Vargstantiesiems išmokų gali tekti palaukti
Šį mė­ne­sį da­lis so­cia­li­nės par­amos nau­jai be­si­krei­pian­čių as­me­nų jiems pri­klau­san­čių iš­mo­kų ga­li ne­su­lauk­ti. Sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­nės par­amos sky­rių dar­buo­to­jai die­va­go­ja­si dėl to esan­tys ne­kal­ti - pi­ni­gų yra, bet ky­la tech­ni­nių prob­le­mų.

Dau­giau­sia rū­pes­čių ke­lia va­sa­rį nuo­lat strin­gan­čios So­cia­li­nės par­amos šei­mai in­for­ma­ci­nė sis­te­ma (SPIS) ir So­cia­li­nės par­amos aps­kai­tos sis­te­ma „Pa­ra­ma“. Ne­ga­lė­da­mi prie jų pri­si­jung­ti, me­ri­jų val­di­nin­kai ne­tu­ri ga­li­my­bės aps­kai­čiuo­ti ne tik so­cia­li­nių iš­mo­kų, bet ir kom­pen­sa­ci­jų. Jie bai­mi­na­si, ar spės sa­vo dar­bą at­lik­ti lai­ku.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) at­sto­vai ti­ki­na, kad to­kia bai­mė ne­pag­rįs­ta, nes sis­te­mų ge­di­mai esą jau pa­ša­lin­ti.

Ar­ba vė­liau, ar­ba kovą

Ša­kių gy­ven­to­ja, LŽ pra­šiu­si ne­mi­nė­ti nei jos var­do, nei pa­var­dės, pa­sa­ko­jo, jog šį mė­ne­sį pa­tei­ku­si pra­šy­mą skir­ti jai so­cia­li­nę pa­šal­pą su­ži­no­jo, kad pa­šal­pa ga­li vė­luo­ti. „Ne kar­tą tei­ra­vau­si, ka­da su­lauk­siu pi­ni­gų. Ma­ne vis ra­min­da­vo, kad jie tuoj bus. Aiš­kin­da­vo, kad ne sa­vi­val­dy­bė kal­ta, o kaž­ko­kia nuo­lat strin­gan­ti sis­te­ma. Nuo to­kių pa­aiš­ki­ni­mų aš ar ma­no vai­kai so­tūs ne­bū­si­me“, - pik­ti­no­si mo­te­ris. Ji ste­bė­jo­si, kad šei­mos, ku­rios pa­šal­pas ga­vo ir pra­ėju­sį mė­ne­sį, jų su­lau­kė lai­ku.

Ša­kių ra­jo­no me­ri­jos So­cia­li­nės par­amos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va Pi­ly­pai­ty­tė LŽ ti­ki­no, kad me­ri­ja čia iš tie­sų nie­kuo dė­ta. Tie­siog val­di­nin­kams ky­la prob­le­mų pri­si­jung­ti prie SPIS ir „Pa­ra­mos“ sis­te­mų. „Vie­no as­mens pra­šy­mo for­mi­ni­mas ir jam pri­klau­san­čios iš­mo­kos skai­čia­vi­mas trun­ka kur kas il­giau nei įpras­tai", - sa­kė jis.

D. Pi­ly­pai­ty­tės tei­gi­mu, ne­ri­mą ke­lia tai, kad tech­ni­niai ne­sklan­du­mai ne­iš­nyks­ta ir ar­tė­jant mė­ne­sio pa­bai­gai, kai dar­bo kaip tik dau­gė­ja. „Bi­jau, kad iki va­sa­rio pa­bai­gos ga­li­me kai kam ne­spė­ti aps­kai­čiuo­ti iš­mo­kų. Juo­lab kad šis mė­nuo trum­pes­nis. To­dėl par­amos ga­vė­jai šio mė­ne­sio iš­mo­kas gaus tik ko­vą“, - LŽ at­vi­ra­vo val­di­nin­kė. Kiek as­me­nų ga­li dėl to nu­ken­tė­ti, jis D. Pi­ly­pai­ty­tė ne­si­ry­žo prog­no­zuo­ti.

Va­sa­rio mė­ne­sį Ša­kių ra­jo­ne so­cia­li­nes pa­šal­pas ga­vo 2149 gy­ven­to­jai. Jų skai­čius nuo­lat au­ga - sau­sį pa­šal­pų ga­vė­jų bu­vo 2132, gruo­dį - 2040.

Plu­ša ir po dar­bo valandų

Su strin­gan­čio­mis kom­piu­te­ri­nė­mis so­cia­li­nės par­amos sis­te­mo­mis su­si­dū­rė ne tik ša­kie­čiai.

LŽ kal­bin­ta Šiau­lių mies­to me­ri­jos So­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Kiu­rie­nė taip pat ne­slė­pė, kad sis­te­mų SPIS ir „Pa­ra­ma“ trik­džiai ke­lia prob­le­mų skai­čiuo­jant so­cia­li­nes iš­mo­kas rem­ti­niems gy­ven­to­jams. Pa­ma­čius, kad trik­džių bū­na ma­žiau pa­si­bai­gus dar­bo die­nai, da­lį skai­čia­vi­mų val­di­nin­kės at­lie­ka pa­si­li­ku­sios me­ri­jo­je po dar­bo va­lan­dų. „Sten­gia­mės, kad nė vie­nas par­amos ga­vė­jas ne­lik­tų be jos“, - pa­brė­žė I. Kiu­rie­nė.

Apie ana­lo­giš­kas tech­ni­nes prob­le­mas LŽ pa­sa­ko­jo ir ki­tų ša­lies me­ri­jų so­cia­li­nės par­amos sky­rių dar­buo­to­jai. Jie ti­ki­no, kad ne­sklan­du­mai iš­ryš­kė­jo jau sau­sio pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis.

Ap­sid­raus­da­mos nuo ga­li­mo so­cia­li­nės par­amos ga­vė­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės sa­vo in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se pa­skel­bė iš­anks­ti­nį at­sip­ra­šy­mą, ku­ria­me aiš­ki­na, kad prob­le­mų ra­do­si ne dėl nuo jų pri­klau­san­čių prie­žas­čių. Mat įspė­ji­mo apie ga­li­mus SPIS ir „Pa­ra­mos“ sis­te­mų veik­los trik­džius sa­vi­val­dy­bės su­lau­kė iš SADM.

„Ne­no­ri­me, kad kal­tin­tų mus. O mi­nis­te­ri­ja taip ap­sid­rau­džia - ne­no­ri, kad mū­sų spe­cia­lis­tai nuo­lat skam­bi­nė­tų ir skųs­tų­si dėl sis­te­mų stri­gi­mo“, - sa­kė Ša­kių ra­jo­no me­ri­jos So­cia­li­nės par­amos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė D. Pi­ly­pai­ty­tė.

Prob­le­mos iš­ny­ko?

In­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą sis­te­mų stri­gi­mą iš SADM ga­vo vi­sos ša­lies sa­vi­val­dy­bės. Mi­nis­te­ri­ja joms aiš­ki­no, jog to­kia si­tua­ci­ja su­si­da­rė įvy­kus tech­ni­nės įran­gos, ku­rią SADM nuo­mo­ja Re­gis­trų cen­tras, ge­di­mui. Esą šiuo me­tu pa­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je yra die­gia­ma įsi­gy­ta nau­ja tech­ni­nė įran­ga, į ku­rią SPIS pla­nuo­ja­ma per­kel­ti iki ko­vo 1 die­nos.

„Šiuo me­tu SPIS sis­te­ma at­kur­ta ir vei­kia be trik­džių. In­for­ma­ci­jos, kad iš­mo­kos sa­vi­val­dy­bė­se bu­vo iš­mo­kė­tos pa­vė­luo­tai, mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri“, - LŽ aiš­ki­no SADM In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Pu­zas. Anot jo, mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tams su­si­sie­kus su Tra­kų, Laz­di­jų, Bir­žų, Jo­niš­kio, Jo­na­vos, Ši­lu­tės, Kė­dai­nių, Klai­pė­dos ra­jo­no, Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­mis bei Klai­pė­dos ir Vil­niaus mies­tų sa­vi­val­dy­bė­mis, šios in­for­ma­vo, kad trik­džiai bu­vo pa­ste­bė­ti, ta­čiau so­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų mo­kė­ji­mas gy­ven­to­jams ne­vė­la­vo.