Verdiktas dėl atominės žadamas kitąmet
Ke­le­rius me­tus Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tą ge­ri­nan­ti Vy­riau­sy­bė vis dar ne­ži­no, ar Lie­tu­vo­je iš­kils nau­ja jė­gai­nė. Iki me­tų pa­bai­gos ti­ki­ma­si su­lauk­ti Es­ti­jos ir Lat­vi­jos at­sa­ky­mo, o ki­tais me­tais pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą.

Re­vi­zuo­ti nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą, pa­ge­rin­ti jo fi­nan­si­nes są­ly­gas už­si­mo­ju­si Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad nu­veik­ta ne­ma­žai: VAE pro­jek­tas at­nau­jin­tas ir ko­ky­biš­kai, ir fi­nan­siš­kai. Spren­džiant, ar Lie­tu­vai rei­kia nau­jos jė­gai­nės, ver­ti­na­mos ir rin­kos są­ly­gos, ku­rios smar­kiai pa­si­keis pra­dė­jus veik­ti elek­tros jung­tims su Šve­di­ja ir Len­ki­ja.

Sei­me nuo­mo­nės dėl nau­jos at­omi­nės ele­kri­nės iš­sis­ki­ria. Vie­ni po­li­ti­kai ma­no, jog mū­sų ša­liai ji ne­be­rei­ka­lin­ga ir per bran­gi, ki­ti pa­žy­mi, kad tai bū­tų to­lia­re­giš­ka in­ves­ti­ci­ja.

Ža­lia švie­sa – tik nau­din­gam projektui

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus nuo­mo­nė dėl nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų ne­pa­si­kei­tė. Jis tei­gia, kad sta­ty­ti nau­ją jė­gai­nę ga­li­ma, jei tai bū­tų eko­no­miš­kai nau­din­ga ir pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas kar­tu su par­tne­riais. „De­ry­bas su par­tne­riais iki šiol vyk­do Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Klau­si­mų bu­vo daug ir la­bai svar­bių. To­dėl po­kal­biai už­trun­ka. Par­tne­rių at­sa­ky­mo ti­ki­mės iki me­tų pa­bai­gos, o ki­tą­met bus ga­li­ma pri­im­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą“, – sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio tei­gi­mu, at­omi­nė elek­tri­nė – su­dė­tin­gas ir di­de­lės apim­ties pro­jek­tas. Plė­to­jant jį su re­gio­ni­niais par­tne­riais, rei­kia dis­ku­tuo­ti ir tar­tis dėl kiek­vie­nos de­ta­lės. Po 2012 me­tų re­fe­ren­du­mo, per ku­rį rin­kė­jai pa­si­sa­kė prieš nau­jos at­omi­nės sta­ty­bą, bu­vo pa­ge­rin­ta VAE pro­jek­to fi­nan­si­nė da­lis. „Ga­liu at­skleis­ti, kad pro­jek­tas fi­nan­sų at­žvil­giu ta­po ap­čiuo­pia­mai pa­trauk­les­nis, pa­ly­gin­ti su bu­vu­siuo­ju. Tam, kad bū­tu­me vi­siš­kai ti­kri pa­teik­tų skai­čia­vi­mų pa­grįs­tu­mu, no­ri­me dar kar­tą pa­si­ti­krin­ti vi­sas skai­čia­vi­muo­se nau­do­tas prie­lai­das“, – aiš­ki­no R. Ma­siu­lis.

Kal­ba­ma­si su „Hitachi“

Pa­sak R. Ma­siu­lio, prieš ap­sisp­ren­džiant dėl VAE sta­ty­bų taip pat rei­kia įver­tin­ti si­tua­ci­ją ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je ir vi­sus vyks­tan­čius po­ky­čius. Vie­nas svar­bių ir do­mėn im­ti­nų pa­si­kei­ti­mų – ki­tų me­tų pra­džio­je pra­dė­sian­čios veik­ti elek­tros jung­tys su Šve­di­ja ir Len­ki­ja, jos da­rys di­de­lę įta­ką rin­kai.

R. Ma­siu­lis ti­ki­na, kad de­ra­ma­si ne tik su re­gio­ni­niais par­tne­riais, bet ir kal­ba­ma­si su stra­te­gi­ne in­ves­tuo­to­ja pa­si­rink­ta Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ja „Hi­ta­chi“. „A­bi ša­lys in­for­muo­ja vie­na ki­tą apie sa­vo veiks­mus bei pla­nus. Kom­pa­ni­ja „Hi­ta­chi“ su­pran­ta, kad spren­di­mas dėl to­kio svar­baus pro­jek­to ne­ga­li bū­ti pri­im­tas la­bai grei­tai. Kaip jau mi­nė­jau, ge­riau pri­im­ti spren­di­mą vė­liau, bet tei­sin­gą, nei sku­bė­ti ir su­klys­ti“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

Ap­siei­tu­mė­me be atominės

Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ri­čar­das Sar­gū­nas su­tin­ka, kad VAE pro­jek­to są­ly­gų kei­ti­mas, de­ry­bos su re­gio­ni­niais par­tne­riais už­si­tę­sė per il­gai. „Tai, kad klau­si­mas už­vil­kin­tas, – aki­vaiz­du“, – sa­kė jis. Ki­ta ver­tus, kaip pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras, rei­ka­las per­ne­lyg svar­bus, tad bū­ti­na nuo­dug­niai vis­ką aps­vars­ty­ti ir įver­tin­ti.

R. Sar­gū­nas ne­sii­ma spręs­ti, ar ki­tą­met iki Sei­mo rin­ki­mų su­lauk­si­me ga­lu­ti­nio „taip“ ar­ba „ne“ dėl VAE pro­jek­to. „Ga­li vi­saip bū­ti, ga­li iš­kil­ti dar ko­kių nors ne­nu­ma­ty­tų da­ly­kų. Čia per­ne­lyg su­dė­tin­gas ob­jek­tas, nė­ra pa­pras­ta vie­nu ypu vis­ką už­fik­suo­ti ir ju­dė­ti į prie­kį“, – ak­cen­ta­vo jis.

R. Sar­gū­no nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je Lie­tu­vai nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės ne­rei­kia. Baig­tos ties­ti elek­tros jung­tys, ku­rio­mis jau ne­tru­kus mū­sų ša­lį pa­sieks elek­tros ener­gi­ja iš Skan­di­na­vi­jos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos, tu­ri­me ga­lin­gų ir ne­iš­nau­do­ja­mų sa­vų pa­jė­gu­mų.

Ra­gi­na ne­pa­mirš­ti Lenkijos

Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ap­gai­les­tau­ja, kad svars­ty­mai, ar sta­ty­ti at­omi­nę elek­tri­nę, už­tru­ko per il­gai. Esą per šį lai­ką sta­ty­bą jau ga­lė­jo­me įpu­sė­ti.

Par­la­men­ta­ras ne­abe­jo­ja, kad Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga at­omi­nė elek­tri­nė – „pi­gus ir sta­bi­lus elek­tros ener­gi­jos šal­ti­nis“, ku­ris ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie kai­nų ma­žė­ji­mo. Taip pat K. Ma­siu­lis pa­brė­žia, kad at­omi­nė elek­tri­nė bū­tų il­ga­lai­kė in­ves­ti­ci­ja, veik­sian­ti il­gus me­tus. „Kol man nie­kas ne­įro­dė prieš­in­gai, te­be­mąs­tau, kad tai bū­tų to­lia­re­giš­ka in­ves­ti­ci­ja. Re­miuo­si skai­čia­vi­mais ir įro­dy­mais“, – sa­kė jis.

Be to, K. Ma­siu­lio ma­ny­mu, į VAE pro­jek­tą rei­kė­tų ban­dy­ti pri­trauk­ti Len­ki­ją, ku­ri iš jo pa­si­trau­kė 2011 me­tais. „Ga­li­ma pa­siū­ly­ti sta­ty­ti du reak­to­rius. Tai bū­tų ne­tgi ne­ma­ža fi­nan­si­nė nau­da, nes vis­kas bū­tų pa­da­ry­ta tau­piau ir pi­giau. Jei­gu len­kai par­ody­tų to­kį in­te­re­są, gal tai vis­ką iš­ju­din­tų“, – svars­tė jis.