Varžys anstolius: negaus atlygio už mažų skolų išieškojimą
Už ne­di­de­lių sko­lų iš­ieš­ko­ji­mą ants­to­lis ne­gaus at­ly­gio, penk­ta­die­nį su­tar­ta tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Mil­dos Vai­niu­tės ir Ants­to­lių rū­mų pir­mi­nin­kės In­gos Ka­ra­lie­nės su­si­ti­ki­me.

„Pro­ce­dū­ros kai­nuos ge­ro­kai ma­žiau, nes ne­lie­ka at­ly­gio. (...) At­ly­gis yra vie­na iš su­de­da­mų­jų vyk­dy­mo iš­lai­dų da­lių, yra pro­ce­dū­ros, už ku­rias rei­kia mo­kė­ti, jei na­mo­ka vals­ty­bė, tu­ri su­si­mo­kė­ti pats sko­lin­gas žmo­gus“, – BNS sa­kė Ants­to­lių rū­mų at­sto­vė spau­dai Do­ra Pet­kaus­kai­tė.

Ne­di­de­le sko­la bus lai­ko­ma sko­la iki 100 eu­rų (bu­vo iki 57 eu­rų). Pa­sak Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, bū­ti­nos vyk­dy­mo iš­lai­dos kar­tu su ants­to­lio at­ly­gi­ni­mu at­ski­rais at­ve­jais siek­da­vo iki 160 eu­rų ir ge­ro­kai vir­šy­da­vo pa­čią sko­lą.

„Rei­kia pla­čiau tai­ky­ti at­sa­kin­gos ir są­ži­nin­gos sko­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo po­li­ti­kos pri­nci­pus. Ne­pro­por­cin­gai di­de­lis at­ly­gis ants­to­liui už pra­dels­tos ne­di­de­lės pi­ni­gi­nės sko­los iš­ieš­ko­ji­mą ke­lia pa­grįs­tą vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą ir ne­re­tai tam­pa ne­pa­ke­lia­ma fi­nan­si­ne naš­ta, ypač ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims“, – mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me tei­gia M.Vai­niu­tė.

Sko­los iki 100 eu­rų su­da­ro be­veik pu­sę pri­vers­ti­ne tvar­ka iš­ieš­ko­mų sko­lų.

Anot mi­nis­te­ri­jos, su­si­ti­ki­me taip pat bu­vo ap­tar­ta, kaip ma­žin­ti biu­ro­kra­ti­nę naš­tą ants­to­lių veik­lo­je ir pa­ti­ki­mai sau­go­ti jų tu­ri­mus gy­ven­to­jų duo­me­nis. Iš vi­so ants­to­lių ži­nio­je yra 1,5 mln. by­lų. Šiam tiks­lui bus su­kur­ta dar­bo gru­pė, par­eng­sian­ti kon­kre­čius pa­siū­ly­mus, kaip už­ti­krin­ti ants­to­lių in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (AIS) sau­gu­mą ir funk­cio­na­lu­mą.