Veiklą pradeda Nacionalinis kibernetinio saugumo centras
Lie­tu­vo­je veik­lą pra­de­da Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras, ku­ris rū­pin­sis vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ir joms skir­tos inf­ras­truk­tū­ros sau­gu­mu, tirs ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus ir ver­tins jų grės­mes.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­ko, kad ki­ber­ne­ti­nės ap­sau­gos ko­ky­bę ga­ran­tuos cen­tre su­de­rin­ti ka­riš­kių ir ci­vi­lių pa­jė­gu­mai.

„Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras svar­bus tuo, kad jis ap­jungs vi­sas pa­jė­gas sau­go­ti Lie­tu­vos ki­ber­ne­ti­nę erd­vę, ap­jun­giant tiek ka­riš­kių, tiek ci­vi­lių pa­jė­gu­mus ne­dub­liuo­jant vie­ni ki­tų. Aš ma­nau, kad to­kia si­ner­gi­ja iš­au­gins ko­ky­bę“, - sa­kė J.Ole­kas.

Jo tei­gi­mu, cen­tre dar rei­kia įsi­gy­ti rei­ka­lin­gą įran­gą, su­komp­lek­tuo­ti per­so­na­lą, ta­čiau pil­nai star­ta­vus jo veik­lai „ti­krai ki­ber­ne­ti­nė erd­vė bus sau­ges­nė“.

Cen­tras ana­li­zuos ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ap­lin­ką, rengs rei­ka­la­vi­mus vie­šo­jo sek­to­riaus in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių ir ypa­tin­gos svar­bos inf­ras­truk­tū­ros ki­ber­ne­ti­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti, ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos bei grės­mių val­dy­mo pla­nus. Įstai­ga taip pat koor­di­nuos ir pri­žiū­rės, kaip šias ki­ber­ne­ti­nės ap­sau­gos prie­mo­nes įgy­ven­di­na ins­ti­tu­ci­jų val­dy­to­jai, teiks jiems re­ko­men­da­ci­jas bei tirs ir rea­guos į ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus.

Ši nau­ja ins­ti­tu­ci­ja taip pat nu­ma­to su­kur­ti in­for­ma­ci­jos mai­nų plat­for­mą, ku­ri ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo spe­cia­lis­tams pa­dės ope­ra­ty­viai keis­tis in­for­ma­ci­ja apie ky­lan­čias grės­mes ir ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus, koor­di­nuo­ti veiks­mus rea­guo­jant į kri­zi­nes si­tua­ci­jas.

Cen­trui ti­riant ki­ber­ne­ti­nius in­ci­den­tus bei ko­vo­je su ki­ber­ne­ti­nė­mis pa­grin­di­niais par­tne­riais bus Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. Cen­tras taip pat pla­nuo­ja ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su NA­TO ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos cen­tru Es­ti­jo­je ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nė­mis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras su­for­muo­tas pert­var­kius Ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų tar­ny­bą prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met jo veik­lai rei­kės apie be­veik mi­li­jo­no eu­rų (3,3 mln. li­tų). Di­džio­ji šių lė­šų da­lis tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­ta ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo prog­ra­mi­nei ir kom­piu­te­ri­nei įran­gai įsi­gy­ti. Cen­tro veik­lą pla­nuo­ja­ma pa­laips­niui plės­ti.