Valstybinių įstaigų kompiuterius saugo su Rusija siejama programinė įranga
Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo spe­cia­lis­tai šiuo me­tu ieš­ko, kuo pa­keis­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se nau­do­ja­mą ne­sau­gią su Ru­si­ja sie­ja­mą prog­ra­mi­nę įran­gą. Ji pa­lie­ka spra­gas, lei­džian­čias įsi­lauž­ti į sis­te­mas, sa­ko kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ed­vi­nas Ker­za.

„Ži­no­ma at­ve­jų, kai yra įtar­ti­nų prog­ra­mi­nių įran­gų. Ži­nau vie­ną at­ve­jį, apie ku­rį ga­lė­čiau ge­ro­kai vė­liau pa­sa­ky­ti, nes ban­do­me jį iš­spręs­ti. Vie­na pa­grin­di­nių prie­mo­nių – ap­ri­bo­ti vie­šą prie­igą. Nes jei yra įta­ri­mas, kad ga­li bū­ti nuo­to­li­niu bū­du prie­ita, val­do­ma, pla­ti­na­mi at­nau­ji­ni­mai, aki­vaiz­du, kad rei­kia pe­rim­ti tų pri­si­jun­gi­mų kon­tro­lę (...). Pa­ste­bi­ma, kad yra pa­lik­tos prie­mo­nės pri­si­jung­ti, o kai pri­si­jun­gia, spėk, ką jie da­ro, kaip jie kon­tro­liuo­ja. Tie var­tai yra už­ver­ti, bet pa­na­šu, kad kaž­kas tu­ri rak­tą. Ir jei kaž­kas tu­ri rak­tą, ga­li at­ei­ti ir tuos duo­me­nis pa­keis­ti“, – BNS sa­kė E.Ker­za.

Jis ne­nu­ro­dė, ku­rioms ins­ti­tu­ci­joms ky­la to­kia grės­mė ar ko­kia įran­ga ją ke­lia, ta­čiau sa­kė, kad ji sie­ja­ma su Ru­si­ja. Spra­gos, anot vi­ce­mi­nis­tro, ap­tik­tos ne šie­met, pa­ti mi­ni­ma prog­ra­mi­nė įran­ga dar ne­pa­keis­ta, bet prie­iga prie sis­te­mų ap­ri­bo­ta.

„Ga­min­to­jas pats ne (ne­ke­lia grės­mės), bet bu­vo nu­sta­ty­tos ga­li­mos są­sa­jos su Ru­si­ja. Ta­da at­lik­tas pa­pil­do­mas ver­ti­ni­mas, iden­ti­fi­kuo­ta po­ten­cia­li grės­mė (...). Vi­sų pir­ma, tiks­las – ap­si­sau­go­ti, an­tra – ras­ti ana­lo­gą“, – tei­gė E.Kerza

Jis taip pat pri­mi­nė, kad pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Ru­si­ja ga­lė­jo vyk­dy­ti ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių Lie­tu­vo­je, jų me­tu at­akuo­ta ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma.

Vi­ce­mi­nis­tras pa­brė­žė, kad spren­džiant šias prob­le­mas lie­pą su NA­TO par­tne­riais or­ga­ni­zuo­ti ma­si­niai mo­ky­mai sis­te­mų ad­mi­nis­tra­to­riams, kaip ap­sau­go­ti pra­mo­ni­nes sis­te­mas.

Ža­da ver­tin­ti ir dau­giau programų

Trys Sei­mo kon­ser­va­to­riai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ir Aud­ro­nius Ažu­ba­lis šią sa­vai­tę krei­pė­si į prem­je­rą, pra­šy­da­mi įver­tin­ti ru­siš­kos prog­ra­mi­nės įran­gos ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų nau­do­ji­mo mas­tą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se bei stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čio­se įmo­nė­se.

Kon­ser­va­to­riai nu­ro­dė, kad Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas nuo 2006-ųjų nau­do­ja „1S:Įmo­nė“ plat­for­mos pa­grin­du su­kur­tos fi­nan­sų aps­kai­tos sis­te­mos mo­du­lius. Jų tei­gi­mu, ši prog­ra­mi­nė įran­ga užd­raus­ta, kai Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba nu­sta­tė, kad ją Ru­si­jos žval­gy­ba ga­lė­jo nau­do­ti šni­pi­nė­ti.

Tuo me­tu „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, anot par­la­men­ta­rų, nau­do­ja Ru­si­jos ka­ri­niam pra­mo­ni­niam komp­lek­sui pri­klau­san­čios „I­ževs­ko ra­di­jo ga­myk­los“ sau­gos sis­te­mą „Klub-U“. Ši sis­te­ma įdieg­ta vi­suo­se lo­ko­mo­ty­vuo­se mo­der­ni­zuo­jant Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lio sis­te­mą. „Klub-U“, pa­sak kon­ser­va­to­rių, nau­do­ja ru­siš­ką pa­ly­do­vi­nę na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą GLO­NASS, ja nu­sta­to­mos lo­ko­mo­ty­vų koor­di­na­tės, ju­dė­ji­mo par­ame­trai – koor­di­na­tės ir grei­tis.

E.Ker­za sa­ko, kad spe­cia­lis­tai dar ver­tins šių sis­te­mų sau­gu­mą.

Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Ado­mai­tis tei­gė, kad mi­ni­mos sis­te­mos kol kas nė­ra iš­ana­li­zuo­tos, ta­čiau jau pa­teik­ta re­ko­men­da­ci­ja ne­nau­do­ti ru­siš­kos kom­pa­ni­jos „Kas­pers­ky“ ku­ria­mos an­ti­vi­ru­si­nės prog­ra­mos.

„Kon­kre­čių nuo­gąs­ta­vi­mų tu­ri­me dėl to, kad Ru­si­jo­je vi­sos kom­pa­ni­jos, ku­rios dir­ba su IT, tu­ri gau­ti lei­di­mą už­siim­ti ta veik­la tam ti­kro­se spe­cia­lio­sio­se tar­ny­bo­se. „Kas­pers­ky“ vie­na­reikš­miai, kaip vyk­dan­ti veik­lą Ru­si­jo­je, tu­rė­jo gau­ti lei­di­mą iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų. Jų ry­šys su spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis yra, koks jis, mes ne­ži­no­me, bet tai ke­lia ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Dėl to mes re­ko­men­duo­ja­me ne­nau­do­ti „Kas­pers­ky“ vals­ty­bės ar­ba kri­ti­nė­se inf­ras­truk­tū­ro­se“, – BNS sa­kė ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo spe­cia­lis­tas.

Anot jo, šiuo me­tu ver­ti­na­ma, ko­kiu mas­tu ši prog­ra­ma nau­do­ja­ma. Ri­zi­ka, D.Ado­mai­čio tvir­ti­ni­mu, ky­la dėl to, kad prog­ra­ma pa­ti, be var­to­to­jo ži­nios siun­čia au­to­ma­ti­nius at­nau­ji­ni­mus, ku­riuo­se ga­li bū­ti pa­slėp­tos ir šni­pi­nė­ji­mui skir­tos prog­ra­mos. D.Ado­mai­tis aiš­ki­na, kad pa­na­šiu pri­nci­pu Ukrai­no­je iš­pli­to vi­ru­sas „Pe­tia“, iš­pla­tin­tas per bu­hal­te­ri­nės prog­ra­mos at­nau­ji­ni­mus.