Vasarą dienos centruose vaikai kai kur žaidžia alkani
Va­sa­rą die­nos cen­truo­se lei­džian­tys so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kai kai kur žai­džia al­ka­ni. Mat vals­ty­bė ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą šiems vai­kams ski­ria tik mo­kyk­lo­je  – pa­si­bai­gus moks­lo me­tams vai­kai vi­sai va­sa­rai šios par­amos ne­ten­ka, tad ir ne­at­si­ne­ša “pie­tų krep­še­lių“ į die­nos cen­trus, o šie ne vi­sa­da tu­ri lė­šų vai­kų mai­ti­ni­mui. 

Pa­pras­tai vai­kų die­nos cen­trų (VDC) funk­ci­ja yra su­teik­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se gy­ve­nan­tiems vai­kams so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas, so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mą ir mai­ti­ni­mą.

Ta­čiau tvar­ka ne vi­sur vie­no­da.

Kai ku­riuo­se die­nos cen­truo­se, pa­vyz­džiui, Pa­sva­lio ra­jo­ne esan­čiuo­se dau­gia­funk­ci­niuo­se cen­truo­se rū­pi­na­ma­si ne tik vai­kais, bet ir or­ga­ni­zuo­ja­ma veik­la vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, vyks­ta bend­ruo­me­nių su­si­bū­ri­mai. Tad va­sa­rą juos lan­kan­tiems vai­kams mai­ti­ni­mas ne­ski­ria­mas.

Vie­ni pa­val­go, ki­ti – ne

Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ir švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo Ka­zio Po­le­kio tei­gi­mu, dau­gia­funk­ci­niuo­se cen­truo­se vai­kai ne­gau­na mai­ti­ni­mo, nes „gau­na jį mo­kyk­lo­je“, o po mo­kyk­los at­vy­kę į die­nos cen­trą „ja­me pra­lei­džia tik ke­lias va­lan­das“.

„Pas­to­vaus mai­ti­ni­mo vai­kams ne­or­ga­ni­zuo­ja­me, nes cen­tras dir­ba po pa­mo­kų tik ke­tu­rias va­lan­das. Vai­kai iš su­nkiai be­si­ver­čian­čių šei­mų mo­kyk­lo­je gau­na ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą. Mū­sų cen­tre mai­ti­ni­mas vyk­do­mas tik tuo at­ve­ju, jei dau­gia­funk­ci­nis cen­tras da­ly­vau­ja ko­kia­me nors pro­jek­te. Mes ne­už­sii­ma­me vai­kų mai­ti­ni­mu, nes or­ga­ni­zuo­ja­me daug veik­lų ir mums svar­biau­sia ak­ty­vus vai­kų užim­tu­mas“, – tei­gė K. Po­le­kas.

O kaip va­sa­rą, kai mo­kyk­los už­da­ry­tos ir ri­zi­kos šei­mų vai­kai ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo vi­sai ne­gau­na? Gal kai ku­rie jų ne­pa­val­go ir na­muo­se?

Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių Ri­man­tą Užuo­tą toks klau­si­mas nu­ste­bi­no – sa­vi­val­dy­bė esą nie­ka­da ne­svars­tė vai­kų mai­ti­ni­mo ga­li­my­bės.

„E­sa­te pir­mas žmo­gus, ku­ris to klau­sia. Nie­ka­da kaip ir ne­bu­vo to­kio po­rei­kio dėl nuo­la­ti­nio vai­kų mai­ti­ni­mo mū­sų cen­truo­se, nie­ka­da apie to­kį po­rei­kį ne­iš­gir­do­me iš tė­vų. Cen­trai yra dau­giau­sia kai­mo vie­to­vė­se, vai­kai po pa­mo­kų at­va­žiuo­ja iš mo­kyk­lų, grįž­ta į sa­vo kai­mus ir at­ei­na į die­nos cen­trus, o po ke­lių va­lan­dų grįž­ta na­mo. Jei­gu va­sa­rą die­nos cen­truo­se or­ga­ni­zuo­ja­mos die­nos sto­vyk­los, ta­da bū­na nu­ma­ty­tas mai­ti­ni­mas“, – kal­bė­jo R. Užuo­tas.

O štai Tel­šių ra­jo­ne esan­čiuo­se pen­kiuo­se vai­kų die­nos cen­truo­se vai­kai mai­ti­ni­mą gau­ną nuo­lat, nes mai­ti­ni­mas, so­cia­li­nė prie­žiū­ra yra vie­nos svar­biau­sių vai­kų die­nos cen­trų funk­ci­jų.

„Gau­na­me mai­ti­ni­mą pa­gal pro­jek­tus, Mais­to bankas mus re­mia, o ir pa­tys dar­buo­to­jai ban­do su­ktis kaip iš­ga­li. Ži­no­te, kaip kai­me – cen­tro dar­buo­to­jos at­si­ne­ša pri­sky­nę sa­vo uo­gų ir dar­žo­vių. Vi­si ver­čia­mės la­bai vie­nin­gai. Vai­kai gau­na mai­ti­ni­mą, ti­krai ne­bū­na čia pu­sę die­nos al­ka­ni. Daž­nai prie val­gio ga­mi­ni­mo pri­si­de­da pa­tys vai­kai, ke­pa py­ra­gus ir pan., taip ug­do­me ir jų so­cia­li­nius įgū­džius,“ – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės par­amos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Lend­ra Bu­kaus­kie­nė.

Svar­biau­sia – vai­kus užimti

Pa­sva­lio ra­jo­no ap­lin­ki­niuo­se kai­muo­se vei­kia net 12 dau­gia­funk­ci­nių cen­trų, ku­rie pri­klau­so Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir yra jos fi­nan­suo­ja­mi. Pa­čia­me Pa­sva­lio mies­te vei­kia du vai­kų die­nos cen­trai, pri­klau­san­tys re­li­gi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms – „Ca­ri­to“ vai­kų die­nos cen­tras ir Pa­sva­lio Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo par­api­jos vai­kų die­nos cen­tras. Ta­čiau šie cen­trai fi­nan­si­nės par­amos iš sa­vi­val­dy­bės ne­gau­na.

Dau­gia­funk­ci­niuo­se cen­truo­se vei­kia bib­lio­te­kos, or­ga­ni­zuo­ja­mi kul­tū­ri­niai ir spor­to ren­gi­niai. Čia ren­ka­si ne tik kai­me gy­ve­nan­tys vai­kai, bet ir su­au­gu­sie­ji. Ta­čiau šiuo­se cen­truo­se nė­ra so­cia­li­nių pe­da­go­gų, ku­rie rū­pin­tų­si so­cia­li­ne vai­kų glo­ba, o kiek­vie­na­me cen­tre dir­ba po tris ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo spe­cia­lis­tus, ku­rie vai­kams or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias veik­las.

„Dau­gia­funk­ci­niuo­se cen­truo­se yra vyk­do­ma įvai­res­nė veik­la – ir kul­tū­ri­nė, ir so­cia­li­nė, ir spor­ti­nė veik­la. Kai ku­riuo­se cen­truo­se yra net ir me­di­ci­nos punk­tas, ir pa­štas, ir bend­ruo­me­nių būs­ti­nės. Aš su­pran­tu, kad pa­pras­tai vai­kų die­nos cen­trai rū­pi­na­si vai­kų glo­ba, bet pas mus to­kios glo­bos nė­ra. Pas mus yra kryp­tin­gas, su­pla­nuo­tas vai­kų užim­tu­mo or­ga­ni­za­vi­mas, kad juos kiek įma­no­ma dau­giau iš­im­ti iš prob­le­mi­nės šei­mos – pir­mą die­nos da­lį vai­kas bū­na mo­kyk­lo­je, ki­tą die­nos da­lį jis pra­lei­džia mū­sų cen­tre“, – pa­sa­ko­jo K Po­le­kas.

Jis taip pat pri­dū­rė, kad prob­le­mi­nė­mis šei­mo­mis rū­pi­na­si se­niū­ni­jos ir so­cia­li­nės ge­ro­vės ko­mi­si­ja. „Mū­sų cen­trų mi­si­ja yra ne­for­ma­lus švie­ti­mas, at­okiuo­se kai­muo­se su­da­ro­me są­ly­gas vai­kų ug­dy­mui po pa­mo­kų. Mū­sų tiks­las yra, kad vai­kas ne­bū­tų aso­cia­lus, no­ri­me užim­ti jį įvai­rio­mis veik­lo­mis, įtrauk­ti, kad jis kuo daž­niau čia at­ei­tų, bend­rau­tų su ki­tais vai­kais“, – kal­bė­jo Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ir švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas.

Cen­trai pa­sie­kia­mi ne vi­siems vaikams

Tel­šių ra­jo­ne ke­tu­rio­se se­niū­ni­jo­se vei­kia sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tys die­nos cen­trai, o Tel­šių mies­te – „Ca­ri­to“ vai­kų die­nos cen­tras. Šie cen­trai gau­na fi­nan­sa­vi­mą iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tų. Pa­sak Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės par­amos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­jos Lend­ros Bu­kaus­kie­nės, be par­amos cen­trams ne­pa­vyk­tų iš­si­lai­ky­ti, to­dėl sa­vi­val­dy­bė fi­nan­si­nę par­amą ski­ria ir „Ca­ri­to“ vai­kų die­nos cen­trui, kad ga­ran­tuo­tų ne­nu­trūks­ta­mą vi­sų cen­trų veik­lą.

Jos tei­gi­mu, Tel­šių ra­jo­ne vai­kų die­nos cen­trų yra per ma­žai ir nors sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas yra la­bai men­kas ir ri­bo­tas, rugp­jū­čio mė­ne­sį bus sie­kia­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­ti VDC stei­gi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, o sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te jau nu­ma­ty­ta 30 tūkst. eu­rų nau­jų cen­trų stei­gi­mui. Bus sie­kia­ma pri­trauk­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, su­teik­ti joms fi­nan­si­nį pa­grin­dą VDC įkū­ri­mui.

„Ska­tin­si­me ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti su sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba ir to­liau da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, nes ra­jo­ne yra iš vi­so 10 kai­mo se­niū­ni­jų, tad 5 die­nos cen­trų ti­krai per ma­žai. Tel­šių mies­te vei­kia vie­nas die­nos cen­tras. Nors čia yra 25 tūkst. gy­ven­to­jų ir mies­tas ne­di­de­lis, bet tas vie­nas die­nos cen­tras kai ku­riems vai­kams yra ki­to­je mies­to da­ly­je nei jo mo­kyk­la ar na­mai, tad ne­sau­gu į jį at­ei­ti iš ki­tų mies­to vie­tų. To­dėl pla­nuo­ja­me, kad pa­čia­me Tel­šių mies­te tu­rė­tų veik­ti ma­žiau­siai 3–4 die­nos cen­trai, į ku­riuos bū­tų leng­viau pri­sik­vies­ti ne tik vai­kus, bet ir jų tė­vus“, – pa­sa­ko­jo L. Bu­kaus­kie­nė.

Mo­kyk­li­nis trans­por­tas – ne vai­kams?

Ne vi­si vai­kai tu­ri ga­li­my­bę lan­ky­tis die­nos cen­truo­se ne tik dėl per ma­žo VDC skai­čiaus, bet ir dėl to, kad kai­mo vie­to­vė­se ne­or­ga­ni­zuo­ja­mas trans­por­tas, ku­riuo vai­kai, gy­ve­nan­tys at­okiai, ga­lė­tų pa­siek­ti šiuos cen­trus.

Anot L. Bu­kaus­kie­nės, iš to­li­mes­nių se­niū­ni­jų vai­kai ne­at­ve­ža­mi į die­nos cen­trus, to­dėl jie ga­li už­siim­ti tik trum­pa po­pa­mo­ki­ne veik­la mo­kyk­lo­se, o po jos par­ve­ža­mi na­mo, tad vė­les­niu die­nos me­tu ir va­sa­rą vai­kai die­nos cen­trų pa­siek­ti ne­ga­li.

„Mes, dir­ban­tys so­cia­li­nį dar­bą, ma­to­me, kad vai­kai daž­nai ne­no­ri mo­kyk­lo­je už­siim­ti pa­pil­do­mo­mis veik­lo­mis, jie no­ri pa­keis­ti ap­lin­ką. Be to, kai ku­riems po pa­mo­kų rei­ka­lin­gas mai­ti­ni­mas ir glo­ba. Bet ti­krai yra prob­le­mų dėl trans­por­to. Mo­kyk­lų trans­por­tas tvar­ko­mas taip, kad mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais ve­ža­mi tik tos mo­kyk­los vai­kai ir tik į mo­kyk­lą – ki­tai pa­skir­čiai jie ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mi. Bet man tai ne­sup­ran­ta­ma, nes po pa­mo­kų mo­kyk­li­niai au­to­bu­siu­kai tie­siog sto­vi ga­ra­žuo­se“, – pri­dū­rė L. Bu­kaus­kie­nė.