Vėl paskelbė pertrauką „Tikrosios Airijos respublikonų armijos“ byloje
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis tre­čia­die­nį pa­skel­bė be­veik dvie­jų mė­ne­sių per­trau­ką Ai­ri­jos pi­lie­čio Mi­chae­lo Camp­bel­lo by­lo­je, ku­rio­je jis bu­vo kal­tin­tas dėl ren­gi­mo­si tiek­ti gink­lus iš Lie­tu­vos su­ka­rin­tai gru­puo­tei „Ti­kro­ji Ai­ri­jos res­pub­li­ko­nų ar­mi­ja“.

Iki bir­že­lio 22 die­nos, ka­da vyks ki­tas po­sė­dis, teis­mas nu­spren­dė in­for­muo­ti už­sie­nie­tį apie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nor­mų pa­si­kei­ti­mą. Anks­čiau Lie­tu­vo­je ga­lio­jo Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nis, nu­ma­tan­tis at­sa­ko­my­bę už par­amą te­ro­ris­ti­nei gru­pei, už tai grė­sė lais­vės at­ėmi­mas nuo 10 iki 20 me­tų.

Pa­sak Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ro Ged­gau­do Nor­kū­no, šis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nis nu­sto­jo ga­lio­ti dar 2013 me­tais, da­bar įsta­ty­mas to­kią vei­ką kva­li­fi­kuo­ja kaip te­ro­ris­ti­nės veik­los fi­nan­sa­vi­mą ir rė­mi­mą, už tai bau­džia­ma lais­vės at­ėmi­mu iki de­šim­ties me­tų.

M.Camp­bel­las Vil­niu­je vyk­dan­čia­me teis­mo pro­ce­se ne­da­ly­vau­ja, jis iš Lie­tu­vos iš­vy­ko 2013 me­tais po iš­tei­si­na­mo­jo nuo­spren­džio.

Tei­sė­jas Sva­jū­nas Kniz­le­ris po­sė­dy­je pa­skel­bė, kad bu­vo gau­tas at­sa­ky­mas iš Ai­ri­jos į tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą. Lie­tu­va pra­šė apk­laus­ti iš­tei­sin­to­jo bro­lį Lia­mą Camp­bel­lą ir ki­tą kal­ti­na­mą­jį Bren­da­ną McGui­ga­ną.

L.Camp­bel­las bu­vo va­di­na­mas vie­nu iš svar­biau­sių „Ti­kro­sios Ai­ri­jos res­pub­li­ko­nų ar­mi­jos“ va­dų. Bri­tai anks­čiau at­si­sa­kė jį iš­duo­ti Lie­tu­vai, mo­ty­vuo­da­mi pra­sto­mis ka­li­ni­mo są­ly­go­mis.

„Jie bu­vo apk­laus­ti, bet ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus, nes į klau­si­mus at­sa­kė, kad ne­at­si­me­na, ne­ži­no“,– sa­kė tei­sė­jas.

Ki­ta­me po­sė­dy­je teis­mas taip pat pa­skelbs, ar ten­ki­na iš­tei­sin­to­jo gy­nė­jos Ing­ri­dos Bo­ty­rie­nės pra­šy­mą iš­rei­ka­lau­ti duo­me­nis iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Tei­si­nin­kė sa­ko, kad tam, kad bū­tų ga­li­ma pa­tvir­tin­ti jos gi­na­mo­jo ver­si­ją, rei­ka­lin­ga kruopš­čiai pa­ti­krin­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos im­ita­vi­mo mo­de­lio tai­ky­mo tei­sė­tu­mą.

Gy­nė­ja pra­šo iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­rei­ka­lau­ti duo­me­nis – Ai­ri­jos, Bel­gi­jos, Pra­ncū­zi­jos teis­mų nu­tar­tis ar ki­tus pro­ce­si­nius spren­di­mus, ku­rių pa­grin­du bri­tų agen­tas Ro­ber­tas Jar­di­ne (Ro­ber­tas Žar­di­nas) vei­kė kaip sa­vo ta­pa­ty­bės ne­atsk­lei­džian­tis par­ei­gū­nas, kur bu­vo apib­rėž­tos jo veiks­mų ri­bos kiek­vie­nos vals­ty­bių te­ri­to­ri­jo­je. Taip pat pra­šo­ma iš­rei­ka­lau­ti do­ku­men­tus, lei­džian­čius sau­gu­mo par­ei­gū­nui slap­ta nau­do­ti tech­ni­nes prie­mo­nes.

„Ty­ri­mas vyk­dy­tas ki­tos vals­ty­bės in­te­re­sais ir ini­cia­ty­va, pa­grin­dai tu­ri bū­ti pa­ti­krin­ti“, – sa­kė ad­vo­ka­tė I.Bo­ty­rie­nė.

Ji taip pat no­rė­tų, kad iš bri­tų sau­gu­mo tar­ny­bos MI-5 teis­mas iš­rei­ka­lau­tų su­kaup­tus duo­me­nis apie šią by­lą, taip pat at­as­kai­tą.

„De­ta­lius duo­me­nis, pra­šau, apie R.Jar­di­nui su­teik­tą le­gen­dą, slap­tų ty­ri­mo veiks­mų mo­de­lį, ri­bas“,– sa­kė ad­vo­ka­tė.

Pro­ku­ro­ras G.Nor­kū­nas prieš­ta­ra­vo gy­ny­bos pra­šy­mui, teig­da­mas, kad toks pra­šy­mas jau pa­teik­tas ir iš­nag­ri­nė­tas.

„Ne­su­tin­ku, kad nu­teis­to­jo M.Camp­bel­lo par­ody­mai pa­neig­ti tik R.Jar­di­no par­ody­mais – nu­teis­to­jo par­ody­mai pa­neig­ti ir ki­tais by­los įro­dy­mais, liu­dy­to­jo Nr.6 par­ody­mais, taip pat by­lo­je esan­čiais gar­so įra­šais“, – sa­kė pro­ku­ro­ras. Jo ma­ny­mu, Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­tu­rė­tų ver­ti­ni ki­tos vals­ty­bės sau­gu­mo par­ei­gū­nų veiks­mų tei­sė­tu­mo, o dėl veiks­mų tei­si­nio pa­grin­do vi­si do­ku­men­tai jau yra by­lo­je.

Anot pro­ku­ro­rų, M. Camp­bel­las ke­ti­no Lie­tu­vo­je įsi­gy­ti plas­ti­ki­nių sprog­me­nų, au­to­ma­tų, snai­pe­rių šau­tu­vų bei pis­to­le­tų, o bri­tų agen­tas R.Jar­di­nas sa­kė, kad Real IRA gink­luo­tei įsi­gy­ti sky­rė 100 tūkst. eu­rų.

Teis­mas prie šios by­los grį­žo po il­gos per­trau­kos, nes bu­vo lau­kia­ma at­sa­ky­mo iš Ai­ri­jos į tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas Ai­ri­jos pi­lie­tį M.Camp­bel­lą 2011 me­tais nu­tei­sė 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me dėl par­amos te­ro­ris­ti­nei gru­pei, ne­tei­sė­to gink­lų lai­ky­mo ir pa­si­kė­si­ni­mo tiek­ti kon­tra­ban­dą. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas 2013 me­tais jį iš­tei­si­no, nu­spren­dęs, kad kal­ti­na­ma­sis vei­kė iš­pro­vo­kuo­tas žval­gy­bos agen­tų.

Ta­da teis­mas par­eiš­kė, kad Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ne­pa­tei­kė duo­me­nų, ku­rios pa­neig­tų gy­ny­bos ar­gu­men­tus, jog kal­ti­na­ma­sis vei­kė iš­pro­vo­kuo­tas žval­gy­bos agen­tų. Tuo­met 41 me­tų ai­ris iš­leis­tas teis­mo sa­lė­je.

„Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­pa­tei­kė įro­dy­mų, pa­nei­gian­čių tei­gi­nius, kad jis vei­kė iš­pro­vo­kuo­tas MI5 agen­tų“, – ta­da sa­kė tei­sė­jas Vik­to­ras Ka­žys.

Vė­liau Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nu­ro­dė iš nau­jo per­žiū­rė­ti by­lą. Ją iš nau­jo at­ver­tęs Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pro­ku­ro­ro pra­šy­mu nu­spren­dė kreip­tis į Ai­ri­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl M.Camp­bel­lo bro­lio apk­lau­sos.

M.Camp­bel­las Vil­niu­je su­im­tas 2008 me­tų sau­sį, kai įsi­gi­jo gink­luo­tę iš gink­lų pre­kei­viu ap­si­me­tu­sio slap­to agen­to. Iki iš­tei­si­ni­mo dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus jis bu­vo su­im­tas.

Vie­na­me teis­mo po­sė­dy­je pro­ku­ro­ras yra ci­ta­vęs įslap­tin­tus liu­dy­to­jus, ku­rie sa­kė, kad M.Camp­bel­las do­mė­jo­si, kiek rei­kė­tų sprog­me­nų su­sprog­din­ti vy­riau­sy­bi­nį au­to­mo­bi­lį ir aiš­ki­no, kad gink­lus ke­ti­na pa­nau­do­ti prieš žmo­nes.

Jis pats ti­ki­no ta­pęs Bri­ta­ni­jos ir Lie­tu­vos žval­gy­bos par­ei­gū­nų pro­vo­ka­ci­jos au­ka.

„Ti­kro­ji Ai­ri­jos res­pub­li­ko­nų ar­mi­ja“ prieš­ina­si bri­tų val­dy­mui Šiau­rės Ai­ri­jo­je ir ne­pri­ta­ria pa­siek­tiems tai­kos su­si­ta­ri­mams. Eu­ro­pos Ta­ry­ba šią gru­puo­tę lai­ko te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja.