Vasario 16-oji pro LŽ fotografų objektyvus
Vil­niu­je 99-ąsias Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nės pa­žy­mė­tos iš­kil­min­go­mis ce­re­mo­ni­jo­mis ir ren­gi­niais. Kvie­čia­me pa­sig­ro­žė­ti ren­gi­nių aki­mir­ko­mis, ku­rias įam­ži­no LŽ fo­tog­ra­fai.

Po­piet vy­ko iš­kil­min­ga Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mo ce­re­mo­ni­ja prie 1949 m. va­sa­rio 16 d. dek­la­ra­ci­jos sig­na­ta­ro, Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos Pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko, par­ti­za­nų ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio– Vy­tau­to pa­mink­lo aikš­tė­je prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Taip pat va­sa­rio 16-osios po­pie­tę vy­ko mi­nė­ji­mas prie Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų na­mų Vil­niu­je.

Vi­du­die­nį S.Dau­kan­to aikš­tė­je bu­vo ren­gia­ma iš­kil­min­ga Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja.

...