Veterinarijos tarnybos vadovu skiriamas viceministras Darius Remeika
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vu ket­ve­riems me­tams ski­ria­mas že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Re­mei­ka. Jis nau­jas par­ei­gas pra­dės ei­ti nuo ba­lan­džio 27 die­nos.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui.

D. Re­mei­ka Lie­tu­vos mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos sis­te­mo­je dir­bo nuo 1995 iki 2006 me­tų, 2004 – 2006 me­tais bu­vo Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Vė­liau jis dir­bo už ve­te­ri­na­ri­ją ir mais­to sau­gą at­sa­kin­go­se Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ins­ti­tu­ci­jo­se.

Nuo 2013 iki 2014 me­tų jis bu­vo tuo­me­ti­nio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus vi­suo­me­ni­nis kon­sul­tan­tas ve­te­ri­na­ri­jos ir mais­to sau­gos klau­si­mais. Nuo 2015 me­tų D.Re­mei­ka dir­bo Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ju. Per­nai su­si­for­ma­vus nau­jai Vy­riau­sy­bei, D.Re­mei­ka gruo­dį ta­po že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tru.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko, kai per­nai Vy­riau­sy­bė at­lei­do jos di­rek­to­rių Jo­ną Mi­lių.

Tei­sė­sau­gos aki­ra­tin pa­te­kęs par­ei­gū­nas at­leis­tas, kai Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė jo veik­los at­as­kai­tai. J.Mi­lius by­li­nė­ja­si su Vy­riau­sy­be ir Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl, jo ma­ny­mu, ne­tei­sė­to at­lei­di­mo. By­lą iš­nag­ri­nė­jęs teis­mas spren­di­mą ke­ti­na pa­skelb­ti vė­liau ba­lan­dį. J.Mi­lius pra­šo, kad pri­pa­ži­nęs jo at­lei­di­mą ne­tei­sė­tu teis­mas grą­žin­tų jį į bu­vu­sias par­ei­gas.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, jog ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Šio­je by­lo­je J.Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai. Jis sa­vo kal­tę ne­igia.