Vėluos mokėti pašalpas nepasiturintiems
Da­lis ša­lies sa­vi­val­dy­bių šal­pos iš­mo­kas ne­įga­lie­siems, so­cia­li­nes pa­šal­pas ir iš­mo­kas už vai­kus sau­sį per­ves vė­liau nei pa­pras­tai.

Il­gė­liau pa­šal­pų ne­pa­si­tu­rin­tie­ji tu­rės lauk­ti, nes me­tų pra­džio­je už­trun­ka, kol sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­sie­kia pi­ni­gai, be to, jų da­ly­bas šie­met kai kur ap­sun­ki­na ir pers­kai­čia­vi­mas, su­si­jęs su eu­ro įve­di­mu.

„Ži­nau, kad iš Vil­niaus tik sau­sio 15 die­ną ruo­šia­mi mums per­siųs­ti pi­ni­gus, pa­žiū­rė­si­me, kaip mes čia elg­si­mės. Nors iš Vil­niaus ža­da vė­liau at­siųs­ti, mes ban­dy­si­me kaž­kaip su­sit­var­ky­ti, kad ne­bū­tų gy­ven­to­jų triukš­mo. Bet dar rei­kia di­rek­to­riaus spren­di­mo. Pir­ma­die­nį jau triukš­maus tur­būt žmo­nės“, - sa­kė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Mal­cy­tė.

Kau­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Ana Su­džiu­vie­nė pa­žy­mė­jo, kad kas­kart kei­čian­tis me­tams pa­šal­pos mo­ka­mos vė­liau, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė į ter­mi­nus pa­pras­tai tel­pa.

„Pe­rė­ji­mas iš vie­nų me­tų į ki­tus vi­sa­da bū­na šiek tiek su­dė­tin­gas, o da­bar dar ir pe­rei­nam į eu­rus (...). Yra nu­ma­ty­ta, kad nuo ei­na­mo­jo mė­ne­sio 10 iki be­rods 26 ar 28 die­nos mes ga­li­me iš­mo­kė­ti pi­ni­gus“, - BNS sa­kė ji.

Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė in­ter­ne­to sve­tai­nė­je sa­vo ruo­žtu in­for­muo­ja gy­ven­to­jus, kad šal­pos iš­mo­kos bus pra­dė­tos mo­kė­ti sau­sio 13 die­ną, iš­mo­kos vai­kams – sau­sio 15 die­ną. Pa­pras­tai pa­šal­pos gy­ven­to­jus pa­siek­da­vo anks­čiau.

„Čia ne sa­vi­val­dy­bės gi pi­ni­gai, o vals­ty­bės de­le­guo­ti. Ži­nia­raš­čiai par­eng­ti, vis­kas par­uoš­ta yra. Kai bus mums at­siųs­ti pi­ni­gai, tai mes ir su­mo­kė­si­me. Mes į ter­mi­nus tel­pa­me - iki 25 die­nos tu­ri­me ati­duo­ti vi­sas iš­mo­kas“, - sa­kė Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­jas Vik­to­ras Mi­chai­lo­vas.

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės par­amos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Lend­ra Bu­kaus­kie­nė tei­gė, jog tel­šiš­kiai pa­šal­pas ir­gi gaus šiek tiek vė­liau nei yra įpra­tę.

„Ter­mi­nas nu­sta­ty­tas iki 20 mė­ne­sio die­nos, mes ga­vę lė­šas ir anks­čiau per­ve­da­me, ta­čiau ka­dan­gi sau­sio mė­ne­sį yra biu­dže­tuo­se dė­lio­ja­mos lė­šos, mes ne­gau­na­me lė­šų mė­ne­sio pra­džio­je taip, kaip vi­sa­da, tai dėl to in­for­muo­ja­me gy­ven­to­jus, kad per­ve­si­me sau­sio 15 die­ną (...). Pa­pras­tai bū­na apie 10 die­ną“, - aiš­ki­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė.