Verslo lyderio užuomina pasėjo nerimą
Nu­skam­bė­ju­si Pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to Ro­ber­to Dar­gio fra­zė, kad jis ne­ga­lįs nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­neig­ti bu­rian­tis nau­ją po­li­ti­nį ju­dė­ji­mą, ke­lia pla­čias dis­ku­si­jas. Pats pra­mo­ni­nin­kų va­do­vas ma­no, jog kal­bas apie jo at­ei­ties pla­nus kurs­to jė­gos, ban­dan­čios jį įti­kin­ti pri­im­ti po­li­ti­nį spren­di­mą.

„Kol kas ne­tu­rė­čiau ko dau­giau pri­dur­ti, tik pa­kar­to­ti, kad nei tei­giu, nei ne­igiu to­kios ga­li­my­bės. Ste­biu si­tua­ci­ją, bet rea­lių ko­kios nors jė­gos kū­ri­mo žings­nių dar nė­ra pra­dė­ta. Da­bar ne­gal­vo­ju apie tai. Jei sa­ky­čiau tie­są, gy­ve­nu min­ti­mis apie at­os­to­gas“, - pa­klaus­tas apie pa­sta­ruo­ju me­tu vėl su­ak­ty­vė­ju­sias kal­bas, jog im­asi kur­ti nau­ją po­li­ti­nį ju­dė­ji­mą, „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas, įmo­nių gru­pės „Ei­ka“ įkū­rė­jas R. Dar­gis.

Samp­ro­ta­vi­mų apie R. Dar­gio ke­ti­ni­mus su­kti į po­li­ti­ką gir­dė­ti ne pir­mą kar­tą. Prieš pra­ėju­siais me­tais vy­ku­sius ša­lies va­do­vo rin­ki­mus pra­mo­ni­nin­kų ly­de­ris at­vi­rai pa­sa­ko­jo su­lau­kęs ne­ma­žai siū­ly­mų kel­ti sa­vo kan­di­da­tū­rą.

„Ženk­lų, kad no­rė­tų ei­ti į po­li­ti­ką, R. Dar­gis ir anks­čiau kart­kar­tė­mis duo­da­vo. Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar tie ke­ti­ni­mai bū­da­vo kon­kre­tūs. Pats R. Dar­gis, be abe­jo­nės, yra pui­kiau­siai pa­si­ren­gęs aukš­čiau­siems po­li­ti­niams pos­tams. Ky­la klau­si­mas, ko­dėl jis pats ar su gru­pe bend­ra­min­čių ne­ban­do pa­pil­dy­ti ku­rios nors iš tra­di­ci­nių par­ti­jų?“ - svars­tė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) vi­ce­pir­mi­nin­kas Jur­gis Raz­ma.

Va­di­na gandais

R. Dar­gis LŽ tei­gė ži­nąs, kas „sklei­džia gan­dus“ apie jo ke­ti­ni­mus su­kti į po­li­ti­ką. „Gir­dė­jau, jog ju­dė­ji­mą or­ga­ni­zuo­ja­me mu­du su eu­ro­par­la­men­ta­ru, Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riu An­ta­nu Guo­ga. Ži­nau, kad iš A. Guo­gos tie gan­dai ir sklin­da. Įvai­rių pa­si­kal­bė­ji­mų, va­din­ki­me juos „prie ka­vos“, vi­są lai­ką yra. Bet kon­kre­čių dar­bų da­bar ti­krai ne­vyks­ta“, - ti­ki­no vers­li­nin­kas.

Užuo­mi­nas, jog at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se ga­li da­ly­vau­ti stip­rus vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas, A. Guo­ga lai­dė dar pa­va­sa­rį, po sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų. „Ti­krai esu gir­dė­jęs, kad tai įvyks, ir tai bus la­bai rim­tas reiš­ki­nys. Eis vie­nas di­din­gas Lie­tu­vos žmo­gus, ku­ris ga­lės šį tą pa­keis­ti“, – dės­tė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Tuo me­tu bu­vo pa­skli­dę kal­bų, kad to­kį ju­dė­ji­mą or­ga­ni­zuo­ja pats A. Guo­ga, esą ke­ti­nan­tis pa­lik­ti Li­be­ra­lų są­jū­dį. Pats po­li­ti­kas ir ta­da, ir da­bar jas ne­igė. „Ti­krai ne­ku­riu jo­kio ju­dė­ji­mo. Esu Li­be­ra­lų są­jū­džio žmo­gus ir stip­rin­siu tik šią po­li­ti­nę jė­gą“, - tvir­ti­no jis LŽ. Eu­ro­par­la­men­ta­ras pri­dū­rė no­rin­tis bur­ti žmo­nes, tu­rin­čius to­kį pa­tį sie­kį kaip ir jis.

„Ma­no tiks­las – kles­tin­ti Lie­tu­va ir no­ras bur­ti žmo­nes, ku­rie tu­ri to­kį pa­tį tiks­lą, esan­tį aukš­čiau už par­ti­jų kles­tė­ji­mą, daug aukš­čiau. Tai - kles­tin­ti Lie­tu­va“, - aiš­ki­no A. Guo­ga.

Pers­pek­ty­vų nemato

TS-LKD at­sto­vo J. Raz­mos tei­gi­mu, prieš kiek­vie­nus Sei­mo rin­ki­mus at­si­ran­da jė­gų, tai­kan­čių į ni­šą, ku­rio­je rin­kė­jai ieš­ko nau­jos vil­tin­gos po­li­ti­nės jė­gos, bet daž­niau­siai to­kių da­ri­nių sėk­mė bū­na trum­pa­lai­kė. „At­si­ran­dan­čios ini­cia­ty­vos kur­ti nau­ją par­ti­ją, vie­na ver­tus, par­odo, kad tra­di­ci­nės par­ti­jos ne­pa­kan­ka­mai ak­ty­viai ir pra­smin­gai vei­kia kvies­da­mos po­li­ti­nė­je veik­lo­je no­rin­čius da­ly­vau­ti žmo­nes. Ki­ta ver­tus, tai ga­li bū­ti iš­raiš­ka esa­mos pa­dė­ties, kai par­ti­jos yra ga­na ne­po­pu­lia­rios, o daug gy­ven­to­jų - ne­ap­sisp­ren­dę, už ką bal­suo­ti. Jei­gu mū­sų po­li­ti­nė sis­te­ma bū­tų bran­des­nė, ti­ki­my­bių at­si­ras­ti nau­joms jė­goms bū­tų ma­žiau“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­vo ruo­žtu svars­tė, kad kal­bas apie ga­li­mą R. Dar­gio ini­cia­ty­vą or­ga­ni­zuo­ti ar ves­ti nau­ją po­li­ti­nį ju­dė­ji­mą grei­čiau kurs­to tai, jog šis vers­li­nin­kas – sim­pa­tin­ga as­me­ny­bė, daž­nai pa­si­ro­dan­ti vie­šu­mo­je. „Ga­li bū­ti, kad ne tiek jis pla­nuo­ja, kiek kaž­kas ima kal­bė­ti, jog šis as­muo tik­tų ly­de­rio vaid­me­niui“, - sa­kė G. Kir­ki­las.

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad nau­jos po­li­ti­nės jė­gos Lie­tu­vo­je di­de­lių pers­pek­ty­vų ne­tu­ri. „Nau­jų par­ti­jų per rin­ki­mus gau­na­mų bal­sų da­lis nuo 2008 me­tų nuo­sek­liai ma­žė­ja. Ma­nau, ir at­ei­ty­je tu­rė­si­me 3-5 par­ti­jų sis­te­mą, ku­rios cen­tro kai­rė­je sto­vės so­cial­de­mo­kra­tai, de­ši­nė­je – TS-LKD, su jais bent jau ar­ti­miau­sio­je pers­pek­ty­vo­je sėk­min­gai kon­ku­ruos Li­be­ra­lų są­jū­dis, o vi­du­ry­je gru­puo­sis „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Dar­bo par­ti­ja, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja. Par­ti­nė sis­te­ma bus su­sis­kal­džiu­si, frag­men­tiš­ka. Ti­kė­tis, kad at­si­ras ko­kia nors nau­ja stip­ri jė­ga, ku­ri ga­lė­tų ge­ro­kai pa­stum­ti mi­nė­tas par­ti­jas, yra ne­daug ga­li­my­bių“, - tei­gė jis.