Velykų proga šalies vadovai linki susitelkimo
Svei­kin­da­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jus šv. Ve­ly­kų pro­ga, ša­lies va­do­vai lin­ki su­si­tel­ki­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­lin­kė­jo, kad švie­si šven­tės nuo­tai­ka ap­lan­ky­tų kiek­vie­nus na­mus.

„Iš­girs­ki­me ir pa­drą­sin­ki­me vie­ni ki­tus. Ver­tin­ki­me tai, ką tu­ri­me. My­lė­ki­me ir puo­se­lė­ki­me sa­vo vals­ty­bę. Bū­ki­me tvir­ti bei su­si­tel­kę. Iš pa­va­sa­rio pa­si­sem­ki­me nau­jų jė­gų“, - tei­gia­ma pre­zi­den­tės svei­ki­ni­me.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­kė, kad „šio­mis džiaugs­mo ir bend­rys­tės va­lan­do­mis tu­ri­me pui­kią pro­gą ap­mąs­ty­ti sa­vo par­ei­gas šei­mai ir mū­sų ša­liai“.

„Su at­bun­dan­čiu pa­va­sa­riu, su nau­ja ener­gi­ja dirb­ki­me dar­niai, su­si­tel­kę. Ei­na­me mo­der­niu ir tei­sin­gu ke­liu, tad nie­kam ne­pa­vyks jo pa­keis­ti ir su­truk­dy­ti mums kur­ti sėk­mės is­to­ri­ją“, - tei­gia prem­je­ras.

Ve­ly­kos yra svar­biau­sia krikš­čio­nių šven­tė, sim­bo­li­zuo­jan­ti Kris­taus pri­si­kė­li­mą iš nu­mi­ru­sių­jų.