Varšuva priminė Lietuvai seną problemą
Var­šu­vo­je ap­si­lan­kiu­si Lie­tu­vos par­la­men­ta­rų de­le­ga­ci­ja iš­gir­do tra­di­ci­nį Len­ki­jos pa­gei­da­vi­mą, su­si­ju­sį su len­kų tau­ti­ne ma­žu­ma.

Mū­sų ša­lies par­la­men­ta­rų de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio, šią sa­vai­tę da­ly­va­vo Var­šu­vo­je vy­ku­sio­je Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos par­la­men­tų na­rių asamb­lė­jo­je. Lie­tu­vos po­li­ti­kai su­si­ti­ko su Len­ki­jos pre­zi­den­tu Andr­ze­ju­mi Du­da, Se­na­to ir Sei­mo pir­mi­nin­kais Sta­nis­la­wu Karc­zews­kiu bei Ma­re­ku Kuch­cins­kiu.

Po­li­ti­kai ti­ki­si, kad ne pa­tiems ge­riau­siems šiuo me­tu dvi­ša­liams san­ty­kiams šis vi­zi­tas su­tei­kė po­zi­ty­vų im­pul­są. Po­li­to­lo­gas pri­me­na, kad ge­ri ry­šiai su kai­my­ne ša­li­mi mums itin rei­ka­lin­gi.

Kal­bė­jo apie Lie­tu­vos len­kų teises

Len­ki­jos am­ba­sa­da pra­ne­šė, kad pre­zi­den­tas A. Du­da su Lie­tu­vos ir Ukrai­nos at­sto­vais ap­ta­rė re­gio­ni­nį sau­gu­mą, Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­ci­jų Ru­si­jos at­žvil­giu po­li­ti­ką, tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tį ir at­min­ties vie­tų ap­sau­gą.

Len­ki­jos vals­ty­bės se­kre­to­rius Krzysz­to­fas Szczers­kis nu­ro­dė ir apie ką kon­kre­čiai kal­bė­ta su mū­sų ša­lies at­sto­vais. „Su Lie­tu­vos par­tne­riais pre­zi­den­tas kal­bė­jo apie Lie­tu­vos len­kų tei­ses ir pa­brė­žė, kad šiuo klau­si­mu tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas abi­pu­siš­ku­mo pri­nci­pas. Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad Eu­ro­pos stan­dar­tai, su­si­ję su len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je tei­sė­mis, tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ti“, – tei­gė par­ei­gū­nas.

Anot K. Szczers­kio, A. Du­da iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę ir apie Len­ki­jos įsi­pa­rei­go­ji­mus lie­tu­vių bei ukrai­nie­čių tau­ti­nėms ma­žu­moms. „Pre­zi­den­tas sa­kė, kad sie­kiant su­pras­ti dvie­jų tau­tų prob­le­mas bū­ti­nas dia­lo­gas. Jis pa­tvir­ti­no, kad yra pa­si­ren­gęs kal­bė­tis apie ukrai­nie­čių ir lie­tu­vių ma­žu­mų pa­dė­tį, tei­ses ir po­rei­kius Len­ki­jo­je“, – pa­žy­mė­jo jis.

Ne­pa­to­gių klau­si­mų neišgirdo

Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Pra­nckie­tis tvir­ti­no, kad iš ko­le­gos Len­ki­jos Se­na­to va­do­vo S. Karc­zews­kio ne­iš­gir­do klau­si­mo dėl pa­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis įtei­si­ni­mo. „Po­kal­bis man bu­vo la­bai pa­to­gus, ka­dan­gi ne­tu­rė­jau dėl nie­ko kon­kre­taus įsi­pa­rei­go­ti. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė už­duo­ti klau­si­mų. Ti­kė­jau­si, kad bus to­kių klau­si­mų, bet pats po­nas S. Karc­zews­kis jų ne­už­da­vė“, – pa­sa­ko­jo jis.

V. Pra­nckie­čio tei­gi­mu, per vi­zi­tą Var­šu­vo­je su Len­ki­jos va­do­vy­be ap­tar­ti stra­te­gi­niai klau­si­mai: par­ama Ukrai­nos ko­vai su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais, Len­ki­jos įsi­pa­rei­go­ji­mas ne­pirk­ti elek­tros ener­gi­jos iš Bal­ta­ru­si­jo­je, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės.

Su­si­do­mė­jo Sei­mo iniciatyvomis

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) na­riui And­riui Ku­bi­liui vi­zi­tas Var­šu­vo­je pa­da­rė tei­gia­mą įspū­dį. „Gal ko­kios nors dvi­ša­lės prob­le­mos ir su­men­ko, kai svars­tė­me la­bai svar­bius klau­si­mus, su­si­ju­sius su mū­sų bend­ra par­ama Ukrai­nai bei Bal­ta­ru­si­jos de­mo­kra­ti­nėms ten­den­ci­joms. Džiau­giuo­si, kad Len­ki­jos par­la­men­ta­rai pri­ta­rė mū­sų ini­cia­ty­voms ir idė­joms: ir dėl Mar­ša­lo pla­no Ukrai­nai, ir dėl bend­rų vi­zi­tų. Šiuo po­žiū­riu bu­vo jus­ti stip­ri bend­rys­tė, o ne kaž­ko­kių emo­ci­nių ne­su­ta­ri­mų dėl ko­kių nors iki šiol daž­nai mi­nė­tų prob­le­mų“, – ti­ki­no jis.

A. Ku­bi­liui te­ko gir­dė­ti, kad Len­ki­jos Se­na­to ir Sei­mo va­do­vy­bė la­bai su­si­do­mė­jo mū­sų par­la­men­to ini­cia­ty­vo­mis, ku­rias įgy­ven­di­na lai­ki­no­ji Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pė. „Tiek dėl Len­ki­jos te­le­vi­zi­jų trans­lia­vi­mo, tiek dėl pa­leng­vin­to pri­ėmi­mo į uni­ver­si­te­tus tiems, ku­rie mo­ka ki­tas kal­bas, įskai­tant len­kų“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Pro­gą pra­tęs­ti dvi­ša­lius po­kal­bius mū­sų ša­lies po­li­ti­kai tu­rės ki­tą sa­vai­tę, kai se­niai pla­nuo­to vi­zi­to į Var­šu­vą vyks Sei­mo ERK.

A. Ku­bi­lius vy­lė­si, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mui pa­vyks pa­keis­ti tam ti­krus įsta­ty­mus, dėl ku­rių ne kar­tą su­lauk­ta Var­šu­vos prie­kaiš­tų. Ta­čiau jis pa­žy­mė­jo, kad kai ku­rie bū­ti­ni pa­kei­ti­mai, tar­ki­me, as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis įtei­si­ni­mas, tu­ri bū­ti įtvir­tin­ti ne tik dėl Lie­tu­vos pi­lie­čių len­kų.

San­ty­kių pa­va­sa­ris dar neatėjo

„Kregž­du­tės skren­da, bet pa­va­sa­ris dar ne­atė­jo“, – taip dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius įver­ti­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­tas An­dže­jus Pukš­to. Kaip po­zi­ty­vius pos­lin­kius jis iš­sky­rė Len­ki­jos po­zi­ci­ją ne­pirk­ti elek­tros ener­gi­jos iš As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, tai, kad po il­gos per­trau­kos sau­sio pa­bai­go­je Var­šu­vo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu ap­si­lan­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. „Tre­čias da­ly­kas, ku­rį ma­ty­čiau, – la­bai aiš­kios prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio dek­la­ra­ci­jos. Jis sa­kė, kad san­ty­kiai su Len­ki­ja yra pri­ori­te­ti­niai“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Anot A. Pukš­to, es­mi­nės prob­le­mos, truk­dan­čios san­ty­kių at­ši­li­mui, yra su­si­ju­sios su len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos klau­si­mais Lie­tu­vo­je. „Var­šu­va tai la­bai aiš­kiai įvar­di­ja. Kai kal­ba­me apie len­kų ma­žu­mos klau­si­mus, pa­ke­tas su­si­de­da iš ke­lių da­ly­kų. Vi­sų pir­ma – mo­kyk­lų, kur dės­to­ma len­kų kal­ba, klau­si­mai, pa­var­džių ir var­dų ra­šy­mas. Ko ge­ro, Len­ki­ja lau­kia ir ko­kių nors pa­pil­do­mų ges­tų, sim­bo­li­nių da­ly­kų len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­žvil­giu“, – sa­kė jis.

A. Pukš­to ne­si­ry­žo prog­no­zuo­ti, ar da­bar­ti­nė Lie­tu­vos val­džia su­ge­bės iš­spręs­ti as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis klau­si­mą. Vis dėl­to po­li­to­lo­gas pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos ir Len­ki­jos drau­gys­tė yra la­bai svar­bi. Ypač mū­sų ša­liai.

Tri­ša­lės Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos ta­ry­bos sprendimai

Var­šu­vo­je vy­ku­sio­je tri­ša­lė­je Lie­tu­vos Sei­mo, Len­ki­jos Sei­mo bei Se­na­to ir Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rių asamb­lė­jos 8-ojo­je se­si­jo­je pa­si­ra­šy­tas bai­gia­ma­sis do­ku­men­tas, ku­ria­me reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl il­giau ne­gu tre­jus me­tus vyks­tan­čios Kry­mo oku­pa­ci­jos ir dėl Ru­si­jos ke­ti­ni­mų to­liau es­ka­luo­ti jos pra­dė­tą gink­luo­tą konf­lik­tą Ry­tų Ukrai­no­je, taip pat dėl smur­ti­nės Bal­ta­ru­si­jos val­džios reak­ci­jos į vi­suo­me­nės pro­tes­tus šio­je ša­ly­je.

Do­ku­men­te at­krei­pia­mas dė­me­sys į sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės ke­lia­mą grės­mę vi­so re­gio­no sau­gu­mui.

Par­la­men­ta­rai ra­gi­na Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jas ir vals­ty­bes na­res stip­riau rem­ti prie­mo­nes, ku­rio­mis sie­kia­ma duo­ti at­kir­tį de­zin­for­ma­ci­jos ir pro­pa­gan­dos ak­ci­joms, ypač su­stip­ri­nant ne­prik­lau­so­mą ir ob­jek­ty­vią ži­niask­lai­dą ru­sų kal­ba.

Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys į tai, kad bū­ti­na ati­džiai nag­ri­nė­ti ki­ber­ne­ti­nius pa­vo­jus ir par­eng­ti veiks­min­gos ko­vos su to­kio ti­po pa­vo­jais prie­mo­nes.

Bai­gia­ma­ja­me do­ku­men­te tri­ša­lė par­la­men­ti­nė asamb­lė­ja pa­tvir­ti­na re­mian­ti vi­siš­ką Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tą ir te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą pa­gal tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­tas sie­nas bei ra­gi­na Ru­si­ją nu­trauk­ti Kry­mo oku­pa­ci­ją ir liau­tis pa­žei­di­nė­ti as­me­nų, gy­ve­nan­čių Kry­me, žmo­gaus tei­ses.

Asamb­lė­ja taip pat su­ta­rė bend­ru laiš­ku kreip­tis į ES vals­ty­bių na­rių par­la­men­tus ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Kong­re­są, ra­gi­nant teik­ti ir įgy­ven­din­ti bend­ras Va­ka­rų bend­ruo­me­nės par­amos Ukrai­nai ini­cia­ty­vas, reng­ti ir koor­di­nuo­ti bend­rus vi­zi­tus.

Asamb­lė­ja ra­gi­na kuo grei­čiau vi­siš­kai įgy­ven­din­ti ES ir Ukrai­nos aso­cia­ci­jos su­tar­tį ir baig­ti vi­zų Ukrai­nos pi­lie­čiams pa­nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­rą.

Tri­ša­lė asamb­lė­ja krei­pia­si į Bal­ta­ru­si­jos val­džią, ra­gin­da­ma lai­ky­tis pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių ir lais­vių, su­da­ran­čių pa­ma­tus, ant ku­rių ES no­ri kur­ti sa­vo san­ty­kius su Bal­ta­ru­si­ja, taip pat ra­gi­na Bal­ta­ru­si­jos val­džią ne­del­siant pa­leis­ti vi­sus su­lai­ky­tus as­me­nis.