Valstybines pensijas siūlo mokėti ir daugiavaikiams tėčiams
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė pa­tei­kė vy­riau­sy­bei svars­ty­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus, an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mos ne tik mo­ti­noms, pa­gim­džiu­sioms ar įvai­ki­nu­sioms ir ge­rai iš­au­gi­nu­sioms pen­kis ir dau­giau vai­kų, bet ir dau­gia­vai­kiams tė­čiams.

„Siek­da­mi tei­sin­gu­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo siū­lo­me, kad tiek dau­gia­vai­kėms ma­moms, tiek dau­gia­vai­kiams tė­čiams, bū­tų su­da­ro­mos vie­no­dos ga­li­my­bės gau­ti vals­ty­bi­nes pen­si­jas“, - ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma A. Pa­be­dins­kie­nė.

Siū­lo­ma, kad an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja dau­gia­vai­kių tė­vų – tė­vo ir mo­ti­nos – pa­si­rin­ki­mu bū­tų skir­ta ir mo­ka­ma ar­ba vie­nam iš jų, ar­ba jiems abiem ly­gio­mis da­li­mis. Ši nuo­sta­ta ga­lio­tų tik nau­jai ski­ria­moms pen­si­joms.

Abiem dau­gia­vai­kiams tė­vams su­ta­rus, vie­nam iš jų bū­tų ski­ria­ma ir mo­ka­ma vi­so dy­džio an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja. Gau­ti vi­so dy­džio an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nę pen­si­ją taip pat tu­rė­tų tei­sę vie­nin­te­lis iš tė­vų. Dau­gia­vai­kiams tė­vams ne­su­ta­rus, kad an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja ski­ria­ma ir mo­ka­ma vie­nam iš tė­vų, vie­na an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja ly­gio­mis da­li­mis bū­tų ski­ria­ma ir mo­ka­ma abiem dau­gia­vai­kiams tė­vams.

Nuo 2014 me­tų sau­sio 1-osios, kuo­met įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mo nuo­sta­ta dėl an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mo dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms už iš­au­gin­tus ir ge­rai iš­auk­lė­tus pen­kis vai­kus, jos pa­skir­tos 9100 mo­ti­nų. Anks­čiau vals­ty­bi­nė pen­si­ja bū­da­vo ski­ria­ma mo­ti­noms, iš­au­gi­nu­sioms sep­ty­nis vai­kus.

An­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja yra ly­gi dvie­jų vals­ty­bi­nių pen­si­jų ba­zių dy­džiui – šiuo me­tu ji sie­kia 116 eu­rų.