VGT siūlo gynybos biudžetą didinti dar 150 mln. eurų
Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT) siū­lo ki­tų me­tų gy­ny­bos biu­dže­tą di­din­ti dar 150 mln. eu­rų.

„Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba siū­lo Vy­riau­sy­bei ren­giant ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai skir­ti 150 mln. eu­rų di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą, pa­gal po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mą iki 2020 me­tų nu­ma­to­ma pa­di­din­ti gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą iki 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to“, - po VGT po­sė­džio penk­ta­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas.

Taip pat VGT siū­lo ki­tą­met 1000 di­din­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių skai­čių, steig­ti an­trą­ją bri­ga­dą sau­su­mos pa­jė­go­se, pri­im­tas spren­di­mas ki­tą­met pirk­ti pės­ti­nin­kų ko­vo ma­ši­nų, sa­vaei­gių hau­bi­cų, ki­tos gink­luo­tės.

„Taip pat nu­spręs­ta pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti į ka­ri­nės inf­ras­truk­tū­ros ir po­li­go­nų plė­trą, ki­ber­ne­ti­nio bei in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mą“, - in­for­ma­vo pa­ta­rė­jas.

V.Sa­ra­pi­no tei­gi­mu, VGT pa­tvir­tin­to­je 2015-2021 me­tų vals­ty­bės gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­jo­je nu­ma­to­mos ša­lies gink­luo­tų­jų pa­jė­gų or­ga­ni­za­vi­mo kryp­tys ir ka­riuo­me­nės plė­tros pri­ori­te­tai.

„Pa­sak pre­zi­den­tės, Lie­tu­va tu­ri bū­ti pa­jė­gi sa­va­ran­kiš­kai gin­tis, taip pat už­ti­krin­ti tin­ka­mą są­jun­gi­nin­kų pri­ėmi­mą bei vyk­dy­ti ko­lek­ty­vi­nes gy­ny­bos ope­ra­ci­jas“, - ša­lies va­do­vės po­zi­ci­ją pri­sta­tė pa­ta­rė­jas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tvir­ti­no, kad dar di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas ka­riuo­me­nei lems es­mi­nius pa­si­kei­ti­mus.

„VGT pa­siū­ly­tas 149, jei­gu tiks­liai, be­veik 150 mln. eu­rų pa­di­di­ni­mas yra ženk­lus žings­nis į prie­kį, ir ga­li­me sa­ky­ti, kad es­mi­nis pa­si­kei­ti­mas ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­ci­jo­je, ir ka­riuo­me­nės gink­luo­tė­je. Tai leis mums pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė yra ki­ta­me lyg­me­ny­je, pa­si­ruo­šu­si gin­ti vals­ty­bę, gin­ti sa­va­ran­kiš­kai ir su sa­vo są­jun­gi­nin­kais už­ti­krin­ti at­gra­sy­mą ir gy­ny­bą“, - sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, di­džio­ji da­lis pa­pil­do­mų lė­šų bus skir­ta ge­res­niam ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­vi­mui, jai mo­der­ni­zuo­ti, ko­vi­niam ren­gi­mui.

Mi­nis­tras tvir­ti­no, kad pės­ti­nin­kų ma­ši­nos ga­li bū­ti pra­dė­tos įsi­gy­ti jau šie­met.

„(...) la­bai žiū­ri­me į ar­ti­le­ri­jos ug­nies su­stip­ri­ni­mą, tai hau­bi­cos. Rei­kia pa­lauk­ti dvi sa­vai­tes, bus Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trės vi­zi­tas į Lie­tu­vą, gal­būt tu­rė­si­me kon­kre­tes­nių da­ly­kų, ko­kiu tem­pu ga­lė­si­me kal­bė­ti apie ši­tą įsi­gi­ji­mą. Ir, be abe­jo, prieš­tan­ki­nė, prieš­lėk­tu­vi­nė gink­luo­tė, įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų“, - apie pla­nuo­ja­mą pirk­ti gink­luo­tę kal­bė­jo J.Ole­kas.

Šių me­tų Lie­tu­vos gy­ny­bos biu­dže­tas, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, bu­vo pa­di­din­tas treč­da­liu. Pa­grin­di­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos yra įsi­pa­rei­go­ju­sios fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai iki 2020-ųjų pa­di­din­ti iki 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, NA­TO ša­lių su­tar­to ro­dik­lio. Lie­tu­vos fi­nan­sai gy­ny­bai šie­met sie­kia 1,11 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.