Vasarą keisis Lietuvos ambasadorius JAV
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se tu­rė­tų keis­tis šią va­sa­rą. Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė siū­ly­mui Žy­gi­man­tą Pa­vi­lio­nį at­šauk­ti nuo lie­pos 30 die­nos.

Nau­jo am­ba­sa­do­riaus kan­di­da­tū­ra kol kas ne­skel­bia­ma.

Ž.Pa­vi­lio­nis Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nei at­sto­vy­bei Va­šing­to­ne va­do­vau­ja nuo 2010 me­tų.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį taip pat pri­ta­rė, kad šie­met bū­tų at­šauk­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai Švei­ca­ri­jo­je, Gru­zi­jo­je ir Egip­te.

Ga­vu­si šiuos tei­ki­mus, ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl am­ba­sa­do­rių pri­ims pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.