Vandentiekio avarija sutrikdė Nacionalinio vėžio instituto veiklą
Dėl penk­ta­die­nio nak­tį įvy­ku­sios „Vil­niaus van­de­nų“ ava­ri­jos su­tri­ko Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to (NVI) dar­bas.

Kaip in­for­muo­ja por­ta­las del­fi.lt, už­lie­ti San­ta­riš­kių me­di­ci­nos įstai­gas jun­gian­tys tu­ne­liai, van­duo pa­te­ko NVI rū­sius.

Dėl šios ava­ri­jos lai­ki­nai su­tri­ko NVI Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos, kli­ni­kos sta­cio­na­ro sky­rių dar­bas, lai­ki­nai iš­jung­ta diag­nos­ti­nė ir te­ra­pi­nė apa­ra­tū­ra. Ati­dė­tos kon­sul­ta­ci­jos, gy­dy­mo pro­ce­dū­ros, taip pat ir spin­du­li­nė te­ra­pi­ja, at­šauk­tos su­pla­nuo­tos ope­ra­ci­jos. Įjung­ta apa­ra­tū­ra, nau­do­jant vie­ti­nį elek­tros ge­ne­ra­to­rių, pa­lik­ta tik rea­ni­ma­ci­jo­je.

Bend­ro­vės „Vil­niaus van­de­nys“ lai­ki­no­ji Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė Kris­ti­na Ka­za­kie­nė BNS tei­gė, kad spe­cia­lis­tai vis dar ša­li­na ava­ri­jos pa­da­ri­nius. Ji sa­kė kol kas ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti, koks yra ava­ri­jos mas­tas.

„Šiuo me­tu dar dir­ba mū­sų at­sto­vai, yra iš­kvies­ta pa­pil­do­mai dar­buo­to­jų. Kol nė­ra lik­vi­duo­ti pa­da­ri­niai, la­bai su­nku apib­rėž­ti, ko­kio mas­to ava­ri­ja. Šiaip van­dens tie­ki­mas yra at­sta­ty­tas, trū­kęs vamz­dis šiuo me­tu jau yra su­tvar­ky­tas, tik­tai lik­vi­duo­ja­mi ava­ri­jos pa­da­ri­niai“, - sa­kė K.Ka­za­kie­nė.