Veteranai paraginti nekenkti partijai
Du Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) „ats­ka­lū­nai“ kau­nie­čiai Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė ir Ari­man­tas Dum­čius, ne kar­tą ig­no­ra­vę Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos va­lią, su­lau­kė griež­to par­ti­jos žo­džio. Rim­tes­nės sank­ci­jos ga­li grės­ti, jei par­la­men­ta­rai vis dėl­to nu­spręs Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Par­ti­jos prie­žiū­ros ko­mi­te­tas, iš­nag­ri­nė­jęs Sei­mo na­rių V. M. Čig­rie­jie­nės ir A. Dum­čiaus pa­sta­ro­jo pus­me­čio veik­lą, kons­ta­ta­vo, kad šie „są­mo­nin­gai sie­kia sa­ve po­zi­cio­nuo­ti at­ski­rai nuo frak­ci­jos ir par­ti­jos spren­di­mų, taip su­kel­da­mi ne­igia­mą re­zo­nan­są vi­suo­me­nė­je ir da­ry­da­mi ža­lą TS-LKD re­pu­ta­ci­jai“. Pre­teks­tą ati­džiau pa­nag­ri­nė­ti kai ku­riuos ve­te­ra­nų poel­gius su­tei­kė jų el­ge­sys per ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją va­sa­rio pa­bai­go­je. Pro­tes­tuo­da­ma prieš pri­im­tus spren­di­mus, TS-LKD frak­ci­ja tuo­met pa­li­ko po­sė­džių sa­lę. Drau­ge su val­dan­čiai­siais him­ną gie­do­ti li­ko tik V. M. Čig­rie­jie­nė ir A. Dum­čius.

Įsta­tai vi­siems vienodi

TS-LKD prie­žiū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Val­do Ben­kuns­ko tei­gi­mu, po­sė­dy­je ne­ap­si­ri­bo­ta vien him­no gie­do­ji­mo is­to­ri­ja. Kons­ta­tuo­ta, kad abie­jų Sei­mo na­rių pa­sta­ro­jo me­to bal­sa­vi­mai, vie­šos kal­bos „y­ra trak­tuo­ti­ni kaip ty­či­nis no­ras iš­sis­kir­ti iš bend­ros par­ti­jos po­zi­ci­jos“. Šį­kart rim­tes­nių par­ti­nių sank­ci­jų po­li­ti­kai iš­ven­gė, bet at­ei­ty­je jų ga­li su­lauk­ti.

„Par­ti­jos spren­di­mai dėl vien­man­da­čių apy­gar­dų pa­si­da­li­ji­mo yra įpa­rei­go­jan­tys ir aiš­kūs. Kol kas šie du Sei­mo na­riai ne­atsk­lei­džia sa­vo pla­nų, ar kan­di­da­tuos sa­va­ran­kiš­kai. Kai pra­dės ryš­kė­ti jų ga­li­mos po­zi­ci­jos, ir jei jos prieš­ta­raus par­ti­jos nuo­mo­nei, tuo­met bus ati­tin­ka­mi mū­sų veiks­mai“, – LŽ sa­kė V. Ben­kuns­kas.

Kaip ži­no­ma, par­ti­jos va­lia abu Sei­mo na­riai ne­te­ko įpras­tų vien­man­da­čių apy­gar­dų Kau­ne, jos per­leis­tos jau­nes­niems par­ti­jos ko­le­goms. V. M. Čig­rie­jie­nė ir A. Dum­čius už­si­mi­nė rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­tys sa­va­ran­kiš­kai. Anot V. Ben­kuns­ko, prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je Sei­mo na­riai ne­da­ly­va­vo, jiems spren­di­mas iš­siųs­tas elek­tro­ni­niu pa­štu. „Ne­ly­gu moks­li­niai laips­niai ir ei­na­mos par­ei­gos, par­ti­jos įsta­tai vi­siems vie­no­di. Jei jau žmo­gus įsi­pa­rei­go­jo bū­ti par­ti­jos na­riu, tai sa­vai­me įsi­pa­rei­go­jo lai­ky­tis įsta­tų“, – pa­žy­mė­jo TS-LKD eti­kos sar­gas.

Už pri­ta­ri­mą val­dan­čių­jų par­eng­tam biu­dže­tui sau­sį abiem ve­te­ra­nams prie­žiū­ros ko­mi­te­tas par­eiš­kė po įspė­ji­mą. Kar­tu bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad ne­pak­lu­sus par­ti­jos spren­di­mui dėl vien­man­da­čių apy­gar­dų gre­sia pa­ša­li­ni­mas iš TS-LKD.

Pa­tin­ka R. Bud­ber­gy­tė

„Ko­kią ža­lą da­rau? Te­gu pir­miau­sia pa­si­žiū­ri į sa­ve. Aš ma­tau žmo­gų, jam tar­nau­ju ir tar­nau­siu, ma­nęs nie­kas ne­at­bai­dys. O him­ną kaip gie­do­jau, taip gie­do­siu“, – eti­kos sar­gų iš­va­das LŽ ko­men­ta­vo V. M. Čig­rie­jie­nė. Pra­ėju­sią sa­vai­tę bal­suo­jant dėl fi­nan­sų mi­nis­trų Ri­man­to Ša­džiaus sky­ri­mo į Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mus abu ve­te­ra­nai vėl su­lau­žė kon­ser­va­to­rių „ka­no­nus“.

„Du mū­sų frak­ci­jos nuo­la­ti­niai „so­cial­de­mo­kra­tai“ iš Kau­no apy­gar­dų bal­sa­vo kar­tu su So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja. Vėl, be­je. Frak­ci­jos spren­di­mas bu­vo kan­di­da­tū­rai ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai – Lie­tu­va tu­ri siųs­ti žmo­gų, ku­riam au­di­tas nė­ra vi­siš­ka nau­jie­na, o ir at­sa­kin­gas fi­nan­sų mi­nis­tro par­ei­gas pa­mes­ti li­kus ke­liems mė­ne­siams iki rin­ki­mų la­bai ne­at­sa­kin­ga“, – „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je rep­li­ka­vo kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

V. M. Čig­rie­jie­nė LŽ tei­gė už R. Ša­džių bal­sa­vu­si tik to­dėl, kad jai la­bai pa­tin­kan­ti Ra­sa Bud­ber­gy­tė. „Šau­ni mo­te­ris. Są­ži­nin­ga, do­ra, pro­tin­ga, kon­kre­ti. Bus la­bai ge­ra fi­nan­sų mi­nis­trė. To­dėl R. Ša­džių iš­lei­džiu su pa­lai­mi­ni­mu“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­rė. Ji ti­ki­no ne­ver­ti­nan­ti tų po­li­ti­kų, ku­rie, „nie­ko ge­ro ne­nu­vei­kę Lie­tu­vai“, kar­je­rą da­ro per par­ti­ją. Šiuo po­žiū­riu jau­no­ji kar­ta ga­li pa­si­mo­ky­ti iš vy­res­nio­sios. „Ma­no­ji par­ti­ja yra trem­ti­niai. Jei kon­ser­va­to­riai iš­mes, ti­krai ne­rau­do­siu ir šv. Mi­šių ne­už­sa­ky­siu“, – par­eiš­kė V. M. Čig­rie­jie­nė.

Pa­siil­go nau­jų vei­dų

TS-LKD ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio nuo­mo­ne, prie­žiū­ros ko­mi­te­to spren­di­mas vi­siš­kai pa­grįs­tas ir tei­sin­gas. „Ti­kė­da­mas žmo­nių pa­do­ru­mu ir svei­ku pro­tu vi­liuo­si, kad jie į tai at­siž­velgs“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jo nuo­mo­ne, prieš­gy­niau­ti par­ti­jos va­liai ve­te­ra­nus ga­li ska­tin­ti ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­mai.

„Par­ti­jo­je jie ver­ti­na­mi kaip pa­ty­rę žmo­nės. Ta­čiau ke­liant kan­di­da­tus vien­man­da­tė­se sky­riai ap­sisp­ren­dė, kad rei­kia at­si­nau­jin­ti. Tad jei Sei­mo na­riai tu­ri nuo­skau­dų, jos ti­krai ne­pa­ma­tuo­tos“, – įsi­ti­ki­nęs par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Jis ne­ma­no, kad vy­res­nio­ji TS-LKD kar­ta stu­mia­ma į an­trą pla­ną. „Tam nė­ra jo­kių ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ir prie­mo­nių, ku­rio­mis nau­do­da­ma­si nau­jo­ji par­ti­jos va­do­vy­bė ga­lė­tų tai da­ry­ti“, – tei­gė G. Lands­ber­gis. Vis dėl­to iš apk­lau­sų ir po­kal­bių par­ti­jos sky­riuo­se jis su­pra­tęs, kad žmo­nės po­li­ti­ko­je no­ri nau­jų vei­dų. „Jie no­ri, kad bū­tų pri­ima­mi ki­to­kie – va­ka­rie­tiš­ki spren­di­mai, at­si­kra­ty­ta no­menk­la­tū­ros še­šė­lio, kad at­ei­tų ne so­vie­ti­niai po­li­ti­kai“, – dės­tė TS-LKD ly­de­ris.