VDU bibliotekai suteiktas Leonido Donskio vardas
Tre­čia­die­nį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) so­cia­li­nių ir hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų bib­lio­te­kai su­teik­tas ve­lio­nio fi­lo­so­fo, šio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Leo­ni­do Dons­kio var­das.

„La­bai taik­lu, kad Leo­ni­das per­si­ke­lia į šią bib­lio­te­ką, kur jis to­liau bus tarp mū­sų, tarp jau­ni­mo, kur jis to­liau da­rys tai, ką da­rė bū­da­mas gy­vas uni­ver­si­te­te. Per šią bib­lio­te­ką jis to­liau by­los apie sa­vo idė­jas“, – ren­gi­ny­je kal­bė­jo VDU rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis.

Ren­gi­ny­je kal­bė­ję fi­lo­so­fo bend­ra­žy­giai da­li­jo­si at­si­mi­ni­mais ir lin­kė­jo, kad uni­ver­si­te­tui pa­vyk­tų iš­ug­dy­ti jau­nų in­te­lek­tua­lų, ku­rie sek­tų L.Dons­kio pė­do­mis.

„Gal­vo­ju, kad su jo ne­tek­ti­mi Lie­tu­va ne­te­ko vie­no iš in­te­lek­tua­lų, ku­rio pa­si­ge­si­me la­bai il­gai. Gerb­da­mi jo pri­si­mi­ni­mą, no­rė­tu­me tik vie­no: kad jo pė­do­mis at­si­ras­tų nau­jų žmo­nių, pil­nų idea­liz­mo, nu­si­tei­ki­mo dar­bui, moks­lui ir po­zi­ty­viai žvel­gian­čių į at­ei­tį – to­kį žmo­gų, ko­kį jį pa­ži­no­jau“, – įra­šy­ta­me svei­ki­ni­me kal­bė­jo ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.

Skai­ty­ti jo kny­gas ir „kal­bė­tis“ su L.Dons­kiu bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams lin­kė­jo ir VDU pro­fe­so­rius Gin­tau­tas Ma­žei­kis.

„L.Dons­kis yra ne­at­sie­ja­mas nuo to, kas yra žo­dis: jo stip­ri reikš­mė, kny­gos, jų ra­šy­mas, skai­ty­mas, dis­ku­ta­vi­mas, kal­bė­ji­mas, dek­la­ma­vi­mas, ko­men­ta­vi­mas – vi­sa tai, kas sim­bo­liš­kai mus su­bu­ria į bib­lio­te­ką“, – kal­bė­jo VDU pro­rek­to­rė Ine­ta Da­ba­šins­kie­nė.

Leo­ni­do Dons­kio bib­lio­te­ka įsi­kū­ru­si spa­lį du­ris at­vė­ru­sia­me VDU moks­lo ir stu­di­jų cen­tre. Jo­je su­kaup­ta per 25 tūks­tan­čius at­vi­rai prie­ina­mų lei­di­nių, įreng­tos 145 dar­bo vie­tos, 10 in­di­vi­dua­lių gru­pi­nių dar­bo vie­tų, taip pat yra poil­sio zo­nos, vie­tos, pri­tai­ky­tos ne­įga­lie­siems.

Bib­lio­te­ko­je kau­pia­mi stu­di­joms ir moks­li­nei veik­lai skir­ti so­cia­li­nių ir hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų lei­di­niai.

Skai­tyk­lai su­tei­kus L.Dons­kio var­dą, jo­je įreng­ta eks­po­zi­ci­ja su pro­fe­so­riaus kny­go­mis, o vie­na iš ko­lo­nų fa­sa­de de­ko­ruo­ta su­teik­tu pa­va­di­ni­mu.

Per­nai ne­ti­kė­tai oro uos­te mi­ręs L.Dons­kis per sa­vo moks­li­nę kar­je­rą dir­bo JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Es­ti­jos ir Veng­ri­jos uni­ver­si­te­tuo­se, par­ašė dau­giau kaip 40 kny­gų ir dau­giau nei 500 straips­nių.

Klai­pė­do­je šie­met tu­rė­tų at­si­ras­ti L.Dons­kiui skir­ta at­mi­ni­mo len­ta. Jį įam­žin­ti svars­to­ma ir ki­to­se Kau­no erd­vė­se, ta­čiau dar nė­ra ap­sisp­ręs­ta dėl kon­kre­čios idė­jos.