Valstybinių laidotuvių sąmata kelia abejonių
Per Sau­sio 13-osios ag­re­si­ją ne­įga­liai­siais ta­pu­sius ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jus siū­lo­ma lai­do­ti vals­ty­bės lė­šo­mis. Skai­čiuo­ja­ma, kad kas­met šiam tiks­lui rei­kės apie 9100 eu­rų (32 tūkst. li­tų).

Pra­ėjus be­veik ket­vir­čiui am­žiaus nuo tra­giš­kų Sau­sio įvy­kių, val­džia ima svars­ty­ti dar vie­ną ak­tua­lų tų die­nų da­ly­viams klau­si­mą. Siū­lo­ma įtei­sin­ti, kad dėl so­vie­ti­nės ag­re­si­jos ne­dar­bin­gais pri­pa­žin­ti ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, kaip ir re­zis­ten­tai, Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rai, tar­ny­bo­je žu­vę ka­riai ar žy­mūs vi­suo­me­nės vei­kė­jai, bū­tų lai­do­ja­mi vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

To­kį pro­jek­tą par­en­gė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM). Ta­čiau val­di­nin­kų pa­teik­ta są­ma­ta ke­lia po­li­ti­kams abe­jo­nių. Šiuo me­tu ofi­cia­liai ne­dar­bin­gais yra pri­pa­žin­ta apie 110 gy­nė­jų.

Skir­tų pašalpą

SADM tei­gi­mu, tei­siš­kai su­re­gu­liuo­ti šį klau­si­mą pra­šė Sau­sio 13-osios nu­ken­tė­ju­sių­jų drau­gi­ja. Įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, pri­pa­žin­ti ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais dėl 1991 me­tų sau­sio 11–13 die­no­mis ir vė­liau vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, bū­tų lai­do­ja­mi vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis, ski­riant vien­kar­ti­nę 40 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio pa­šal­pą - 1520 eu­rų (5244 li­tus). Ją iš­mo­kė­tų gy­nė­jo dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja. Ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti siū­lo­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ti 2 proc. šioms pa­šal­poms mo­kė­ti nu­ma­ty­tų lė­šų.

Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu yra 110 ne­dar­bin­gais ar iš da­lies dar­bin­gais pri­pa­žin­tų lais­vės gy­nė­jų. Vi­du­ti­nis jų am­žius - 70 me­tų. To­dėl pro­jek­to ren­gė­jai ma­no, kad vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das šiems as­me­nims lai­do­ti bū­tų tiks­lin­ga iš­skai­dy­ti per 15 me­tų. To­kiu at­ve­ju mi­rus gy­nė­jui ne­prik­lau­sy­tų 8 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio - 304 eu­rų (1048 li­tų) - vien­kar­ti­nė pa­šal­pa, mo­ka­ma pa­pras­tiems pi­lie­čiams.

Lauks sprendimo

Sau­sio 13-osios nu­ken­tė­ju­sių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ar­nol­das Ba­ry­sas tei­gia­mai ver­ti­no SADM ope­ra­ty­vu­mą, ta­čiau džiaug­tis ne­sku­bė­jo. “Net nu­ste­bo­me, kad pro­jek­tas bu­vo par­eng­tas taip grei­tai. Ta­čiau iki fi­na­lo lau­kia il­ga pro­ce­dū­ra. Ir Sei­me ga­li at­si­ras­ti “pro­tin­gų” ar­gu­men­tų, kad to da­ry­ti ne­rei­kia. Be­lie­ka lauk­ti”, - LŽ sa­kė drau­gi­jos va­do­vas.

Jis pri­si­mi­nė, kad ini­ci­juo­ti to­kią pa­tai­są bu­vo pra­šo­mas dar kon­ser­va­to­rių so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Do­na­tas Jan­kaus­kas. “Iš mū­sų rei­ka­la­vo vi­so­kių są­ma­tų - lyg vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­ži­no­tų, kiek kai­nuo­ja pa­lai­do­ti žmo­gų. Vis­ką su­skai­čia­vo­me, pa­tei­kė­me, bet kas iš to. Su­lau­kė­me tra­di­ci­nio at­sa­ky­mo: “Kri­zė, pi­ni­gų nė­ra”, - pa­sa­ko­jo A. Ba­ry­sas. Jo nuo­mo­ne, ši Vy­riau­sy­bė “la­biau lin­ku­si į dia­lo­gą”.

Drau­gi­jos va­do­vo ži­nio­mis, ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jo sta­tu­sas pri­pa­žin­tas maž­daug 800 žmo­nių, 121 as­mens ne­dar­bin­gu­mą ar­ba da­li­nį dar­bin­gu­mą yra pa­tvir­ti­nu­sios ofi­cia­lios ins­ti­tu­ci­jos. “Tai ti­krai la­bai ne­daug”, - tvir­ti­no A. Ba­ry­sas.

Kar­tu jis ap­gai­les­ta­vo, kad nie­kaip ne­si­se­ka ras­ti bend­ros kal­bos su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be. Anot drau­gi­jos pir­mi­nin­ko, jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti dėl ka­pi­nių skly­po, ku­ria­me am­ži­no poil­sio ga­lė­tų at­gul­ti vi­si lais­vės gy­nė­jai. Sos­ti­nės Ro­kan­tiš­kių ka­pi­nė­se to­kia vie­ta bu­vo nu­ma­ty­ta, par­eng­tas ir pro­jek­tas, ta­čiau, anot pa­šne­ko­vo, “nei de facto, nei de jure” rei­ka­las taip ir li­ko ne­sut­var­ky­tas. “Klau­si­mas bu­vo ati­dė­lio­ja­mas ieš­kant prie­žas­čių, ko­dėl mums ne­ga­li­ma skir­ti to skly­po”, - tei­gė A. Ba­ry­sas.

Su­prie­šins vi­suo­me­nę

Kri­tiš­kai SADM pro­jek­tą ver­ti­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas. Jo nuo­mo­ne, to­kios nuo­sta­tos įtei­si­ni­mas vėl su­kir­šin­tų vi­suo­me­nę. “Ne­tei­sin­ga, kai vi­sos vi­suo­me­nės nuo­pel­nus sa­vi­na­si tam ti­kra gru­pė pi­lie­čių. Kaip jaus­tis Sei­mo, te­le­vi­zi­jos bokš­to ir ki­tiems gy­nė­jams, ku­rie ne­pra­šė jo­kio sta­tu­so?” - klau­sė jis.

Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad lais­vės gy­nė­jai ir taip gau­na di­des­nes iš­mo­kas. A. Sy­so ma­ny­mu, vals­ty­bei per di­de­lė pra­ban­ga pri­siim­ti pa­pil­do­mas iš­lai­das. “Nors ir ne­di­de­lė su­ma, ji bus den­gia­ma vi­sų mū­sų sąs­kai­ta. Jau tu­rė­jo­me per­so­na­li­nius pen­si­nin­kus, ir jais pik­ti­no­mės. Gau­nan­čių­jų vals­ty­bi­nes pen­si­jas da­bar de­šim­te­rio­pai dau­giau, pri­vi­le­gi­juo­tų­jų ra­tą vis siū­lo­ma plės­ti”, - ne­slė­pė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jis prog­no­za­vo, kad par­la­men­ta­rams šis pro­jek­tas užk­lius. “Ne­ti­kiu tais skai­čiais. Dar nė vie­na pro­jek­tuo­ta są­ma­ta ne­su­ma­žė­jo, tik ge­ro­kai di­dė­jo”, - kal­bė­jo A. Sy­sas.

SADM duo­me­ni­mis, 75-100 proc. dar­bin­gu­mo per Sau­sio įvy­kius ne­te­ku­siems gy­nė­jams mo­ka­ma 464 eu­rų (1600 li­tų) vals­ty­bi­nė pen­si­ja. Pra­ra­du­sie­ji 60-70 proc. dar­bin­gu­mo gau­na 348 eu­rų (1200 li­tų), 45-55 proc. - 232 eu­rų (800 li­tų) vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Šiems as­me­nims taip pat mo­ka­ma so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ja.