Verčiant į anglų žodžio „valstiečiai“ neliks
Po šian­die­nio LŽ ra­ši­nio dėl val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo į ang­lų kal­bą ky­lan­čias tam ti­kras prob­le­mas, par­ti­ja pa­skel­bė tiks­li­nan­ti ang­liš­ką­jį ver­ti­mą.

LVŽS šian­dien pra­ne­šė, kad nuo šiol par­ti­jos pa­va­di­ni­mas ang­liš­kai skam­bės Lit­hua­nian Far­mers and Greens Union. Anks­čiau LVŽS pa­va­di­ni­mas bu­vo ver­čia­mas kaip Lit­hua­nian Pea­sant and Greens Union. Di­džiau­sia bė­da bu­vo ta­pęs žo­dis peasant – vals­tie­tis, ku­rį ang­la­kal­biai su­pran­ta kiek ki­taip nei mes – kaip ne­tur­tin­go­se ag­ra­ri­nė­se pa­sau­lio ša­ly­se eg­zis­tuo­jan­tis be­že­mis ūki­nin­kas ar že­mės ūkio dar­bi­nin­kas. Šio žo­džio reikš­mė sve­tur tu­ri ne­igia­mą krū­vį: toks as­muo su­pran­ta­mas kaip ne­iš­si­la­vi­nęs, ne­kul­tū­rin­gas, žo­džiu, tam­sus. Il­ga­me­tę pa­tir­tį tarp­tau­ti­nė­se par­la­men­ti­nė­se struk­tū­ro­se tu­rin­tys Sei­mo na­riai už­si­mi­nė apie ne­pa­to­gu­mus, ku­riuos su­kel­da­vo val­dan­čio­sios LVŽS ang­liš­kas pa­va­di­ni­mas bend­rau­jant su už­sie­nio ša­lių po­li­ti­kais.

LVŽS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Min­dau­gas Pui­do­kas „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad po­rei­kis tiks­lin­ti ang­liš­ką pa­va­di­ni­mą ki­lo gruo­dį su par­la­men­to de­le­ga­ci­ja lan­kan­tis JAV – Va­šing­to­ne ir Či­ka­go­je. „Be­bū­nant ten iš­ki­lo klau­si­mas, kaip ofi­cia­liai rei­kė­tų į ang­lų kal­bą vers­ti mū­sų par­ti­jos pa­va­di­ni­mą. Dėl to, kad žo­dis peasant šiuo­lai­ki­nė­je ang­lų kal­bo­je ma­žai var­to­ja­mas, bū­da­mas Ame­ri­ko­je pa­va­di­ni­mo ver­ti­mą pa­ko­re­ga­vau ir ver­čiau Lit­hua­nian Far­mers and Greens Union. Grį­žęs iš kar­to su par­ti­jos pir­mi­nin­ku Ra­mū­nu Kar­baus­kiu ap­ta­rė­me prob­le­mą ir su­ta­rė­me, kad ang­liš­ką pa­va­di­ni­mą rei­kia tiks­lin­ti“, – sa­kė po­li­ti­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad apie pa­kei­ti­mus iš kar­to ne­bu­vo pra­neš­ta vie­šai. „Ta­čiau svar­biau­sia, kad šian­dien sa­vo ang­liš­ką ta­pa­ty­bę esa­me su­tvar­kę. Apie tai in­for­muo­ta Sei­mo kanc­le­rė, pa­va­di­ni­mas pa­keis­ta ir vi­suo­se ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se ang­lų kal­ba“, – tei­gė M. Pui­do­kas.

Kaip at­sa­kin­gas už LVŽS už­sie­nio po­li­ti­ką jis sa­kė jau se­niai pa­ju­tęs pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo tiks­li­ni­mo po­rei­kį. „Šian­dien LVŽS, ki­taip nei anks­čiau, ta­po la­bai svar­bia ne tik vi­daus,e bet ir tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos su­dė­ti­ne da­li­mi. Par­la­men­ti­nė­je dip­lo­ma­ti­jo­je mums teks da­ly­vau­ti daug dau­giau, to­dėl tiks­lus pa­va­di­ni­mo ver­ti­nys yra la­bai svar­bus“, – lzi­nios.lt sa­kė M. Pui­do­kas.