Vėl atidės valstybės tarnautojų algų peržiūrą
Vy­riau­sy­bė siū­lo dar me­tams nu­kel­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų ka­te­go­ri­jų per­žiū­rą, ku­ri lem­tų da­lies tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų ki­li­mą.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo prie­de, ku­rio įsi­ga­lio­ji­mas jau ne vie­ne­rius me­tus yra ati­de­da­mas, da­bar nu­sta­ty­ta, jog nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos bus pra­dė­ti ma­žin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gy­bių ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lai, taip kai ku­rių vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gy­bių ka­te­go­ri­jos pa­di­dė­tų ir tam rei­kė­tų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas sa­ko, kad to­kiam al­gų di­di­ni­mui nė­ra pi­ni­gų.

„Nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių 2017 me­tais di­din­ti šiuo me­tu esa­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, tai rei­kė­tų da­ry­ti, jei šie pro­jek­tai ne­bū­tų pri­im­ti, ir an­tra – šiuo me­tu Sei­me jau svars­to­mas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tas, ku­ria­me iš es­mės kei­čia­ma vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma. Pro­jek­tuo­se siū­lo­me lai­ki­nai, vie­ne­riems me­tams, at­si­sa­ky­ti nuo 2017 me­tų nu­ma­ty­to vals­ty­bės tar­nau­to­jų su­vie­no­din­tų par­ei­gy­bių ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lų ma­ži­ni­mo“, – Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je tre­čia­die­nį sa­kė T.Ži­lins­kas.