Valstybiniai medelynai – ant pertvarkos aukuro
Nors Na­cio­na­li­nė ap­lin­kos ap­sau­gos stra­te­gi­ja nu­ma­to iki 2020 me­tų Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos miš­kin­gu­mą pa­di­din­ti nuo 33,4 iki 34,2 proc., to­kiems už­mo­jams ky­la pa­vo­jus – Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja (GMU) pra­dė­jo vals­ty­bi­nių me­de­ly­nų pert­var­ką.

Pa­gal su­ma­ny­mą iš 37 šiuo me­tu ša­ly­je vei­kian­čių vals­ty­bi­nių me­de­ly­nų per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus liks tik 13. Pert­var­ką pra­dė­ta nuo šie­met – jau pa­va­sa­rį ke­tu­riems me­de­ly­nams ne­leis­ta sė­ti nau­jų pa­sė­lių. Ki­tą­met to ne­ga­lės da­ry­ti dar trys miš­kų urė­di­jos.

Spe­cia­li ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Miš­kų de­par­ta­men­to, GMU, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos, Miš­kų ins­ti­tu­to, Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to ir miš­kų urė­di­jų at­sto­vų, kaip pers­pek­ty­viau­sius pri­pa­ži­no spar­čiai pert­var­ko­mus Dub­ra­vos eks­pe­ri­men­ti­nės mo­ko­mo­sios ir Pa­ne­vė­žio miš­kų urė­di­jų me­de­ly­nus. Anykš­čių, Kai­šia­do­rių, Kre­tin­gos, Ne­men­či­nės, Rad­vi­liš­kio, Ra­sei­nių, Ro­kiš­kio, Šiau­lių, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Tra­kų miš­kų urė­di­jų me­de­ly­nai pri­pa­žin­ti kaip tu­rin­tys ga­na ge­rai iš­plė­to­tą inf­ras­truk­tū­rą, plė­tros ga­li­my­bes, kva­li­fi­kuo­tus pers­pek­ty­vius spe­cia­lis­tus, rea­lias ga­li­my­bes kas­met rea­li­zuo­ti ne ma­žiau kaip 3 mln. sod­me­nų. Juo­se bū­tų ga­li­ma tai­ky­ti pa­žan­ges­nes tech­no­lo­gi­jas.

Iš­liks geriausi

GMU Miš­ko at­kū­ri­mo ir ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eg­lė Man­ke­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, jog pert­var­ka tu­rė­tų pa­dė­ti op­ti­mi­zuo­ti miš­kų urė­di­jų in­ves­ti­ci­jas į me­de­ly­nus bei už­ti­krin­ti tin­ka­mą miš­ko sod­me­nų ko­ky­bę.

Pa­sak jos, vi­si ša­lies me­de­ly­nai pa­gal pa­jė­gu­mus, plė­tros ga­li­my­bes ir iš­si­dės­ty­mą ša­lies re­gio­nuo­se su­skirs­ty­ti į ke­lias gru­pes. Nu­tar­ta me­de­ly­nų op­ti­mi­za­vi­mą vyk­dy­ti dviem eta­pais, ša­ly­je pa­lie­kant 4–5 mo­der­nius me­de­ly­nus, au­gi­nan­čius miš­ko sod­me­nis su ap­ri­bo­ta šak­nų sis­te­ma, o miš­ko sod­me­nims au­gin­ti at­vi­ra­me grun­te plė­to­ti 11–12 šiuo­lai­kiš­kų me­de­ly­nų.

Šie me­de­ly­nai, E. Man­ke­vi­čie­nės ti­ki­ni­mu, yra pa­jė­gūs ša­lies rin­ką ap­rū­pin­ti miš­ko sod­me­ni­mis. Kad ap­si­rū­pi­ni­mas miš­ko sod­me­ni­mis vyk­tų sklan­džiai, miš­kų urė­di­joms, at­si­sa­kan­čioms me­de­ly­nų veik­los, sod­me­nų įsi­gi­ji­mą reiks pla­nuo­ti iš anks­to, su­da­rant il­ga­lai­kes miš­ko sod­me­nų įsi­gi­ji­mo iš ki­tų urė­di­jų su­tar­tis.

Pro­ce­sas jau prasidėjo

Jur­bar­ko miš­kų urė­di­jai pri­klau­san­tis me­de­ly­nas skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nius gy­va­vi­mo me­tus – nuo 2018-ųjų jo ne­be­liks. Jau šį pa­va­sa­rį jis ne­ga­lė­jo plės­ti sė­ja­mų­jų plo­tų. „Šiuo me­tu mū­sų me­de­ly­ne yra apie 4 mln. sod­me­nų. Di­džią­ją da­lį jų pa­nau­do­si­me sa­vo reik­mėms. Kas­met pa­so­di­na­me apie 1 mln. so­di­nu­kų, nes tu­ri­me la­bai di­de­lius ker­ta­mo miš­ko plo­tus, ku­riuos rei­kia at­so­din­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Jur­bar­ko miš­kų urė­di­jos vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Ed­mun­das Ma­čie­ža.

Vieš­vi­lė­je įkur­to me­de­ly­no dar­buo­to­jai kas­met su­rink­da­vo apie 1600 kg pa­pras­to­jo ąžuo­lo gi­lių, 15 kg kar­po­to­jo ber­žo, 10 kg juo­dalks­nio, 20 kg pa­pras­to­jo kle­vo, 4 kg ma­ža­la­pės lie­pos, 20 kg ki­tų me­džių ir krū­mų sėk­lų, ku­rios bū­da­vo dai­gi­na­mos.

Pa­sak E. Ma­čie­žos, miš­ko sod­me­nys au­gi­na­mi ne tik sau, apie 20 proc. jų bū­da­vo par­duo­da­mi pri­va­tiems miš­kų sa­vi­nin­kams. Tai kas­met su­da­ry­da­vo apie 100–150 tūkst. so­di­nu­kų miš­kams at­kur­ti. Ne­iš­par­duo­tų bei ne­pa­nau­do­tų sod­me­nų ne­lik­da­vo, o me­de­ly­no veik­la urė­di­jai nė­ra nuo­sto­lin­ga. To­dėl Jur­bar­ko miš­ki­nin­kams ne­la­bai su­pran­ta­mas spren­di­mas nuo 2018 me­tų nu­trauk­ti me­de­ly­no, kaip ne­pers­pek­ty­vaus, veik­lą.

To­kia pat lem­tis, kaip ir Jur­bar­ko miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no, lau­kia ir esan­čio­jo Va­rė­nos ra­jo­ne, nors ir šis, anot Va­rė­nos miš­kų urė­di­jos urė­do To­mo Ba­ze­vi­čiaus, dir­ba ne­nuos­to­lin­gai. Per­nai me­de­ly­nas urė­di­jai da­vė 20 tūkst. eu­rų pel­no.

Lik­vi­duo­ti nu­ma­ty­ta ir jau dau­giau kaip pu­sę am­žiaus Jū­rės kai­me vei­kian­tį Kaz­lų Rū­dos mo­ko­mo­sios miš­kų urė­di­jos me­de­ly­ną, uži­man­tį apie 23 hek­ta­rų plo­tą. Ja­me yra au­gi­na­ma apie 3 mln. pu­šies, eg­lės, juo­dalks­nio, ber­žo, lie­pos, kle­vo, mau­me­džio miš­ko sod­me­nų. Be jų, me­de­ly­ne au­gi­na­mi ir or­ni­to­cho­ri­niai krū­mai bei apie 120 rū­šių ir for­mų sod­me­nys, skir­ti ur­ba­nis­ti­niams žel­di­niams. To­dėl me­de­ly­no veik­la Kaz­lų Rū­dos miš­ki­nin­kams nie­ka­da ne­bu­vo nuo­sto­lin­ga.

„Šie­met mes dar tu­rė­jo­me tei­sę į nau­jus pa­sė­lius. Ta­čiau ki­tą­met jos ne­tu­rė­si­me, o ga­lė­si­me tik pa­tys pa­nau­do­ti ar iš­par­duo­ti so­di­nu­kus. Vė­liau me­de­ly­ną teks lik­vi­duo­ti“, – pa­sa­ko­jo Kaz­lų Rū­dos mo­ko­mo­sios miš­kų urė­di­jos vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Jus­ti­nas Ur­bo­na­vi­čius.

Jis pri­pa­ži­no, kad di­de­lių in­ves­ti­ci­jų me­de­ly­nas ne­su­lau­kė, o ir pats me­de­ly­no dir­vo­že­mis jau yra gal ne­la­bai tin­ka­mas – per­ne­lyg nu­alin­tas.

Ma­žės dar­bo vietų

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti miš­ki­nin­kai ne­slė­pė ir dar vie­nos prob­le­mos, ku­ri ly­dės vals­ty­bi­nių me­de­ly­nų pert­var­ką, – ne­iš­ven­gia­mai ma­žės dar­bo vie­tų.

Anot Jur­bar­ko miš­kų urė­di­jos vy­riau­sio­jo miš­ki­nin­ko E. Ma­čie­žos, nuo 2018 me­tų lik­vi­da­vus urė­di­jai pri­klau­san­tį me­de­ly­ną Vieš­vi­lė­je dar­bo ne­teks apie 10 žmo­nių. „Maž­daug tiek yra nuo­lat dir­ban­čių dar­buo­to­jų, se­zo­no me­tu jų įdar­bi­na­ma ir dau­giau“, – tei­gė jis.

Pa­na­šiai tiek žmo­nių dar­bo ne­teks ir dėl Va­rė­nos miš­kų urė­di­jai pri­klau­san­čio me­de­ly­no lik­vi­da­vi­mo. Iš vi­so dar­bo vie­tų su­ma­žė­tų maž­daug dviem šim­tais.

Po­li­ti­kų akiratyje

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad rug­sė­jį ko­mi­te­te nu­ma­ty­ta iš­klau­sy­ti tiek ge­ne­ra­li­nį urė­dą Ri­man­tą Prū­sai­tį, tiek urė­di­jų at­sto­vus. Jų pa­pra­šy­ta pa­teik­ti eko­no­mi­nius skai­čia­vi­mus, kad po­li­ti­kai ga­lė­tų įver­tin­ti spren­di­mo lik­vi­duo­ti kai ku­rias urė­di­jas pa­grįs­tu­mą.

Pa­sak ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, GMU va­do­vai jį už­ti­kri­no, kad nė vie­nas žmo­gus į gat­vę ne­bus iš­mes­tas – vi­siems urė­di­jo­se bus pa­siū­ly­tos ki­tos dar­bo vie­tos. Par­la­men­ta­ro įsi­ti­ki­ni­mu, spren­džiant, ku­rie me­de­ly­nai tu­rė­tų bū­ti lik­vi­duo­ti, tu­rė­tų lem­ti eko­no­mi­nis as­pek­tas – jei me­de­ly­nas urė­di­jai nuo­sto­lin­gas ir pirk­ti so­di­nu­kus iš ki­tų me­de­ly­nų bū­tų pi­giau, tai var­gu ar to­kio me­de­ly­no urė­di­jai rei­kia.