Vašingtone parlamentarai ieškos paramos Ukrainai
Gru­pė Sei­mo na­rių ren­gia­si į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas (JAV), kur „ad­vo­ka­taus“ Ukrai­nai. Į Va­šing­to­ną jie ke­liaus su va­di­na­muo­ju Mar­ša­lo pla­nu Ukrai­nai ir pra­šys po­li­ti­nės bei fi­nan­si­nės par­amos Ru­si­jos ag­re­si­ją pa­ti­rian­čiai ša­liai.

Ke­tu­ri par­la­men­ta­rai – Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, And­rius Ku­bi­lius, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ir Min­dau­gas Pui­do­kas kar­tu su Ukrai­nos Ra­dos Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke Han­na Hop­ko Va­šing­to­ne vie­šės ba­lan­džio 26–27 die­no­mis. Pla­nuo­ja­ma su­si­tik­ti su JAV po­li­ti­kais ir aukš­to ran­go par­ei­gū­nais.

Vė­liau Sei­mo na­riai ke­ti­na vyk­ti į Či­ka­gą ir su­si­tik­ti su lie­tu­vių bend­ruo­me­ne, iš­ei­viais iš Len­ki­jos ir Ukrai­nos. Jų taip pat ke­ti­na­ma pra­šy­ti pa­gal­bos gi­nant su pro­ru­siš­kais se­pa­ra­tis­tais ko­vo­jan­čios ša­lies in­te­re­sus.

In­ten­sy­vi darbotvarkė

Dar­bas su nau­ją­ja JAV ad­mi­nis­tra­ci­ja ir Kong­re­su, kon­ser­va­to­riaus A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, yra la­bai svar­bus sie­kiant pa­dė­ti Ukrai­nai. Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs dvi par­amos Ukrai­nai ini­cia­ty­vas. Vie­na jų par­em­ta veiks­mais plė­to­jant dvi­ša­lius san­ty­kius. Pa­gal ki­tą ini­cia­ty­vą sten­gia­ma­si pa­si­nau­do­ti mū­sų na­rys­te Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ir NA­TO, taip pat par­tne­rys­te su JAV ir ki­to­mis svar­bio­mis tarp­tau­ti­nės are­nos žai­dė­jo­mis, kad Ukrai­nai bū­tų su­teik­ta rei­kia­ma par­ama. „To­je ini­cia­ty­vo­je kal­ba­ma ir apie va­di­na­mą­jį Mar­ša­lo pla­ną Ukrai­nai. Tai su­lau­kia vis dau­giau tarp­tau­ti­nės par­amos ir pri­ta­ri­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo A. Ku­bi­lius.

And­rius Ku­bi­lius: „Mums la­bai svar­bu, kad JAV Kong­re­se bur­tų­si tai, ką ga­lė­tu­me pa­va­din­ti Ukrai­nos drau­gų koa­li­ci­ja.“

Pla­ne nu­ma­ty­ta, kad sie­kiant di­des­nės par­amos Ukrai­nai rei­kia bur­ti bend­ras į už­sie­nio vals­ty­bes vyk­sian­čias de­le­ga­ci­jas, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos, Ukrai­nos, pa­gal ga­li­my­bes – ir Len­ki­jos.

Vi­zi­tas į JAV – pir­mas toks veiks­mas. „Lau­kia la­bai in­ten­sy­vi prog­ra­ma tiek Va­šing­to­ne, tiek Či­ka­go­je. Kar­tu su Ukrai­nos at­sto­vais ban­dy­si­me kal­bė­tis Kong­re­se, ieš­ko­ti bū­dų efek­ty­viai su­vie­ny­ti mū­sų iš­ei­vių pa­stan­gas JAV – tiek ukrai­nie­čių, tiek lie­tu­vių, tiek, esant ga­li­my­bei, len­kų – Ukrai­nos la­bui“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys.

Burs drau­gų koaliciją

Anot A. Ku­bi­liaus, Va­šing­to­ne nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su se­na­to­riais Ri­char­du Dur­bi­nu, Joh­nu McCai­nu, kong­res­me­nu Joh­nu Shim­ku­mi ir ki­tais po­li­ti­kais. Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se pla­nuo­ja­ma su­si­tik­ti su pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vais. Taip pat par­la­men­ta­rai lan­ky­sis stip­riau­siuo­se JAV „sme­ge­nų cen­truo­se“, pa­vyz­džiui, „At­lan­tic Coun­cil“, D. Trum­pui ar­ti­ma­me „The He­ri­ta­ge Foun­da­tion“.

„U­krai­nai ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu su­nku ti­kė­tis na­rys­tės ES pers­pek­ty­vos. No­rint, jog šios ša­lies vi­suo­me­nė ne­pra­ras­tų tam ti­kro ti­kė­ji­mo, kad ji ga­li tap­ti sėk­min­ga eu­ro­pie­tiš­ka vals­ty­be, bet ne­ga­lint pa­siū­ly­ti na­rys­tės pers­pek­ty­vos, svar­bu par­ody­ti, jog Va­ka­rai yra pa­si­ren­gę pa­dė­ti fi­nan­si­nė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis. Ži­no­mi Va­šing­to­no eks­per­tai yra aps­kai­čia­vę, kad apie 5 mlrd. JAV do­le­rių per me­tus in­ves­ti­ci­jų į Ukrai­nos eko­no­mi­ką leis­tų pa­siek­ti jos ūkio au­gi­mą iki 6–8 proc., kai da­bar jis sie­kia apie 2 pro­cen­tus. Kal­bė­si­me apie tai. Taip pat apie tai, kaip su­stab­dy­ti be­si­tę­sian­čią Ru­si­jos ag­re­si­ja Do­nec­ko sri­ty­je. Šie da­ly­kai mums su­pran­ta­mi, ne kar­tą ap­tar­ti su Va­ka­rų eks­per­tais, pa­čiais ukrai­nie­čiais. Mums la­bai svar­bu, kad JAV Kong­re­se bur­tų­si tai, ką ga­lė­tu­me pa­va­din­ti Ukrai­nos drau­gų koa­li­ci­ja. Tai ma­to­me kaip la­bai svar­bų sie­kį, gal­vo­da­mi ir apie ki­tas Va­ka­rų sos­ti­nes“, – dės­tė A. Ku­bi­lius.

Či­ka­go­je no­ri­ma su­si­tik­ti su lie­tu­vių, ukrai­nie­čių ir len­kų iš­ei­vių bend­ruo­me­nė­mis. „Jų pra­šy­si­me to, ką mū­sų iš­ei­viai la­bai ge­rai mo­ka ir su len­kų iš­ei­viais mo­kė­jo da­ry­ti „lo­bin­da­mi“ Kong­re­są ir pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­ją, kai mums to rei­kė­jo dėl na­rys­tės NA­TO, sau­gu­mo di­di­ni­mo. Da­bar to rei­kia Ukrai­nai. De­rin­si­me kon­kre­čius pla­nus, kaip efek­ty­viau ir ge­riau tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti su­vie­ni­jant vi­sas svar­biau­sias pa­jė­gas: ukrai­nie­čių, len­kų, lie­tu­vių, ki­tų Bal­ti­jos ša­lių iš­ei­vių“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Andrius Kubilius: "Mums labai svarbu, kad JAV Kongrese burtųsi tai, ką galėtume pavadinti Ukrainos draugų koalicija."/Romo Jurgaičio nuotrauka

Sėk­mės pavyzdys

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas G. Kir­ki­las pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va – vi­sa­pu­siš­kai ak­ty­vi Ukrai­nos par­tne­rė. Ak­ty­viai šios ša­lies in­te­re­sams at­sto­vau­ja­me ES. Ta­čiau kal­bant apie tarp­tau­ti­nę par­amą Ukrai­nai, la­bai svar­bi yra JAV po­zi­ci­ja, juo­lab kad ne­se­niai dar­bą pra­dė­jo nau­ja pre­zi­den­to D. Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja. „Ka­dan­gi tu­ri­me ge­ro­kai se­nes­nį įdir­bį nei Ukrai­na – yra Bal­ti­jos drau­gys­tės gru­pė, se­ni ry­šiai su įvai­riais kong­res­me­nais, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ma­nau, kar­tu su Ukrai­na ga­li­me juos pri­sta­ty­ti ir par­ody­ti iš da­lies sa­vo pa­vyz­džiu tam ti­krą sėk­mės is­to­ri­ją – Lie­tu­vos in­teg­ra­ci­ją į ES ir NA­TO“, – kal­bė­jo jis.

Sei­mo na­rių vi­zi­tas į JAV vyks mū­sų ša­lies ini­cia­ty­va. Anot G. Kir­ki­lo, po­li­ti­kus įkvė­pė ir pra­ėju­siais me­tais vy­ku­si tri­jų Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­ta­rų vieš­na­gė Va­šing­to­ne. „Pa­ma­tė­me, kad ke­lių ša­lių par­la­men­ta­rų de­le­ga­ci­jos ga­li gau­ti dau­giau Kong­re­so ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sio. Be­je, ir ta­da kė­lė­me klau­si­mą, ar ne­bus pa­mirš­ta Ukrai­na. Tai – vie­na pa­grin­di­nių mū­sų už­duo­čių. Jei­gu Ukrai­na bū­tų pa­mirš­ta JAV ad­mi­nis­tra­ci­jos ar aps­kri­tai NA­TO ša­lių, Lie­tu­vai tai bū­tų po­li­tiš­kai la­bai ne­nau­din­ga“, – pa­brė­žė jis.

Mums pa­dė­jo skandinavai

Nors yra ir ki­tų svar­bių „karš­tų taš­kų“ pa­sau­ly­je, G. Kir­ki­lo nuo­mo­ne, su­lauk­ti dė­me­sio Ukrai­nos prob­le­moms Va­šing­to­ne įma­no­ma. „Ak­tua­li­zuo­ji vi­są te­ma­ti­ką ir re­mie­si ži­no­mų JAV po­li­to­lo­gų iš­sa­ky­ta min­ti­mi, kad geo­po­li­ti­nis lū­žis vyks­ta bū­tent ties Ukrai­na. Tuo po­žiū­riu, ma­nau, el­gia­mės tei­sin­gai. Vi­sa­da pa­sau­ly­je bus daug įvai­rių da­ly­kų, bet tie, ku­rie ži­no, ko­kie geo­po­li­ti­niai klau­si­mai spren­džia­mi Ukrai­no­je, ma­nau, su­pran­ta jos reikš­mę. Ki­tas da­ly­kas – pa­dė­da­mi ukrai­nie­čiams, kar­tu juos pa­ska­ti­na­me. Da­bar jų re­for­mos pa­sie­kė to­kią fa­zę, kai at­si­ran­da tam ti­kras nuo­var­gis, gal­būt per daug su­nku­mų ir pan. Jei­gu jiems nie­kas ne­pa­dės, bus su­nku“, – dės­tė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Jo ma­ny­mu, Ukrai­nai šian­dien bū­ti­na di­des­nė fi­nan­si­nė par­ama, nei tei­kia­ma da­bar, ir gau­ses­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos.

G. Kir­ki­lo tei­gi­mu, pa­na­šiai kaip mes sten­gia­mės pa­dė­ti Ukrai­nai, mū­sų ša­lį at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je glo­bo­jo skan­di­na­vai. „Pa­vyz­džiui, da­nai. Pri­si­me­nu, kaip kar­tu su da­nais vy­ko­me vi­zi­tų į JAV ir ki­tas ša­lis. Šiuo po­žiū­riu tie­siog pe­ri­ma­me tą ge­rą­ją tra­di­ci­ją ir ban­do­me pa­dė­ti Ukrai­nai“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas.