Vartotojus atakuoja fiktyvūs komercinių bankų laiškai
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos (RRT) Na­cio­na­li­nis elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo in­ci­den­tų ty­ri­mo pa­da­li­nys (CERT-LT) įspė­ja, kad pra­dė­jo plis­ti su­klas­to­ti elek­tro­ni­niai laiš­kai, ku­riais sie­kia­ma iš­vi­lio­ti iš žmo­nių kon­fi­den­cia­lią ban­ko sąs­kai­tų in­for­ma­ci­ją.

CERT-LT ra­gi­na gy­ven­to­jus ir įmo­nes iš­lik­ti bud­rius, ne­ati­da­ri­nė­ti įta­ri­mą ke­lian­čių nuo­ro­dų ir ne­atsk­leis­ti duo­me­nų, su­si­ju­sių su pri­si­jun­gi­mo ko­dais, slap­ta­žo­džiais ar kon­tak­ti­ne in­for­ma­ci­ja.

Tei­gia­ma, kad ko­mer­ci­niai ban­kai nie­ka­da ne­pra­šo sa­vo klien­tų in­ter­ne­tu at­skleis­ti jo­kių kon­fi­den­cia­lių duo­me­nų.

Tuo me­tu laiš­kus siun­čian­tys pik­ta­va­liai in­for­muo­ja apie gau­tą ar at­lik­tą nau­ją mo­kė­ji­mą, apie bū­ti­ny­bę at­lik­ti ko­kį nors veiks­mą ar pan. Laiš­ke pa­tei­kia­ma in­ter­ne­to nuo­ro­da (ad­re­sas) ir pra­šo­ma pri­si­jung­ti prie su­klas­to­tos elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės.

CERT-LT in­for­muo­ja, kad su­klas­to­tą sve­tai­nę ne­sun­ku at­pa­žin­ti iš nar­šyk­lės ad­re­so lau­ko. Pir­mas po­žy­mis – ban­kų sve­tai­nių ad­re­sai prasideda https, o su­klas­to­tos nuo­ro­dos pra­si­de­da http (be rai­dės s). An­tras po­žy­mis – klas­to­tės do­me­nas ne­tu­ri nie­ko bend­ra su ban­ko pa­va­di­ni­mu (pvz., sgg.naya­rit.gob.mx).