Vėl buvo atakuotas Seimo interneto puslapis
An­tra­die­nį prog­ra­mi­šiai vėl at­aka­vo Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nę, bu­vo din­gęs in­ter­ne­to ry­šys.

„Vyks­ta dar vie­na at­aka, ne­ga­li­te pri­si­jung­ti“, – per Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį par­la­men­ta­rams sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Apie 11 val. tink­la­la­pis ir in­ter­ne­tas vėl ėmė veik­ti. Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras (NKSC) už­fik­sa­vo apie 15 mi­nu­čių tink­la­la­pio veik­los su­tri­ki­mą, ta­čiau ko­kios jo prie­žas­tys, dar aiš­ki­na­ma­si.

„Vie­na­reikš­miš­kai pa­tvir­tin­ti, kad tai yra ar tai bu­vo at­aka, nė­ra ga­li­my­bių. Ar tai bu­vo at­aka, pa­aiš­kės at­li­kus vė­les­nį ty­ri­mą“, – BNS sa­kė NKSC va­do­vas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas.

Tuo me­tu Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus va­do­vas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas BNS pa­tvir­ti­no, kad si­tua­ci­ja su­val­dy­ta ir Sei­mo sve­tai­nės veik­la at­nau­jin­ta, bet tik Lie­tu­vo­je. Už­sie­ny­je ji ir to­liau ne­pa­sie­kia­ma.

„Vėl bu­vo puo­la­ma sve­tai­nė, bet si­tua­ci­ja su­val­dy­ta ir sve­tai­nė at­sta­ty­ta. Už­sie­niui ji dar ne­pa­sie­kia­ma, bet Lie­tu­vo­je – vei­kia, pa­slau­gos at­sta­ty­tos“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė A.Ze­le­nia­kas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad an­tra­die­nio ry­tą at­nau­ji­nus Sei­mo sve­tai­nės prie­ina­mu­mą už­sie­ny­je, ne­tru­kus su­lauk­ta prog­ra­mi­šių at­akos.

Sei­mo pus­la­pis pra­dė­tas at­akuo­ti šeš­ta­die­nį 17 va­lan­dą. NKSC tei­gia sek­ma­die­nį si­tua­ci­ją su­val­dęs ir pri­tai­kęs ap­sau­gos prie­mo­nes, kad tink­la­la­pis veik­tų, ta­čiau pir­ma­die­nį su­tri­ki­mų ne­iš­veng­ta.

Pa­sak R.Čer­niaus­ko, tai bu­vo DDoS at­akos – kai tuo pat me­tu siun­čia­ma dau­gy­bė užk­lau­sų iš įvai­rių in­ter­ne­to taš­kų. At­akos vyk­dy­tos iš ma­žiau­siai 10 tūkst. kom­piu­te­rių, esan­čių vi­suo­se kon­ti­nen­tuo­se.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pir­ma­die­nį krei­pė­si į po­li­ci­ją pra­šy­da­ma pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl at­akos. Kaip žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, tai pir­ma to­kio mas­to at­aka prieš par­la­men­tą.

Pir­ma­die­nį Sei­me vy­ko pa­sau­li­nis Kry­mo to­to­rių su­si­ti­ki­mas. Jis trans­liuo­tas in­ter­ne­tu – iš pra­džių tink­la­la­pio dar­bas su­tri­ko, vė­liau trans­lia­ci­jos per­kel­tos ir bu­vo pa­sie­kia­mos ki­tu in­ter­ne­to ad­re­su, apie tai bu­vo in­for­muo­ti ir už­sie­nio var­to­to­jai.

An­tra­die­nį par­la­men­ta­rai pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl šiurkš­taus ir sis­te­min­go to­to­rių tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mo Ru­si­jos anek­suo­ta­me Kry­me.

Kri­mi­na­lis­tai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį tyrimą

Lie­tu­vo kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras an­tra­die­nį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą po įvy­ku­sių ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių prieš Sei­mo in­ter­ne­to tink­la­pį.

Ty­ri­mas pra­dė­tas dėl ne­tei­sė­to po­vei­kio elek­tro­ni­niams duo­me­nims.

„Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 196 straips­nio 2 da­lį“, – BNS sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Ra­mū­nas Ma­to­nis.

Ši straips­nio da­lis už ki­ber­ne­ti­nius iš­puo­lius prieš di­de­lę reikš­mę vals­ty­bės val­dy­mui tu­rin­čias ins­ti­tu­ci­jas nu­ma­to baus­mę nuo bau­dos iki lais­vės at­ėmi­mo še­še­riems me­tams.

R.Ma­to­nis pla­čiau ne­ko­men­ta­vo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, nes šiuo me­tu at­lie­ka­mi jo pir­mi­niai pro­ce­si­niai veiks­mai.