Varšuvoje vėl ašarota dėl skriaudžiamų Vilnijos lenkiškų mokyklų
Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­ko kvie­ti­mu Var­šu­vo­je vie­šė­ję Lie­tu­vos len­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ei­li­nį kar­tą skun­dė­si dėl esą pra­stos len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos mo­kyk­lų pa­dė­ties Vil­niaus kraš­te.

Su­si­ti­ki­muo­se su Len­ki­jos Se­na­to va­do­vy­be – pir­mi­nin­ku Sta­nis­la­wu Karc­zews­kiu, vi­ce­pir­mi­nin­ke Ma­ria Koc, se­na­to­re, Emig­ra­ci­jos ir ry­šių su už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais len­kais ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke Ja­ni­na Sa­ga­tows­ka tra­di­ciš­kai da­ly­va­vo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, LLRA Sei­mo frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, par­la­men­ta­ras Leo­nar­das Tal­mon­tas ir Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst. Kaip pra­ne­ša tink­la­la­pis L24.lt, su­si­ti­ki­mo me­tu daug dis­ku­tuo­ta apie Lie­tu­vos len­kams svar­bius klau­si­mus, ta­čiau la­biau­siai bu­vo su­si­telk­ta ties švie­ti­mu. „Kal­bė­ta apie di­džiau­sias grės­mes, truk­dan­čias funk­cio­nuo­ti len­kų mo­kyk­loms Lie­tu­vo­je: dau­giau­sia prob­le­mų yra su­kur­tos Vil­niaus mies­to val­džios at­sto­vų ir kai ku­rių Vy­riau­sy­bės po­li­ti­kų. Taip pat kal­bė­ta apie žy­mias Vla­dis­la­vo Si­ro­kom­lės, Si­mo­no Ko­nars­kio ir Joa­chi­mo Le­le­ve­lio mo­kyk­las“, – ra­šo­ma in­for­ma­ci­jo­je.

Taip pat pri­me­na­ma, kad per­nai len­kų švie­ti­mo Lie­tu­vo­je klau­si­mais rū­pi­no­si Len­ki­jos Sei­mas, rug­sė­jį pri­ėmęs spe­cia­lų nu­ta­ri­mą, ku­riuo „ra­gi­no Lie­tu­vą im­tis veiks­mų už­ti­krin­ti de­ra­mą edu­ka­ci­jos len­kų kal­ba plė­trą, „a­ti­tin­kan­čią vi­suo­ti­nai pri­im­ti­nus eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus“. „Šis do­ku­men­tas tu­ri di­de­lę reikš­mę ir dip­lo­ma­ti­nę svar­bą. Ge­rai, kad po in­ten­sy­vaus Len­ki­jos Sei­mo dar­bo Lie­tu­vos len­kų švie­ti­mą ėmė gin­ti ir Len­ki­jos Se­na­tas“, – pa­ste­bi­ma pra­ne­ši­me. Kar­tu tei­gia­ma, kad Len­ki­jos Se­na­to, ku­rio už­duo­tis – „rū­pin­tis len­kais, iš­si­bars­čiu­siais po vi­są pa­sau­lį, ir ypa­tin­gai Lie­tu­vos len­kais“, pir­mi­nin­kas S. Karc­zews­kis pa­žy­mė­jo, jog Lie­tu­vos len­kų klau­si­mai vi­sa­da bus svar­bi Len­ki­jos Se­na­to in­te­re­sų da­li­mi.