Vengrijos ministras gina Rusijos investicijas į AE
Į Vil­nių at­vy­kęs Veng­ri­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Pe­te­ris Szij­jar­to ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­ci­jos Mask­vai ne­vei­kia ir tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­tos, bei iš­sa­kė par­amą Ru­si­jos įmo­nės „Ro­sa­tom“ pla­nams ša­ly­je pa­sta­ty­ti nau­jus at­omi­nius reak­to­rius.

„Mū­sų nuo­mo­ne, sank­ci­jos pa­si­ro­dė ne­sėk­min­gos tiek po­li­ti­ne, tiek eko­no­mi­ne pra­sme“, – sa­kė Veng­ri­jos mi­nis­tras per bend­rą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi.

P.Szij­jar­to tei­gi­mu, Ru­si­jai tai­ko­mos sank­ci­jos ne­priar­ti­no prie Mins­ko su­si­ta­ri­mų dėl pa­liau­bų ry­tų Ukrai­no­je įgy­ven­di­ni­mo ir pa­da­rė ža­los Eu­ro­pos eko­no­mi­kai.

Anot mi­nis­tro, Veng­ri­ja kol kas ne­ve­tuo­ja sank­ci­jų pra­tę­si­mo, no­rė­da­ma iš­sau­go­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vie­ny­bę, bet ra­gi­na svars­ty­ti šį klau­si­mą.

„A­tė­jo me­tas su­reng­ti at­vi­rą, tei­sin­gą ir pra­gma­tiš­ką dis­ku­si­ją apie sank­ci­jų po­vei­kį“, – kal­bė­jo Veng­ri­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

L.Lin­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu pa­dė­ko­jo Veng­ri­jai už spren­di­mą at­siųs­ti ka­rius ir nai­kin­tu­vus į re­gio­ną po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos ir pa­brė­žė vie­ny­bės bei nuo­sek­lu­mo svar­bą vyk­dant sank­ci­jų po­li­ti­ką.

„Dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je mes ES esa­me įve­dę sank­ci­jas dėl to, kad Mins­ko su­si­ta­ri­mai nė­ra vyk­do­mi. La­bai svar­bu tu­rė­ti vie­nin­gą ES po­zi­ci­ją. La­bai ver­ti­na­me, kad vi­sos ša­lys, tarp jų ir Veng­ri­ja, prie tos vie­nin­gos po­zi­ci­jos pri­si­de­da ir ma­nau, kad at­ei­ty­je tu­rė­si­me siek­ti nuo­sek­liai tų tiks­lų, ku­riuos esa­me apib­rė­žę“, – sa­kė Lie­tu­vos mi­nis­tras.

„Ro­sa­tom“ reaktoriai

Bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je P.Szij­jar­tas taip pat pa­si­džiau­gė ES spren­di­mu už­deg­ti ža­lią švie­są Ru­si­jos in­ves­ti­ci­joms į Veng­ri­jos at­omi­nės elek­tri­nės plė­trą.

At­omi­nius reak­to­rius sta­tys Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“, Ru­si­jos vy­riau­sy­bė šiam pro­jek­tui su­tei­kė pa­sko­lą.

Šis pro­jek­tas ga­li ap­sun­kin­ti Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės pa­stan­gas siek­ti Veng­ri­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių so­li­da­ru­mo dėl Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės, ku­rią taip pat sta­to „Ro­sa­tom“. Lie­tu­va tei­gia, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ne­to­li sie­nos sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų ir ra­gi­na pro­jek­tą su­stab­dy­ti.

Veng­ri­jos mi­nis­tras sa­kė, kad kiek­vie­na ša­lis tu­ri tei­sę plė­to­ti bran­duo­li­nę ener­ge­ti­ką, bet tuo pa­čiu tu­ri par­ei­gą lai­ky­tis tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo stan­dar­tų.

„Lie­tu­vos rei­ka­la­vi­mas, kad vi­sos at­omi­nės elek­tri­nės re­gio­ne bū­tų sta­to­mos lai­kan­tis griež­čiau­sių tarp­tau­ti­nių sau­gu­mo stan­dar­tų, yra vi­siš­kai tei­sė­tas. Ti­kiuo­si, kad mū­sų Bal­ta­ru­si­jos drau­gai elg­sis taip, kaip iš jų ti­ki­ma­si, ir lai­ky­sis vi­sų tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų“, – sa­kė P.Szij­jar­tas.

Jis tei­gė „ne­san­tis pa­ten­kin­tas“ dėl pra­ne­ši­mų apie in­ci­den­tus, bet pri­dū­rė pats ne­tu­rin­tis pir­mi­nės in­for­ma­ci­jos – apie tai ži­nan­tis tik iš Lie­tu­vos par­ei­gū­nų.

„Ne­sa­me pa­ten­kin­ti gau­na­mo­mis ži­nio­mis, bet ne­tu­ri­me ten sa­vo eks­per­tų, to­dėl ne­ga­liu pa­ti­ki­mai pa­si­sa­ky­ti apie sau­gu­mo ap­lin­ky­bes“, – kal­bė­jo Veng­ri­jos mi­nis­tras.