Vasarį maisto paketų sulauks apie 137 tūkst. skurstančių žmonių
Šią sa­vai­tę į sa­vi­val­dy­bes pra­de­da­mi vež­ti pir­mie­ji mais­to pro­duk­tų pa­ke­tai la­biau­siai ne­pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms.

Kaip pra­ne­šė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, va­sa­rio mė­ne­sio mais­to pro­duk­tus gaus apie 137 tūkst. skurs­tan­čių Lie­tu­vos žmo­nių.

Pa­sak so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tro Eit­vy­do Bin­ge­lio, šie­met mais­to pro­duk­tai bus da­li­ja­mi še­šis kar­tus – va­sa­rio, ba­lan­džio, bir­že­lio, rugp­jū­čio, spa­lio bei gruo­džio mė­ne­siais.

Va­sa­rio mė­ne­sio mais­to pro­duk­tų pa­ke­tą su­da­ro ma­ka­ro­nai, gri­kių kruo­pos, kiau­lie­nos kon­ser­vai, kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­ba, kon­ser­vuo­tos pu­pe­lės, avi­ži­niai sau­sai­niai ir grei­to par­uo­ši­mo avi­žų ko­šė.

Mais­to pa­ke­tus ga­li gau­ti tie ša­lies gy­ven­to­jai, ku­rių vi­du­ti­nės mė­ne­si­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio per mė­ne­sį – tai yra 153 eu­rų.

„Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės sa­vo nuo­žiū­ra gy­ven­to­jams šią par­amą ga­li skir­ti ir ki­tais at­ve­jais, jei ma­to, kad to­kios par­amos rei­kia. Tuo­met žmo­gaus pa­ja­mos ne­tu­ri vir­šy­ti dvie­jų vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio per mė­ne­sį“, – tei­gia vi­ce­mi­nis­tras.

Mais­to pro­duk­tus pa­skirs­to sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos bei trys ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos: lab­da­ros ir par­amos fon­das „Mais­to ban­kas“, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja ir Ma­ri­jam­po­lės kraš­to sa­ma­rie­čių bend­ri­ja.