Vengrijos premjeras Vilniuje stebėjo kariuomenės paradą
Į Vil­nių sek­ma­die­nį trum­po vi­zi­to at­vy­ko Veng­ri­jos prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas. Jis ste­bė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­nos pro­gą su­reng­tą iš­kil­min­gą ri­kiuo­tę ir par­adą, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Veng­ri­jos ka­riai.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad jo­kių ofi­cia­lių su­si­ti­ki­mų su Veng­ri­jos mi­nis­tru pir­mi­nin­ku ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, vi­zi­to tiks­las - su­si­tik­ti su Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tais Veng­ri­jos ka­riais.

Veng­ri­ja kuo­pą ka­rių į Lie­tu­vą at­siun­tė lap­kri­čio pra­džio­je, ji liks iki me­tų pa­bai­gos. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je taip pat yra po kuo­pą ame­ri­kie­čių ir da­nų ka­rių.

Ro­ta­ci­niu pri­nci­pu są­jun­gi­nin­kai ka­rius į Lie­tu­vą bend­roms pra­ty­boms siun­čia rea­guo­da­mi į su­si­rū­pi­ni­mą dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je.

V.Or­ba­nas yra vie­nas iš prieš­ta­rin­giau­siai ver­ti­na­mų Eu­ro­pos ly­de­rių, kai ku­rie Eu­ro­pos Są­jun­gos ir JAV par­ei­gū­nai jį kal­ti­na pro­ru­siš­ka po­li­ti­ka.

Veng­ri­ja pa­si­ra­šė 10 mi­li­jar­dų eu­rų su­tar­tį su Ru­si­ja dėl at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos. V.Or­ba­no vy­riau­sy­bė taip pat įsi­pa­rei­go­jo ties­ti Ru­si­jos re­mia­mą „Pie­tų srau­to“ du­jo­tie­kį, ku­rį kri­ti­kuo­ja Briu­se­lis. Veng­ri­ja taip pat nu­trau­kė du­jų tie­ki­mą Ukrai­nai, šiai su­si­dū­rus su Ru­si­jos ener­ge­ti­ne blo­ka­da.

V.Or­ba­nas anks­čiau šį mė­ne­sį tei­gė, kad Veng­ri­ja lai­ky­sis bend­ros ES po­zi­ci­jos sau­go­ti Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, ta­čiau čia pat pri­dū­rė, kad jis taip pat gins sa­vo ša­lies eko­no­mi­nius in­te­re­sus.