Veterinarijos tarnyba „Judex“ produkcijoje salmonelių nerado
Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, iš­ty­ru­si 211 iš 230-ties Kau­no šal­dy­tų pro­duk­tų bend­ro­vės „Ju­dex“, ku­rios veik­la šiuo me­tu su­stab­dy­ta, pro­duk­ci­jos mė­gi­nių, juo­se kol kas ne­ra­do sal­mo­ne­lių, ta­čiau 6-iuo­se mė­gi­niuo­se ras­ta di­des­nė nei leis­ti­na žar­ni­nių laz­de­lių kon­cen­tra­ci­ja. Tar­ny­bos at­sto­vas sa­ko, kad „Ju­dex“ kol kas ne­pa­ša­li­no vi­sų trū­ku­mų, to­dėl įmo­nės veik­la lie­ka su­stab­dy­ta.

Tar­ny­bos at­sto­vas sa­ko, jog „Ju­dex“ kol kas ne­pa­ša­li­no vi­sų trū­ku­mų, to­dėl įmo­nės veik­la lie­ka su­stab­dy­ta, tuo me­tu įmo­nės ad­vo­ka­tas tvir­ti­na, jog vi­si trū­ku­mai jau pa­ša­lin­ti ir lau­kia­ma lei­di­mo at­nau­jin­ti ga­my­bą.

„Da­bar jau yra at­siųs­ti 211 re­zul­ta­tų. Iš jų mes ne­nus­ta­tė­me nė vie­no sal­mo­ne­los at­ve­jo, bet še­šiuo­se mė­gi­niuo­se bu­vo vir­šy­tas E.co­li (žar­ni­nių laz­de­lių – BNS) kie­kis“, – BNS sa­kė Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Ve­te­ri­na­ri­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Man­tas Staš­ke­vi­čius.

Anot jo, li­kę mė­gi­niai tu­rė­tų bū­ti baig­ti tir­ti tre­čia­die­nį ar­ba ket­vir­ta­die­nį. Pa­sak M. Staš­ke­vi­čiaus, „Ju­dex“ kol kas ne­pra­ne­šė, jog bū­tų pa­ša­li­nu­si vi­sus trū­ku­mus, to­dėl įmo­nės veik­la lie­ka su­stab­dy­ta.

„Mes kol kas ne­sa­me ga­vę iš „Ju­dex“ in­for­ma­ci­jos dėl trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mo pla­no, kad jis bū­tų pa­baig­tas. Įmo­nė kol kas ne­pa­tei­kė, ar pa­ša­li­no vi­sus ras­tus trū­ku­mus. Kai jie at­liks pla­ną, tai mes su­da­ry­si­me spe­cia­lis­tų gru­pę ir va­žiuo­si­me pa­pil­do­mai įver­tin­ti įmo­nę. Ir jei­gu vis­kas ge­rai ir ne­bus ne­igia­mų la­bo­ra­to­ri­nių iš­va­dų, tai ta­da sprę­si­me dėl įmo­nės ati­da­ry­mo“, – tei­gė M.Staš­ke­vi­čius.

„Ju­dex“ ad­vo­ka­tas Li­nas Šar­kys BNS sa­kė, jog bend­ro­vė bai­gė ša­lin­ti vi­sus ras­tus trū­ku­mus ir at­as­kai­tą iš­siun­tė Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai, ku­rios at­sto­vai ga­myk­lo­je ap­si­lan­kė rugp­jū­čio 12 die­ną.

„Šiuo me­tu yra pa­teik­tas pra­šy­mas at­nau­jin­ti veik­lą. Vis­kas yra pa­da­ry­ta iš nau­jo ir tar­ny­ba ti­kri­na tuos trū­ku­mų pa­ša­li­ni­mus ir de­zin­fe­ka­vi­mo at­li­ki­mą. Gal šią sa­vai­tę bus kaž­ko­kie at­sa­ky­mai“, – BNS tvir­ti­no L.Šar­kys.

Jo tei­gi­mu, „Ju­dex“ va­do­vams ky­la prob­le­mų dėl dar­buo­to­jų, nes STT pa­ėmus įmo­nės bu­hal­te­ri­nius duo­me­nis, žmo­nėms ne­ga­li­ma aps­kai­čiuo­ti at­ly­gi­ni­mų.

„Su dar­buo­to­jais si­tua­ci­ja blo­ga dėl tech­ni­nių ir tei­si­nių da­ly­kų. Dėl tei­si­nių as­pek­tų – įmo­nės veik­la da­bar yra su­stab­dy­ta, iš tech­ni­nės pu­sės la­bai su­nku orien­tuo­tis, nes pa­ti­kri­ni­mų me­tu STT pa­ėmė ser­ve­rį, ku­ria­me sau­go­mi vi­si įmo­nės bu­hal­te­ri­niai duo­me­nys“, – kal­bė­jo L.Šar­kys.

Tar­ny­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no, kad pa­gal Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) gau­tus „Ju­dex“ pro­duk­ci­jos ty­ri­mų re­zul­ta­tus, žar­ni­nių laz­de­lių bu­vo „Už­kal­nio“ kol­dū­nuo­se su mė­sa ir roz­ma­ri­nu bei „Ma­mos“ ce­pe­li­nuo­se, o sal­mo­ne­lių – kol­dū­nuo­se „Liux“.

STT Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai pa­teik­ti do­ku­men­tai ro­do, kad dar vie­na bak­te­ri­ja – lis­te­ri­ja – ras­ta Ru­si­jos rin­kai skir­tuo­se „Ju­dex“ kol­dū­nuo­se „Russ­ki­je“. STT už­sa­ky­tą pro­duk­tų ty­ri­mą at­li­ko Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Šia­me ty­ri­me jos va­do­vui Jo­nui Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Tei­sė­sau­ga taip pat įta­ria, kad tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.