Vertins bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigadą
Len­ki­jos ka­riuo­me­nės No­wa De­ba po­li­go­ne sek­ma­die­nį ofi­cia­lia ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja pra­si­dė­jo bend­ros Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG šta­bo ir pri­skir­tų vie­ne­tų šta­bų ver­ti­na­mo­sios pra­ty­bos „Com­mon Chal­len­ge 2016“ (lie­tu­viš­kai „Bend­ras iš­šū­kis 2016“).

Tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų me­tu įver­ti­nus, kad tri­ša­lės bri­ga­dos šta­bas pa­sie­kė vi­sus ope­ra­ci­nius pa­jė­gu­mus, jis bus ser­ti­fi­kuo­tas pa­gal NA­TO stan­dar­tus, tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

„Pa­da­ry­si­me vis­ką, kad tarp­tau­ti­nė ver­tin­to­jų ko­man­da tri­ša­lės bri­ga­dos šta­bą ser­ti­fi­kuo­tų kaip pa­si­ren­gu­sį va­do­vau­ti pri­skir­tiems vie­ne­tams tai­kos pa­lai­ky­mo ope­ra­ci­jų me­tu“, – pra­ne­ši­me sa­kė LIT­PO­LUKRB­RIG šta­bo vir­ši­nin­kas Lie­tu­vos ka­ri­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Eli­gi­jus Se­nu­lis.

Len­ki­jo­je esan­čia­me ka­ri­nia­me po­li­go­ne gruo­džio 8–16 die­no­mis tarp­tau­ti­nė bri­ga­da LIT­PO­LUKRB­RIG, va­do­vau­ja­ma Len­ki­jos pul­ki­nin­ko Ze­no­no Brzusz­ko, ir jai pri­skir­tų Len­ki­jos, Lie­tu­vos ir Ukrai­nos ba­ta­lio­nų ka­riai stip­ri­na tar­pu­sa­vio są­vei­ką pla­nuo­jant ir ren­gian­tis vyk­dy­ti tai­kos pa­lai­ky­mo ope­ra­ci­jas.

Pra­ty­bos vyk­do­mos pa­gal fik­ty­vų sce­na­ri­jų, ku­ria­me nu­ma­ty­ta hu­ma­ni­ta­ri­nės kri­zės, pi­lie­ti­nio ka­ro nu­siaub­to­je ša­ly­je, ku­rio­je vy­rau­ja tra­pus tai­kos su­si­ta­ri­mas. Re­gio­ne vei­kia gink­luo­ti su­ki­lė­liai, dip­lo­ma­ti­nės pa­stan­gos pa­lai­ky­ti tai­ką ne­sėk­min­gos.

Tarp­tau­ti­nės bri­ga­dos ka­rius pra­ty­bų me­tu ver­ti­na JAV, Len­ki­jos, Lie­tu­vos ir Ukrai­nos at­sto­vai. „Com­mon Chal­len­ge“ pla­na­vi­mo pra­ty­bos vyk­do­mos pa­si­tel­kiant že­mė­la­pį ir kom­piu­te­ri­nį tak­ti­nių veiks­mų sti­mu­lia­to­rių, ku­rio pa­gal­ba vys­to­ma ir se­ka­ma tak­ti­nė si­tua­ci­ja pa­gal su­pla­nuo­tus veiks­mus. Taip su­da­ro­ma ga­li­my­bė tre­ni­ruo­tis pla­na­vi­mo pro­ce­są be rea­lių pa­da­li­nių ir tech­ni­kos.

Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bend­ras ka­ri­nis vie­ne­tas – bri­ga­da LIT­PO­LUKRB­RIG – bu­vo įsteig­ta bri­ga­dos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trams 2014 me­tų rug­sė­jo 19 die­ną Var­šu­vo­je pa­si­ra­šius bri­ga­dos stei­gi­mo su­tar­tį.

2015-ųjų sau­sio 25 d. ofi­cia­liai ati­da­rius Liub­li­ne įsi­kū­ru­sios bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG šta­bą bu­vo pa­žy­mė­ti šta­bo pa­siek­ti pir­mi­niai ope­ra­ci­niai pa­jė­gu­mai. Taip ka­riš­kais ter­mi­nais va­di­na­ma vie­ne­to par­eng­ties sta­di­ja, kai yra su­komp­lek­tuo­ta 90 proc. jo per­so­na­lo, par­eng­ti šta­bo veik­lai bū­ti­ni do­ku­men­tai, pa­tvir­tin­tas biu­dže­tas, už­ti­krin­ta ka­rių ir jų šei­mų na­rių ge­ro­vė ir ki­tos są­ly­gos vie­ne­tui veik­ti.

Šta­bui pa­sie­kus vi­sus ope­ra­ci­nius pa­jė­gu­mus ja­me tar­naus apie 100 ka­rių ir ci­vi­lių, o vi­so­je bri­ga­do­je apie 3,5–4 tūkst. ka­rių.

Bri­ga­da for­muo­ja­ma pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos dau­gia­na­cio­na­li­nių ko­vai su kri­zė­mis skir­tų ko­vi­nių gru­pių pa­vyz­dį. Bri­ga­dą su­da­ro tarp­tau­ti­nis šta­bas, trys ba­ta­lio­nai ir spe­cia­li­zuo­ti pa­da­li­niai. Ka­riai dis­lo­kuo­ti sa­vo ša­ly­se, ta­čiau pa­jė­gos su­bu­ria­mos tarp­tau­ti­nių ope­ra­ci­jų ir pra­ty­bų me­tu.

Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ukrai­na bri­ga­dai ski­ria po pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną, per­so­na­lą spe­cia­li­zuo­tiems jun­gi­niams ir bri­ga­dos šta­bui for­muo­ti. Lie­tu­vos bri­ga­dai ski­ria­mas ba­ta­lio­nas su­for­muo­tas iš Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių.

Bri­ga­dai pri­skir­ti ka­riai da­ly­vau­ja bend­ro­se pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se. Pri­rei­kus, bri­ga­da ar at­ski­ri jos ele­men­tai ga­lės bū­ti siun­čia­mi į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, ku­rioms su­teik­tas Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos Sau­gu­mo Ta­ry­bos man­da­tas. Spren­di­mą dėl bri­ga­dos pa­nau­do­ji­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tu­rė­tų pri­im­ti bri­ga­do­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys bend­ru su­ta­ri­mu.

Bri­ga­dos ba­ta­lio­nai dis­lo­kuo­ja­mi juos pri­sky­ru­sių ša­lių te­ri­to­ri­jo­se, o pri­ėmus spren­di­mą ak­ty­vuo­ti bri­ga­dą ar­ba jos da­lį – į už­duo­ties vie­tą vyks jun­gi­nio su­dė­ty­je.