Vėl šaukiamasi Amerikos pagalbos
Prie JAV am­ba­sa­dos ket­vir­ta­die­nį pi­ke­tuo­sian­tys len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vai ei­li­nį kar­tą pra­šys pa­dė­ti gin­ti Lie­tu­vo­je esą dis­kri­mi­nuo­ja­mą tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mą.

Pro­tes­to ak­ci­ją ren­gian­tis Vil­niaus len­kų tė­vų fo­ru­mas JAV am­ba­sa­do­rei De­bo­ra­hai A. McCart­hy ke­ti­na įteik­ti pe­ti­ci­ją, ku­rio­je iš­dės­ty­ti svar­biau­si pro­tes­tuo­jan­čių­jų rei­ka­la­vi­mai. To­kia ak­ci­ja prie JAV am­ba­sa­dos Vil­niu­je ren­gia­ma an­trą kar­tą. Ko­vo pa­bai­go­je su­si­rin­kę len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vai taip pat pra­šė am­ba­sa­do­rės pa­dė­ti ap­gin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo sis­te­mą Vil­niaus mies­te. Tei­gia­ma, kad po šios pro­tes­to ak­ci­jos si­tua­ci­ja šiek tiek pa­ge­rė­jo – bu­vo pra­dė­tos dis­ku­si­jos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je. Ta­čiau ap­gai­les­tau­ja, kad iki šiol nė­ra jo­kio re­zul­ta­to ir pri­im­tų tei­gia­mų spren­di­mų.

Kaip ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je, šiuo me­tu vyk­do­ma Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos švie­ti­mo re­for­ma „dis­kri­mi­nuo­ja tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mą, vie­na­reikš­miš­kai blo­gi­na Vil­niaus mies­to tau­ti­nių ma­žu­mų švie­ti­mo pa­dė­tį ir siau­ri­na mū­sų vai­kų tei­ses mo­ky­mo­si gim­tą­ja kal­ba“. Tei­gia­ma, kad pa­tvir­tin­ta­me Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės tink­lo 2016–2020 me­tams pla­ne nu­ma­ty­tas tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų to­les­nis nai­ki­ni­mas.

Vil­niaus len­kų tė­vų fo­ru­mas dek­la­ruo­ja sie­kian­tis, kad bū­tų iš­sau­go­tos vi­sos aš­tuo­nios Vil­niaus tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los bei akre­di­tuo­ta šių mo­kyk­lų vi­du­ri­nio­jo ug­dy­mo prog­ra­ma ir su­teik­tas gim­na­zi­jos sta­tu­sas. Taip pat no­ri­ma, kad bū­tų at­kur­tos Vil­niaus Je­ru­za­lės len­kų ug­do­mą­ja kal­ba mo­kyk­los kla­sės, ku­rios bu­vo už­da­ry­tos 2015 me­tais, iš­sau­go­tos Vil­niaus J. Le­le­ve­lio vi­du­ri­nės pa­tal­pos An­ta­kal­ny­je. Be to, sie­kia­ma, kad bū­tų „už­baig­tas nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mas ir mū­sų tė­vų že­mių grą­ži­ni­mas Vil­niaus kraš­te“. „De­mo­kra­tiš­ka vi­suo­me­nė tu­rė­tų ne tik gerb­ti vi­sų tau­ti­nėms ma­žu­moms pri­klau­san­čių as­me­nų et­ni­nį, kul­tū­ri­nį, kal­bi­nį ir re­li­gi­nį sa­vi­tu­mą, bet ir su­da­ry­ti tin­ka­mas są­ly­gas tam sa­vi­tu­mui reikš­tis, jį sau­go­ti ir plė­to­ti. Pra­šo­me Jū­sų tar­pi­nin­kau­ti gi­nant Lie­tu­vos tau­ti­nių ma­žu­mų in­te­re­sus“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.