Valstybinės pensijos keliaus ir į užsienį
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo keis­ti tei­sės ak­tus, kad mū­sų ša­lies fi­nan­sų įstai­goms pri­si­jun­gus prie bend­ros mo­kė­ji­mų eu­rais erd­vės (SE­PA) ne­kil­tų kliū­čių Lie­tu­vos iš­mo­kų ga­vė­jams gau­ti pi­ni­gus į sa­vo sąs­kai­tas bet ku­rio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bių kre­di­to ar mo­kė­ji­mo įstai­go­je.

Iki šiol į už­sie­nio sąs­kai­tas ga­lė­jo bū­ti per­ve­da­mos tik Lie­tu­vo­je skir­tos se­nat­vės, ne­tek­to dar­bin­gu­mo, naš­lių ar naš­lai­čių, taip pat iki 1995 me­tų pa­skir­tos mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo ar iš­tar­nau­to lai­ko pen­si­jos.

Iš­vy­ko, bet nedeklaravo

Bu­vu­si ma­ri­jam­po­lie­tė Vik­to­ri­ja LŽ pa­sa­ko­jo pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą su­si­dū­ru­si su ab­sur­diš­ka si­tua­ci­ja, ku­rią su­kū­rė Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos. At­va­žia­vu­si pri­žiū­rė­ti jos vai­kų pen­si­nin­kė mo­ti­na Ai­ri­jo­je lie­tu­viš­ką pen­si­ją gau­ti į sa­vo sąs­kai­tą ai­riš­ka­me ban­ke ga­lė­jo, bet ne­se­niai kaip dau­gia­vai­kei ma­mai skir­tos an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos – ne. „Ge­rai, kad apie pen­si­jos ga­vi­mą už­sie­ny­je pra­dė­jau do­mė­tis dar mo­ti­nai prieš iš­va­žiuo­jant iš Lie­tu­vos, to­dėl ne­su­si­kū­rė­me pa­pil­do­mų prob­le­mų. Jei ne­bū­čiau pa­si­do­mė­ju­si, ne­ži­nau, ar šian­dien ma­ma bū­tų ga­vu­si pen­si­ją, ar dar ne“, – tei­gė emig­ran­tė.

Anot mo­ters, pa­siaiš­ki­nus, jog ma­mai iš Lie­tu­vos į jos sąs­kai­tą už­sie­ny­je ga­lės bū­ti per­ve­da­ma tik da­lis jai pa­skir­tų iš­mo­kų, ma­ma nu­ta­rė į už­sie­nį iš­va­žiuo­ti to ne­dek­la­ruo­da­ma, pa­si­li­ko ir sa­vo sąs­kai­tą vie­na­me Lie­tu­vos ban­kų, to­dėl į ją ir „kap­si“ pen­si­jų pi­ni­gai. Par­va­žia­vu­si per šven­tes da­lį jų Vik­to­ri­ja iš­gry­ni­no ban­ko­ma­te, o ki­tą da­lį jau šiais me­tais, pa­si­nau­do­da­ma elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te, per­ve­dė į ma­mos sąs­kai­tą Ai­ri­jo­je.

„Ti­kė­jau­si, kad Lie­tu­vai įsi­ve­dus eu­rą to­kių da­ly­kų ne­be­bus, bet, ma­tyt, kly­dau“, – LŽ pri­si­pa­ži­no Vik­to­ri­ja.

Sku­ba keisti

SADM yra par­en­gu­si Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tus, ku­riais reg­la­men­tuo­ta sig­na­ta­rų ren­tų, pir­mo­jo ir an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nių pen­si­jų, vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų, taip pat vien­kar­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų „čer­no­by­lie­čiams“ bei nu­ken­tė­ju­siems so­vie­tų ar­mi­jo­je as­me­nims mo­kė­ji­mo tvar­ka. Nu­ma­to­ma, kad šios iš­mo­kos ga­lės bū­ti per­ve­da­mos ne tik į Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ša­ly­se re­gis­truo­to­se kre­di­to ar mo­kė­ji­mo įstai­go­se esan­čias sąs­kai­tas.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Lais­vū­nas Bart­ke­vi­čius pra­šo pro­jek­tus de­rin­ti sku­biai, nes SE­PA Lie­tu­vo­je vei­kia nuo sau­sio 1 die­nos.

„Pri­ta­rus pro­jek­tams ne­igia­mų pa­sek­mių ne­nu­ma­to­ma, ki­tų tei­sės ak­tų keis­ti ne­rei­kės, iš­sky­rus vie­ną Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą. Jį pri­ėmus so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras tu­rės pa­keis­ti vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą“, – pro­jek­tų lyd­raš­ty­je tei­gia L. Bart­ke­vi­čius.

Ga­li­ma gau­ti ir dabar

Mū­sų ša­ly­je skir­tą se­nat­vės pen­si­ją už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys pen­si­nin­kai ga­li gau­ti jau ke­le­tą me­tų. Kaip LŽ tei­gė „Sod­ros“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo me­to­di­kos ir in­for­ma­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Gab­rie­lė Ba­nai­ty­tė, gau­nan­tie­ji pen­si­ją Lie­tu­vo­je ir no­rin­tie­ji iš­vyk­ti nuo­lat gy­ven­ti į už­sie­nį tu­rė­tų apie tai pra­neš­ti „Sod­rai“. Mat as­me­nims, dek­la­ra­vu­siems iš­vy­ki­mą iš mū­sų ša­lies ir apie tai ne­in­for­ma­vu­siems „Sod­ros“, pen­si­jos mo­kė­ji­mas yra nu­trau­kia­mas.

„Lie­tu­vo­je pa­skir­tos se­nat­vės, ne­tek­to dar­bin­gu­mo, naš­lių ar naš­lai­čių, taip pat iki 1995 me­tų pa­skir­tos mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo ar iš­tar­nau­to lai­ko pen­si­jos ga­li bū­ti per­ve­da­mos į už­sie­nio vals­ty­bė­je esan­čias ga­vė­jo sąs­kai­tas“, – sa­kė G. Ba­nai­ty­tė.

Tie­sa, kol į už­sie­nį iš­vy­kęs Lie­tu­vos pen­si­nin­kas pra­dės gau­ti pen­si­ją, ga­li pra­ei­ti 2–4 mė­ne­siai, nes bend­ros duo­me­nų ba­zės, ku­ri leis­tų skir­tin­goms ša­lims da­ly­tis in­for­ma­ci­ja apie tai, ar žmo­gus ki­to­je vals­ty­bė­je ne­gau­na pen­si­jos, nė­ra. To­dėl iš­vyks­tan­tis gy­ven­ti į ki­tą vals­ty­bę pen­si­nin­kas „Sod­ros“ Už­sie­nio iš­mo­kų tar­ny­bai (UIT) ar­ba „Sod­ros“ te­ri­to­ri­niam sky­riui, ku­ris mo­kė­jo pen­si­ją, tu­rė­tų pa­teik­ti pra­šy­mą dėl pen­si­jos mo­kė­ji­mo tę­si­mo bei nu­ro­dy­ti tiks­lią gy­ve­na­mą­ją vie­tą ki­to­je vals­ty­bė­je. Į ją nu­vy­kęs tu­rė­tų gau­ti pa­žy­mą iš kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos to­je ša­ly­je, kad jam nė­ra pa­skir­ta pen­si­ja už sta­žo lai­ko­tar­pius, už ku­riuos jam mo­ka­ma pen­si­ja iš Lie­tu­vos, ir ją at­siųs­ti UIT ar­ba „Sod­ros“ te­ri­to­ri­niam sky­riui.

Iš­vyks­tant į Vo­kie­ti­ją, Aus­tri­ją, Bal­ta­ru­si­ją, Ru­si­ją, Ukrai­ną, Mol­do­vą ar Ka­na­dą dėl pen­si­jos mo­kė­ji­mo at­nau­ji­ni­mo bū­ti­na kreip­tis per šių vals­ty­bių kom­pe­ten­tin­gas įstai­gas. Jos UIT pa­teiks vi­sus duo­me­nis apie be­si­krei­pian­tį as­me­nį, ir pa­žy­mos bei kre­di­to įstai­gos rek­vi­zi­tų pa­teik­ti ne­rei­kės.

„Sod­ra“ ra­mi­na, jog as­me­niui, ku­riam pen­si­jos mo­kė­ji­mas bu­vo lai­ki­nai su­stab­dy­tas dėl to, kad lai­ku ne­pra­ne­šė apie iš­vy­ki­mą gy­ven­ti į už­sie­nį, pa­tei­kus vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, iš­mo­ka­ma pen­si­jos ne­prie­mo­ka.