Valstybinė darbo inspekcija turi naują vadovą
Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos va­do­vu ta­po Jo­nas Gri­cius.

Nuo lap­kri­čio 21 d. Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tu­ri nau­ją va­do­vą. Juo ta­po kon­kur­są lai­mė­jęs il­ga­me­tis VDI dar­buo­to­jas Jo­nas Gri­cius, pa­sta­ruo­ju me­tu dir­bęs LR vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. J. Gri­ciaus pa­stan­go­mis ir ini­cia­ty­va Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jo­je įdieg­tas as­me­nų ap­tar­na­vi­mas vie­no lan­ge­lio pri­nci­pu. Dirb­da­mas sky­riaus ve­dė­ju il­gus me­tus or­ga­ni­za­vo vie­nin­go dar­bo tei­sės aiš­ki­ni­mo po­li­ti­ką, bu­vo nau­jo­jo dar­bo gin­čų ko­mi­si­jų mo­de­lio ini­cia­to­rius ir kū­rė­jas.

J. Gri­cius Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė tei­sės ma­gis­tro stu­di­jas, VDI jis pra­dė­jo dirb­ti 2004 m. vy­riau­siuo­ju dar­bo ins­pek­to­riu­mi.

Vy­riau­sia­sis vals­ty­bi­nis dar­bo ins­pek­to­rius ski­ria­mas ket­ve­riems me­tams. Prieš tai šias par­ei­gas ėjo Gin­ta­ras Če­pas, ne­ti­kė­tai mi­ręs 2016 m. lie­pos mėn.