Vėl susirūpinta nykstančių dvarų likimu
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus su­bur­ta dar­bo gru­pė tu­rės pa­siū­ly­ti, kaip tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ap­sau­go­ti Lie­tu­vos dva­rus nuo to­kio li­ki­mo, ko­kio su­lau­kė į pri­va­čias ran­kas pa­te­kę, bet ir to­liau nyk­ti pa­smerk­ti gar­sie­ji kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai.

Vals­ty­bė, dar at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je su­tei­ku­si ga­li­my­bę pri­va­ti­zuo­ti dva­rus, iki šiol ne­tu­ri sver­tų, ku­rie pri­vers­tų šių ob­jek­tų sa­vi­nin­kus jais tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti. To­dėl iš 14 įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iki šių me­tų ge­gu­žės pri­va­lės par­eng­ti pa­siū­ly­mus, kaip tai­sy­ti to­kią pa­dė­tį.

Griež­tins tvarką

“Ga­li­ma pa­mi­nė­ti ne vie­ną pa­vyz­dį, kai dva­rus įsi­gi­ję ir juos trau­kos ob­jek­tais pa­vers­ti ža­dė­ję vers­li­nin­kai ne tik to ne­pa­da­rė, bet ir pa­li­ko juos mer­dė­ti. Dėl to dva­rų pa­dė­tis ta­po dar blo­ges­nė“, - LŽ sa­kė gru­pės va­do­vė, prem­je­ro pa­ta­rė­ja Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad da­lis dva­rų nau­jų­jų sa­vi­nin­kų tie­siog iš­vy­ko iš ša­lies ar­ba net pa­te­ko į va­di­na­muo­sius val­diš­kus na­mus, o jų įsi­gy­tas tur­tas tie­siog griū­va.

„Pri­va­lu su­kur­ti to­kią tei­si­nę sis­te­mą, ku­ri ap­sau­go­tų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais įvar­di­ja­mus dva­rus“, - pa­brė­žė J. Juo­zai­tie­nė. Anot jos, bus sie­kia­ma nu­ma­ty­ti tvar­ką, pa­gal ku­rią "ne­be­bū­tų lei­džia­ma griū­ti esa­miems dva­rams, o jau apg­riu­vę bū­tų at­sta­ty­ti ir at­gai­vin­ti“.

Į dar­bo gru­pę įtrauk­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas De­gu­tis pri­si­mi­nė, kad vie­na iš anks­tes­nių Vy­riau­sy­bių bu­vo pa­tvir­ti­nu­si Lie­tu­vos dva­rų iš­sau­go­ji­mo prog­ra­mą, ta­čiau jos lė­šos šiuo me­tu jau iš­nau­do­tos. Jo tei­gi­mu, ne­be­gau­da­mi pi­ni­gų dva­rams iš­sau­go­ti, jų sa­vi­nin­kai ke­lia klau­si­mą dėl to­les­nio fi­nan­sa­vi­mo.

„Šiuo me­tu gau­ti lė­šų iš in­ves­ti­ci­nių prog­ra­mų truk­do ne­sut­var­ky­ti kai ku­rie tei­si­niai klau­si­mai. Tad ma­nau, kad dar­bo gru­pė­je kaip tik ir im­si­mės šių klau­si­mų re­gu­lia­vi­mo“, - LŽ sa­kė KPD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Jis taip pat tvir­ti­no, kad rei­kia nu­sta­ty­ti griež­tes­nę tvar­ką, pa­gal ku­rią ne­pri­žiū­rin­tie­ji įsi­gy­tų dva­rų bū­tų iš­kart pa­pil­do­mai ap­mo­kes­ti­na­mi.

Pri­kel­ti nesugebėjo

Duo­me­nų, kiek šiuo me­tu yra pri­va­ti­zuo­tų kul­tū­ros pa­vel­do sta­tu­są tu­rin­čių dva­rų, LŽ ne­pa­vy­ko gau­ti.

Į mi­nė­tą gru­pę įtrauk­ta Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Gra­ži­na Drė­mai­tė pa­brė­žė, jog to­bu­lin­ti tvar­ką, reg­la­men­tuo­jan­čią pri­va­čių dva­rų prie­žiū­rą, ver­čia Tra­kų ra­jo­ne esan­čio Lent­va­rio ir Kė­dai­nių ra­jo­ne sto­vin­čio Kal­na­ber­žės dva­rų pa­vyz­džiai. „Ki­tas da­ly­kas yra tai, kad per pri­va­ti­za­ci­ją bu­vo "iš­par­ce­liuo­ti" dva­rų so­dy­boms pri­klau­sę sta­ti­niai, ku­riuos vėl de­rė­tų su­jung­ti į vie­ną vie­ne­tą. Ma­nau, kad nag­ri­nė­si­me ir šį klau­si­mą“, - sa­kė ji.

LŽ ne kar­tą ra­šė apie skau­du­liais ta­pu­sius Lent­va­rio ir Kal­na­ber­žės dva­rus. Ka­dai­se gra­fams Tiš­ke­vi­čiams pri­klau­siu­sį Lent­va­rio dva­rą, ku­ria­me so­viet­me­čiu bu­vo įsi­kū­ru­si ki­li­mų fab­ri­ko ad­mi­nis­tra­ci­ja, įsi­gi­jo vers­li­nin­kas Lai­mu­tis Pin­ke­vi­čius. Ne­tru­kus šis ob­jek­tas ta­po ša­bakš­ty­nu. Kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tai tei­gia, jog be­lie­ka džiaug­tis ne­bent tuo, kad dva­ro sa­vi­nin­kas už­ka­lė iš­dau­žy­tus jo lan­gus ir su­tvir­ti­no iš­lauž­tas du­ris. De­ja, ne­pri­žiū­ri­mas dva­ras nyks­ta to­liau.

Dar skau­des­nė lem­tis iš­ti­ko ne­to­li Kė­dai­nių esan­tį Kal­na­ber­žės dva­rą. Ka­dai­se jis pri­klau­sė di­di­kams Rad­vi­loms, vė­liau dva­rą įsi­gi­jo ca­ri­nės Ru­si­jos prem­je­ras Pio­tras Sto­ly­pi­nas, o Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę ob­jek­tą pri­va­ti­za­vo su Vik­to­ro Us­pas­ki­cho var­du sie­ja­ma vers­lo bend­ro­vė. Ji dva­ro ne­pri­žiū­rė­jo, tad pa­ly­gin­ti grei­tai jis ta­po ap­gai­lė­ti­na griu­ve­na, ku­rią po il­gai tru­ku­sio teis­mi­nio pro­ce­so vals­ty­bė na­cio­na­li­za­vo.

Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Arū­nas Ka­ce­vi­čius LŽ tei­gė, jog šiuo me­tu Kal­na­ber­žės dva­ras tei­siš­kai yra nie­kie­no, nes ne­sut­var­ky­ti rei­kia­mi nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tai.

A. Ka­ce­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­si­ren­gu­si pe­rim­ti Kal­na­ber­žės dva­rą, o vė­liau per­leis­ti jį val­dy­ti vie­ša­jai įstai­gai „Vil­ties švy­tu­rys“, pa­de­dan­čiai grįž­ti į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą pri­klau­so­my­bių ka­muo­ja­miems žmo­nės. Ta­čiau vie­šo­sios įstai­gos va­do­vai, iš pra­džių svars­tę ga­li­my­bę ra­šy­ti pro­jek­tus ir gau­ti dva­rui pri­kel­ti rei­ka­lin­gų lė­šų, vė­liau at­si­sa­kė tap­ti jo val­dy­to­jais. „Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šio dva­ro taip pat ne­rei­kia“, - pri­dū­rė ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas.