Vargstantiems Lietuvos vaikams – daugiau nei 140 000 eurų
„Gel­bė­kit vai­kus“ par­amos kon­cer­to „Už vai­kys­tę“ me­tu, Lie­tu­vos žmo­nės vargs­tan­tiems Lie­tu­vos vai­kams pa­au­ko­jo dau­giau nei 135 000 eu­rų. Be to, dau­giau nei 6000 eu­rų bu­vo pa­au­ko­ti au­ko­ji­mo por­ta­le Au­kok.lt.

Or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ va­do­vė Ra­sa Dič­pe­trie­nė nuo­šir­džiai dė­ko­ja Lie­tu­vos žmo­nėms už pa­si­ti­kė­ji­mą jau be­veik ket­vir­tį am­žiaus Lie­tu­vo­je ak­ty­viai dir­ban­čia or­ga­ni­za­ci­ja bei už au­kas, ku­rios or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ glo­bo­ja­moms šei­moms tam­pa tramp­li­nu į pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, o jų vai­kams – į jau­kes­nį ir švie­ses­nį gy­ve­ni­mą. „Džiu­gu, kad Lie­tu­vos žmo­nės jau ket­vir­tus me­tus taip gau­siai pri­si­de­da prie vargs­tan­čių Lie­tu­vos vai­kų ge­ro­vės. Vi­sus mū­sų au­ko­to­jus drįs­čiau pa­va­din­ti ste­buk­la­da­riais. Kai esa­me vie­nin­gi, kiek­vie­nas Lie­tu­vos žmo­nių pa­au­ko­tas eu­ras pa­virs­ta ste­buk­lu vargs­tan­čio Lie­tu­vos vai­ko gy­ve­ni­me. Tai ga­li bū­ti ste­buk­las, kai at­okia­me Dzū­ki­jos kai­me var­gin­go­je šei­mo­je gy­ve­nan­ti mer­gai­tė pir­mą ir gal­būt net vie­nin­te­lį kar­tą gy­ve­ni­me pa­ma­to jū­rą ar­ba ste­buk­las, kai liūd­nų akių ber­niu­kas, gy­ve­nan­tis vien­kie­my­je su tė­čiu ir dar 6 bro­liais bei se­se­ri­mis pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me at­si­kan­da ba­na­no, o taip pat, kai at­okia­me kai­me su­griu­vu­sia­me na­me gy­ve­nu­si šei­ma grįž­ta į sa­vo na­me­lį nau­jai už­deng­tu sto­gu ir su­tvar­ky­to­mis sie­no­mis, pro ku­rias ne­be­pu­čia vė­jas“, - var­di­ja Ra­sa.

Kon­cer­to ren­gė­jai ti­ki­na, kad po pra­ei­tų me­tų kon­cer­to, ge­rų dar­bų pa­da­ry­ta ti­krai la­bai daug, tik gai­la, kad jų vi­sų ne­įma­no­ma iš­var­din­ti kon­cer­to me­tu. Vien jau ko ver­ta kas­me­ti­nė par­ama net 32 vi­so­je Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems ir apie 700 vai­kų kas­dien glo­bo­jan­tiems bei pa­mai­ti­nan­tiems or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ die­nos cen­trams! Me­ti­nė­je 2013-2014 m. kon­cer­to at­as­kai­to­je taip pat daug pa­gal­bos tvar­kin­goms, ta­čiau ne­lai­mė­je at­si­dū­ru­sioms vargs­tan­čioms dau­gia­vai­kėms šei­moms: iš­gręž­tas gė­lo van­dens grę­ži­nys, rė­mė­jų lė­šo­mis par­ūpin­ti nau­ji sau­gūs na­mai tvar­kin­gai 9 as­me­nų šei­mai, nau­jas na­mo sto­gas 10 as­me­nų šei­mai, at­nau­jin­tas na­mo sto­gas ir ka­mi­nai ma­mai su 4 vai­kais bei dar daug ki­tų, ku­riuos ga­li­ma ras­ti or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Šių me­tų kon­cer­to me­tu su­rink­ta Lie­tu­vos žmo­nių par­ama taip pat virs pra­smin­gais dar­bais, pa­ge­ri­nan­čiais var­gin­giau­sių Lie­tu­vos vai­kų bui­tį ir bū­tį.

Or­ga­ni­za­ci­ja „Gel­bė­kit vai­kus“ ta­ria AČIŪ jums, ge­rie­ji Lie­tu­vos žmo­nės, už tai, kad kas­dien do­va­no­ja­te ma­žus ste­buk­lus mū­sų glo­bo­ja­miems vai­kams bei ska­ti­na ir to­liau pa­gal ga­li­my­bes ar­ti­miau­sio­je sa­vo ap­lin­ko­je pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos vai­kų ge­ro­vės: ap­gin­ti mu­ša­mą ar tą, iš ku­rio ty­čio­ja­ma­si, pa­guos­ti liū­din­tį, par­em­ti vargs­tan­tį.