Veriamos durys juodojo sąrašo viešinimui
Šian­dien Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar pri­tar­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) siū­ly­mui vie­šai skelb­ti as­me­nų, ku­riems dėl ga­li­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui drau­džia­ma įkel­ti ko­ją į Lie­tu­vą, pa­var­des. Ta­čiau va­di­na­mo­jo juo­do­jo są­ra­šo vie­ši­ni­mo idė­ją ne vi­si po­li­ti­kai ver­ti­na vie­na­reikš­miš­kai.

Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo pa­ga­liau at­si­dū­rė ke­lis mė­ne­sius su įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis de­rin­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Už­sie­nie­čių, ku­riems drau­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, na­cio­na­li­nio są­ra­šo su­da­ry­mo ir tvar­ky­mo tai­syk­les. Į jas no­ri­ma įtrauk­ti nuo­sta­tą, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je bū­tų vie­šai skel­bia­mi mū­sų ša­ly­je ne­pa­gei­dau­ja­mų dėl to, kad ga­li kel­ti grės­mę vals­ty­bės sau­gu­mui, už­sie­nie­čių duo­me­nys.

Nė­ra ko slėpti

VRM aiš­ki­no, kad į Lie­tu­vą ne­įlei­džia­mų as­me­nų duo­me­nys bū­tų vie­šai skel­bia­mi sie­kiant už­ti­krin­ti vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio tei­gi­mu, vi­suo­me­nė no­ri ži­no­ti, kas yra mū­sų ša­lies juo­da­ja­me są­ra­še. „Nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų, kad toks są­ra­šas tu­rė­tų bū­ti slap­tas. Iš­im­tys ga­lė­tų bū­ti da­ro­mos ne­bent tam ti­krais in­di­vi­dua­liais at­ve­jais. To­kius są­ra­šus skel­bia dau­gu­ma vals­ty­bių, dėl to ne­ma­tau jo­kios prob­le­mos“, - aiš­ki­no jis.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius taip pat pa­si­sa­ko už juo­do­jo są­ra­šo vie­ši­ni­mą. Anot jo, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Mi­nis­trų ta­ry­bos spren­di­mu mū­sų ša­lis ne kar­tą skel­bė as­me­nų, ku­riems drau­džia­ma įva­žiuo­ti į Bend­ri­jos ša­lis, są­ra­šus. Be to, toks vie­ši­ni­mas yra pri­im­ti­nas žmo­gaus tei­sių po­žiū­riu. „Jei­gu žmo­gus tik at­vy­kęs į ša­lį su­ži­no, kad yra ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­še, tai nė­ra ko­rek­tiš­ka. Vi­sais at­ve­jais ma­tau tik pri­va­lu­mus – ir tei­sės po­žiū­riu, ir kal­bant pra­ktiš­kai“, - ak­cen­ta­vo jis.

Už­sie­nio ša­lių pi­lie­čių, ku­riems drau­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vą Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu, pa­sak L. Lin­ke­vi­čiaus, yra ne­daug. Dau­giau­sia tai as­me­nys, su­si­ję su kenks­min­ga, ža­lin­ga, žmo­gaus tei­ses, tarp­tau­ti­nę tei­sę pa­žei­džian­čia veik­la.

Arvydas Anušauskas /Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ga­li pa­ska­tin­ti skųs­tis teismams

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, tam ti­kra da­lis as­me­nų, ku­riems drau­džia­ma įva­žiuo­ti į Lie­tu­vą, ga­lė­tų bū­ti pa­skelb­ta. Ta­čiau jis abe­jo­ja dėl vi­so va­di­na­mo­jo juo­do­jo są­ra­šo vie­ši­ni­mo pers­pek­ty­vos. Jis pa­žy­mė­jo, kad esa­me pri­klau­so­mi ir nuo ES po­li­ti­kos šiuo klau­si­mu. Ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šai yra daž­nai at­nau­ji­na­mi. Kai ES iš jo iš­brauks tam ti­kras pa­var­des, taip tu­rės elg­tis ir mū­sų ša­lis. Po­li­ti­ko ma­ny­mu, vie­šas toks pro­ce­sas su­kel­tų dau­giau ne­rei­ka­lin­go ažio­ta­žo ir po­li­ti­ka­vi­mo nei rea­lios nau­dos.

Be to, kaip pa­brė­žė A. Anu­šaus­kas, Lie­tu­vos įsta­ty­mai su­tei­kia ga­li­my­bę as­me­nims, ku­riems drau­džia­ma pa­tek­ti į mū­sų ša­lį, teis­muo­se ko­vo­ti už to­kio spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mą. „Ki­tos vals­ty­bės to­kių ga­li­my­bių ne­su­tei­kia. To­dėl toks mū­sų iš­anks­ti­nis skel­bi­mas su­teik­tų tiems žmo­nėms ga­li­my­bę net tei­si­niais bū­dais iš­ko­vo­ti tei­sę pa­tek­ti į Lie­tu­vą ar­ba ga­li tu­rė­ti ki­tų pa­sek­mių“, - aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Ne­įlei­do Ru­si­jos propagandininko

VRM pra­ne­šė, kad per­nai į mū­sų ša­lį ne­įleis­ta be­veik 3,5 tūkst. už­sie­nio ša­lių pi­lie­čių – 17 proc. dau­giau nei 2013 me­tais. Dau­giau nei 600 iš pra­ėju­siais me­tais į Lie­tu­va ne­įleis­tų as­me­nų lai­ko­mi ke­lian­čiais grės­mę ES vals­ty­bių vie­ša­jai tvar­kai, vi­daus sau­gu­mui ir tarp­tau­ti­niams san­ty­kiams.

2014 me­tais į mū­sų ša­lį ne­įleis­ta 1618 Ru­si­jos pi­lie­čių – 35 proc. dau­giau nei už­per­nai. Taip pat į mū­sų ša­lį per­nai ne­įleis­ti 1341 bal­ta­ru­sis (5 proc. dau­giau nei 2013 me­tais), 144 gru­zi­nai (32 proc. dau­giau nei 2013 me­tais).

Per­nai Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė ini­ci­ja­vu­si drau­di­mą į Lie­tu­vą at­vyk­ti ke­liems Ru­si­jos pi­lie­čiams, ak­ty­viai pa­lai­kan­tiems Krem­liaus po­li­ti­ką Ukrai­nos at­žvil­giu – po­li­ti­kams, vers­li­nin­kams, jė­gos struk­tū­rų at­sto­vams, kul­tū­ros vei­kė­jams. Ta­čiau jų pa­var­dės ne­atsk­lei­džia­mos, nes to ne­lei­džia įsta­ty­mai.

Per­nai va­sa­rą į Lie­tu­vą ne­įleis­tas Ru­si­jos pi­lie­tis Alek­sand­ras Diu­ko­vas, Vil­niu­je ke­ti­nęs pri­sta­ty­ti kny­gą „Ho­lo­kaus­to iš­va­ka­rė­se“. Jam, kaip ke­lian­čiam grės­mę ES ša­lių vie­ša­jai tvar­kai, vi­daus sau­gu­mui ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai, į Lie­tu­va užd­raus­ta at­vyk­ti 10 me­tų. Pa­sak A. Anu­šaus­ko, A. Diu­ko­vas yra Ru­si­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų žmo­gus, sa­vo lei­di­niais ban­dan­tis pa­tei­sin­ti sta­li­ni­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus.

A. Diu­ko­vas krei­pė­si į teis­mą pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti pa­sie­nie­čių spren­di­mą ne­įleis­ti jo į ša­lį ir anu­liuo­ti ati­tin­ka­mą įra­šą VRM na­cio­na­li­nia­me re­gis­tre. Ta­čiau ke­lių ins­tan­ci­jų teis­mai jo skun­dą at­me­tė.