, ne­sant me­ro, spren­di­mus pri­im­ti me­ro pa­va­duo­to­jui, ne­trik­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­bo“, – pa­brė­žė P. Urb­šys. Anot jo, siū­lo­mo­se įsta­ty­mų pa­tai­so­se ga­na griež­tai apib­rėž­tos me­ro pa­va­duo­to­jo ga­li­my­bių ri­bos. To­dėl ne­su­si­da­ry­tų ga­li­my­bių pa­va­duo­to­jams kaip nors pikt­nau­džiau­ti par­ody­tu pa­si­ti­kė­ji­mu.

P. Urb­šio tei­gi­mu, Vie­tos sa­vi­val­dos, Biu­dže­ti­nių įstai­gų bei Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mų pa­tai­sos ga­li bū­ti pri­ima­mos dar Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu, nes kol kas joms ne­prieš­ta­rau­ja nei sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai, nei iš par­la­men­ta­rai, nei mi­nis­te­ri­jos.