VATESI nagrinėja Baltarusijos pateiktas išvadas dėl Astravo AE
Vals­ty­bi­nė at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­ja (VA­TE­SI) pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Bal­ta­ru­si­jos pa­teik­tas ša­lia Lie­tu­vos sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) stre­so tes­tų iš­va­das. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tvir­ti­na, kad stre­so tes­tai ne­spren­džia es­mi­nių jė­gai­nės prob­le­mų, nes jie at­lik­ti ne vi­sa apim­ti­mi ir ne pa­gal eu­ro­pi­nę me­to­do­lo­gi­ją.

Baltarusijos ambasada Lietuvoje pranešė, kad spalį parengta streso testų ataskaita perduoda Europos Komisijai ir pateikta viešai. Išvadose nurodoma, kad jėgainė visiškai atitinka aukščiausius tarptautinius saugumo standartus, priimtus po 2011 metais įvykusios avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje.

VATESI atstovė Asta Mensonė BNS teigė, kad išvados nagrinėjamos kartu su Europos Sąjunga (ES). Jos teigimu, kol kas neaišku, kada bus parengta bendra nuomonė dėl AE streso testų.

Baltarusijos teigimu, atliekant streso testus, vertintas Astravo AE atsparumas ekstremalioms sąlygoms: žemės drebėjimams, potvyniams ar gamtos stichijoms. Testus 2016 metais atliko pagrindinio jėgainės rangovo „Rosatom“ antrinė įmonė „Atomprojekt „.

Lietuvos Vyriausybės atstovai yra sakę, kad jėgainės streso testai neatsako į visus klausimus, ir reikalauja, kad testai būtų atlikti pagal ES metodologiją.

„Lietuvos pozicija dėl vadinamųjų streso testo išlieka ta pati – jie privalo būti atlikti pilna apimtimi ir privalo būti įgyvendinti pilna apimtimi, tai yra pagal europinę metodologiją. Tačiau kartu pažymime, kad tai nesprendžia esminės problemos – Astravo AE vietos ir aikštelės parinkimo, nes jos parinktos netinkamai, pažeidžiant tarptautinius reikalavimus“, – BNS spalio pradžioje teigė energetikos viceministras Simonas Šatūnas.

Jėgainė statoma netoli sienos su Lietuva, apie 50 kilometrų nuo Vilniaus. Lietuva yra pagrindinė Astravo AE kritikė – ji ketina blokuoti jos elektros importą ir taip apsunkinti jos statybos projektą.