Vertina Lietuvos kreipimąsi dėl Astravo AE
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ver­ti­na tri­jų Lie­tu­vos mi­nis­trų krei­pi­mą­si dėl 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės. Ko­mi­si­jos at­sto­vė BNS pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­vos siųs­tas krei­pi­ma­sis gau­tas.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad laiš­kas gau­tas. Mes šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­me jį ir, kaip ir į vi­sus Ko­mi­si­jai siųs­tus laiš­kus, į šį laiš­ką taip pat bus tin­ka­mai at­sa­ky­ta“, – BNS tei­gė EK ener­ge­ti­kos rei­ka­lų at­sto­vė spau­dai An­na-Kai­sa It­ko­nen.

Ji taip pat tei­gė, kad EK sie­kia, jog Bal­ta­ru­si­ja at­lik­tų elek­tri­nės stre­so tes­tus.

„Ko­mi­si­ja dis­ku­tuo­ja apie Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės ES tar­pu­sa­vo per­žiū­ros iš­sa­maus ir skaid­raus ri­zi­kos ir sau­gos ver­ti­ni­mo (stre­so tes­tų) or­ga­ni­za­vi­mą. Ko­mi­si­ja aiš­kiai ska­ti­na Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės stre­so tes­tus“, – tei­gė Ko­mi­si­jos at­sto­vė.

Lie­pos 10 die­ną As­tra­vo AE nu­kri­to reak­to­riaus kor­pu­sas. Jė­gai­nė sta­tan­tis Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ ti­ki­na, kad tai ne­tu­rė­jo įta­kos įran­gai, ta­čiau Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja su­stab­dė reak­to­riaus mon­ta­vi­mo dar­bus.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį įtei­kė no­tą Bal­ta­ru­si­jos dip­lo­ma­tei dėl in­ci­den­to sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų, ener­ge­ti­kos ir ap­lin­kos mi­nis­trai iš­siun­tė laiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Ma­ro­šui Šef­čo­vi­čiui ir ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­rui Mi­ge­liui Aria­sui Ka­ne­tei, in­for­muo­da­mi apie in­ci­den­tą bei pra­šy­da­mi ak­ty­vaus ES įsi­trau­ki­mo spren­džiant bran­duo­li­nės sau­gos klau­si­mą.

Lie­tu­va siū­lo Bal­ta­ru­si­jai su­for­muo­ti tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ko­man­dą, ku­ri iš­ana­li­zuo­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tus ir pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jas. Bal­ta­ru­si­ja taip pat par­agin­ta As­tra­vo AE aikš­te­lės tin­ka­mu­mo, sta­ty­bos dar­bų ir jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mui pa­sik­vies­ti ne­prik­lau­so­mus tarp­tau­ti­nius eks­per­tus. Ta­čiau Bal­ta­ru­si­ja at­si­sa­ko eks­per­tų ir ne­tei­kia iš­sa­mes­nių at­sa­ky­mų apie jė­gai­nę.