Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 

Juos mi­nis­trei raš­tu už­da­vė aš­tuo­nios par­la­men­ta­rės: kon­ser­va­to­rės Ire­na De­gu­tie­nė, Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė, Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė bei Vi­li­ja Alek­nai­tė Ab­ra­mi­kie­nė, vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­jos at­sto­vės Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, Van­da Krav­čio­nok bei Iri­na Ro­zo­va.

Kon­ven­ci­ją dėl smur­to prieš mo­te­ris ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ir ša­li­ni­mo pri­ėmė Eu­ro­pos Ta­ry­ba 2011 m. Stam­bu­le. Šiuo me­tu ją pa­si­ra­šė jau 37 vals­ty­bės, ra­ti­fi­ka­vo 15. Iš ES na­rių kon­ven­ci­jos ne­pa­si­ra­šė to­kios ša­lys kaip Če­ki­ja, Kip­ras, Ai­ri­ja, Lat­vi­ja, Bul­ga­ri­ja. Per­nai ją pa­si­ra­šė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, ra­ti­fi­kuo­ti ga­li tik Sei­mas, o šiuo me­tu prie do­ku­men­to dir­ba so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Lie­tu­viš­kai teks­to dar nėra

„Į tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus žiū­ri­me kruopš­čiai ir at­sa­kin­gai“, – sa­kė mi­nis­trė, vis­gi dar­bo gru­pė dar ne­su­da­rė ga­li­my­bių pi­lie­čiams su­si­pa­žin­ti su Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos teks­tu lie­tu­viš­kai. A. Pa­be­dins­kie­nė pa­ti­ki­no, jog do­ku­men­tas jau iš­vers­tas į lie­tu­vių kal­bą, ta­čiau „kol ver­ti­mas nė­ra au­ten­ti­zuo­tas, bū­tų la­bai ne­at­sa­kin­ga ne­ofi­cia­lų ver­ti­mą tal­pin­ti in­ter­ne­te ar ko­kiais ki­tais bū­dais pa­teik­ti vi­suo­me­nei“. Ža­da­ma, jog tiks­lus ver­ti­mas bus pri­sta­ty­tas. Šiuo me­tu kon­ven­ci­jos teks­tą ga­li­ma pers­kai­ty­ti angliškai.

Į prie­kaiš­tą, kad Vy­riau­sy­bė ne­at­siž­vel­gia į vi­suo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mą kon­tro­ver­siš­ku jos tu­ri­niu, mi­nis­trė at­sa­kė, jog dar­bo gru­pės po­sė­džiai at­vi­ri vi­siems pa­gei­dau­jan­tiems. Vie­nas jų bu­vo spe­cia­liai skir­tas ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nėms iš­klau­sy­ti, ki­tuo­se jos ga­li da­ly­vau­ti ste­bė­to­jo tei­sė­mis. Klau­si­mus už­da­vu­sios par­la­men­ta­rės mi­nis­trės tei­ra­vo­si, ko­dėl dar­bo gru­pė­je dir­ba Sei­mo na­rės Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė ir Da­lia Kuo­dy­tė. Anot A. Pa­be­dins­kie­nės, pa­sta­ro­sios bu­vo de­le­guo­tos Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to. Dėl na­rių de­le­ga­vi­mo kreip­ta­si į dau­gy­bę kom­pe­te­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, vi­sos jos de­le­ga­vo sa­vo at­sto­vus. Be di­džio­sios da­lies mi­nis­te­ri­jų bei su tei­sėt­var­ką su­si­ju­sių ins­ti­tu­ci­jų, kreip­ta­si ir į Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją, Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių aso­cia­ci­ją, Na­cio­na­li­nę teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ją, Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją, Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­trą, koa­li­ci­ją „Mo­ters tei­sės – vi­suo­ti­nės žmo­gaus tei­sės“.

„So­cia­li­nė ly­tis“ – bū­ti­na?

Taip pat ky­la klau­si­mas, ko­dėl ši kon­ven­ci­ja aps­kri­tai rei­ka­lin­ga Lie­tu­vai. „Kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas pra­plės­tų esa­mais tei­sės ak­tais re­gu­liuo­ja­mų tam ti­krų sri­čių tai­ky­mo ri­bas“, – tvir­ti­no mi­nis­trė. Pa­vyz­džiui, pa­si­ra­šiu­sios vals­ty­bės bū­tų įpa­rei­go­tos par­eng­ti ir tai­ky­ti sis­te­mi­nio dar­bo su smur­tau­to­jais prog­ra­mas, ku­rių tiks­las – ne­leis­ti dar kar­tą nu­si­kals­ti. A. Pa­be­dins­kie­nės tei­gi­mu, to­kių prog­ra­mų šiuo me­tu ša­ly­je nė­ra. Taip pat ša­lys bū­tų įpa­rei­go­tos nuo­la­tos kaup­ti duo­me­nis apie smur­tau­to­jus ir nu­ken­tė­ju­sius. Kaip tei­gia po­li­ti­kė, es­mi­nė nau­jo­vė – „sis­te­mi­nis po­žiū­ris į ko­vą su smur­tu vi­so­mis tei­si­nė­mis, prog­ra­mi­nė­mis ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis. Ne­pra­lei­džiant nė vie­no niuan­so tam, kad komp­lek­siš­kai tai­kant vi­sas tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sias nuo­sta­tas smur­tas prieš mo­te­ris ir smur­tas ar­ti­mo­jo­je ap­lin­ko­je kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas bū­tų įveik­tas“.

Karš­tus de­ba­tus ke­lia ir tarp­tau­ti­nia­me do­ku­men­te įtvir­tin­ta „so­cia­li­nės ly­ties“ są­vo­ka. Lie­tu­vos vys­ku­pai bei to­kios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos kaip Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių aso­cia­ci­ja ar Na­cio­na­li­nė šei­mų ir tė­vų aso­cia­ci­ja jau anks­čiau krei­pė­si į ša­lies va­do­vus ra­gin­da­mi ne­ra­ti­fi­kuo­ti do­ku­men­to, dėl ku­rio, pa­sak jų, rei­kė­tų įtei­sin­ti nau­ją ly­ties samp­ra­tą, ne­su­tam­pan­čią su žmo­gaus bio­lo­gi­ne pri­gim­ti­mi. A. Pa­be­dins­kie­nė kal­bė­jo, jog „so­cia­li­nės ly­ties“ apib­rė­ži­mas nė­ra skir­tas pa­keis­ti vy­rų ir mo­te­rų są­vo­kas. Pa­sak jos, ji rei­ka­lin­ga tam, kad bū­tų ga­li­ma ma­žin­ti smur­tą, mat ly­tis tu­rin­ti ne tik fi­zi­nį, bet ir so­cia­liai su­kons­truo­tą vaid­mens, el­ge­sio, veik­los ir sa­vy­bių, pri­ski­ria­mų mo­te­rims ar vy­rams as­pek­tą. „Nes mū­sų vi­suo­me­nė­je yra žmo­nių, ku­rie, pa­vyz­džiui, ma­no, kad mu­ša – va­di­na­si my­li. Ki­taip ta­riant, jei vy­ras mu­ša mo­te­rį, va­di­na­si, vy­ras my­li mo­te­rį. Bet ne at­virkš­čiai. Tai su ly­ti­mi su­si­ju­sio ste­reo­ti­po, pa­pro­čio pa­vyz­dys“.

Vilija Aleknaitė Abramikienė/ Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Vilija Aleknaitė Abramikienė/ Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Vis­gi mi­nis­trės at­sa­ky­mai par­la­men­ta­rių, pa­tei­ku­sių jai klau­si­mus, ne­įti­ki­no. „Štai jūs sa­ko­te, kad no­ri­te, ra­ti­fi­kuo­da­mi šią kon­ven­ci­ją, stab­dy­ti smur­tą prieš mo­te­ris. Ta­čiau ar jums yra ži­no­ma, kad šios kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mas yra ne kas ki­ta kaip smur­tas prieš vals­ty­bių su­ve­re­ni­te­tą?“, – ko­men­ta­vo kon­ser­va­to­rė V. A. Ab­ra­mi­kie­nė, pa­žy­mė­da­ma, jog dau­gy­bė ES ša­lių bei JAV, Ka­na­da kon­ven­ci­jos ne tik ne­ra­ti­fi­kuo­ja, bet net ir ne­pa­si­ra­šė kon­ven­ci­jos. Pa­sak po­li­ti­kės, pri­ėmus kon­ven­ci­ją, Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­kai di­ri­guo­tų „neaiš­kiu pa­grin­du su­da­ry­ta spe­cia­lis­tų gru­pė“, ne­tu­rin­ti tei­si­nių ga­lių pa­si­ra­šiu­sių na­rių at­žvil­giu.

Jai an­tri­no LLRA at­sto­vė R. Ta­ma­šu­nie­nė: „Nei mes pa­si­ruo­šę, nei mums to rei­kia. Nei tų 23 so­cia­li­nių ly­čių ar­ba „gen­der“ idė­jų. Ar jūs, kaip mi­nis­trė ne­ma­to­te, kad po gra­žiu pa­va­di­ni­mu kaip po pa­klo­de pa­ki­ša­mi vi­sai ki­ti da­ly­kai.“ Ji ra­gi­no Vy­riau­sy­bę dirb­ti, kad jau esa­mi įsta­ty­mai dėl smur­to ma­ži­ni­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo veik­tų efek­ty­viau, pa­gal­bą tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos dau­giau bend­ra­dar­biau­tų tar­pu­sa­vy­je, o ne­siim­ti „vi­siš­ko avan­gar­do, ku­ris Eu­ro­po­je ver­ti­na­mas la­bai įvai­riai“.